BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewska Gabriela (Akademia Pomorska w Słupsku)
Title
Kreowanie i promocja przestrzeni publicznych wsi regionu pomorskiego
Creation and Promotion of Public Spaces in the Villages of the Pomeranian Region
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023, nr 63, s. 51-72, fot., tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Przestrzeń publiczna, Promocja walorów regionu, Atrakcyjność regionu
Rural areas, Public space, Promotion of region value, Regions attractiveness
Note
streszcz., summ.
Country
Region pomorski
Pomorskie region
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki kreowania i promocji wiejskich przestrzeni publicznych w regionie pomorskim. Przestrzeń publiczna jest miejscem szczególnym, zwłaszcza na terenach wiejskich, gdyż ma kluczowe znaczenie społeczne (miejsce integracji mieszkańców) i przestrzenne (dominanta funkcjonalna i kompozycyjna). Decyduje o jakości życia, konkurencyjności i atrakcyjności regionu - turystycznej, osiedleńczej i inwestycyjnej. Potrzeba dobrze zaprojektowanych miejsc wspólnych na wsi jest nie tylko coraz częściej dostrzegana, ale i promowana przez samorządy lokalne, regionalne czy społeczności wiejskie. Przykładem dobrych praktyk w aspekcie kreowania i promocji ogólnodostępnych walorów wiejskich przestrzeni publicznych badanego obszaru jest konkurs "Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego". W pracy zobrazowano zasady regulaminowe konkursu oraz poddano analizie nagrodzone i wyróżnione przez komisję konkursową w latach 2006-2021 projekty zagospodarowania przestrzeni publicznych wsi regionu pomorskiego. Wypromowane w konkursie przedsięwzięcia są wzorem do naśladowania dla innych miejscowości, a sam konkurs jest formą motywacji dla samorządów lokalnych do podejmowania kolejnych ciekawych przedsięwzięć i aranżowania przestrzeni publicznych we wsiach regionu pomorskiego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the issues of creating and promoting rural public spaces in the Pomeranian region. Public space is a special place especially in rural areas because it has a key social significance (integration place of residents) and spatial. It determines the quality of life, competitiveness and attractiveness of the region - tourism, settlement and investment. he need for well-designed common places in the countryside is not only more and more often noticed, but also promoted by local and regional governments and rural communities. Public space needs people, because they determine its value in the context of the development of interpersonal relations. An example of good practice in the aspect of creating and promoting generally available values of rural public spaces of the study area is the competition "The Best Public Space of the Pomeranian Voivodeship". The paper illustrates the rules of the competition and analyzes the projects awarded and distinguished by the competition commission in the years 2006-2021 for the development of public spaces in the villages of the Pomeranian region. Projects presenting high-quality solutions, adapted to the nature of the environment - initiatives that reflect modern architectural and urban trends in the region were appreciated. The investments implemented in Pomeranian villages confirm the need to create common spaces and set the desired directions and trends in the development of rural public spaces. The projects promoted in the competition are a role model for other towns, and the competition is a form of motivation for local governments to undertake new interesting projects and arrange public spaces in the villages of the Pomeranian region. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Carmona M., Tiesdel S., Heath T., Oc T. 2010. Public places spaces: The dimensions of urban disign. Architectural Press, UK.
 2. Czapiewska G. 2018. Kształtowanie wiejskich przestrzeni publicznych. Przykład konkursu "Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego". Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 33: 5-25.
 3. Gabryś W. Kwiatek-Sołtys A. 2021. Funkcjonowanie przestrzeni publicznych w wybranych wsiach powiatu nowotarskiego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 17: 175-199. http://doi.org/10.24917/20845456.17.11
 4. Gehl J. 1987. Life between buildings: using public space. Van Nostrand Reinhold, N.Y.
 5. Górka A. 2009. Przestrzeń turystyczna w krajobrazie kulturowym wsi. [W:] Z. Kuriata (red.), Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, s. 257-263.
 6. Górka A. 2010. Przestrzeń publiczna osiedla wiejskiego. [W:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych. Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, s. 107-112.
 7. Habermas J. 2007. Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. [W:] J. Habermas (red.), Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. PWN, Warszawa, s. 306-330.
 8. Heffernan E., Heffernan T., Pan W. 2014. The relationship between the quality of active frontages and public perceptions of public spaces. Urban Disign International, 19(1): 92-102.
 9. Jaszczak A. 2019. Planowanie przestrzeni publicznej na wsi w województwie warmińsko-mazurskim. Studia Obszarów Wiejskich, 54: 101-111. https://doi.org/10.7163/SOW.54.6
 10. Kamiński Z.J. 2008. Współczesne planowanie wsi w Polsce - zagadnienia ruralisty. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 11. Karta przestrzeni publicznej. 2009. III Kongres Urbanistyki Polskiej, Poznań.
 12. Kasińska L., Sieniawska-Kraus A. 2009. Architektura krajobrazu dla każdego. WiHK "KaBe", Krosno.
 13. Kaźmierczak B., Pazder D. 2019. Tworzenie "miejsc kompletnych" w procesie nauczania projektowania urbanistycznego zorientowanego na rozwiązywanie realnych problemów przestrzennych. Przykład działań podejmowanych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 45: 123-139.
 14. Kowalczyk J. 2009. Paradygmaty zmian w przestrzeni publicznej kobiet. Teka Kom. Politol. i Stos. Międzynar. - OL PAN, 4: 18-28.
 15. Lorens P. 2006. Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 16. Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. 2010. Problemy kształtowania przestrzeni publicznych. Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.
 17. Mastalska-Cetera B., Krajewski P., Oleszek J. 2014. Kształtowanie przestrzeni publicznych we wsiach na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. [W:] A.M. Włodarczyk (red.), Tradycyjne i nowe przestrzenie publiczne na obszarach wiejskich. Oficyna Wydawnicza PWSZ, Nysa, s. 47-56.
 18. Micek M. 2018. Wiejskie przestrzenie publiczne. [W:] S. Staszewska (red.), Przestrzenny rozwój obszarów wiejskich. Ekspertyzy i Raporty IGSEiGP, 3: 24-27.
 19. Mierzejewska L. 2011. Przestrzeń publiczna strefy podmiejskiej (na przykładzie Poznania). Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15: 85-97.
 20. Mongomery J. 1998. Making a city: Urbanity, Vitality and Urban Design. Journal of Urban Disign, 3: 93-106.
 21. Ossowicz T. 2009. Przestrzenie publiczne w sferze dyskusji. Poznań.
 22. Serafin P. 2014. Waloryzacja przestrzeni publicznych miasta. Studium przypadku Wieliczki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 12(936): 95-111.
 23. Soszyński D., Gadaj P., Kołodyńska M., Muda K., Szewczyk A. 2012. Problemy funkcjonowania i kształtowania przestrzeni publicznych na przykładzie wybranych wsi gminy Uścimów na Polesiu Zachodnim. Lublin.
 24. Soszyński D., Sowińska-Świerkosz B., Gawryluk A. 2016. Kształtowanie wiejskich przestrzeni publicznych - ocena rozwiązań krajobrazowych w wybranych gminach Polesia Zachodniego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 34: 149-162.
 25. Staszewska S. 2020. Wiejska przestrzeń publiczna - miejsca integracji społecznej, rekreacji i edukacji w gminie Kobylin. Ekspertyzy i Raporty WGSEiGP UAM, 7.
 26. Tomecka J., Korzeniowska A. 2017. Przestrzeń publiczna na wsi jako miejsce spotkań na przykładzie województwa podkarpackiego. Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura, 1: 329-340.
 27. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717).
 28. Wilczyński R., Wiland M., Niedźwiedzka-Filipiak I., Solisz I. 2014. Przestrzeń wiejska. Przestrzeń życia Polaków. Raport Stowarzyszenia Architektów RP ,Warszawa, s. 37-66.
 29. Whyte W.H. 1980. The Social Life of Small Urban Spaces. Washington, D.C.
 30. Załącznik do uchwały nr 628/263/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 lipca 2021 r. - Regulamin konkursu "Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego 2021".
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.63.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu