BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Weryński Piotr (Politechnika Śląska), Dolińska-Weryńska Dorota (Politechnika Śląska)
Title
Public Sphere of Social Media and the Idea of Society 4.0 and 5.0. Study of a Selected Media Discourse
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2022, z. 165, s. 393-410, bibliogr. 46 poz.
Keyword
Społeczeństwo, Społeczeństwo informacyjne, Zarządzanie informacją, Analiza dyskursu, Media społecznościowe
Society, Information society, Information management, Discourse analysis, Social media
Note
summ.
Abstract
Purpose: The article attempts to answer two research questions: 1) whether the participants of the selected discourse in Polish social media express in their attitudes the ideas of society 5.0 (knowledge components, emotions, behavior); 2) whether and how is the normative canon of the republican (Hanah Arendt) and liberal (John Rowls) public spheres implemented in the context of the blurring of the boundaries of the spheres of social life in the selected area of the Polish Internet public sphere? Design/methodology/approach: The authors analyzed the online discourse on the pension reform, namely the liquidation of open pension funds. The analyzes used selected elements of discursive research, and more precisely a critical discourse analysis (Czyżewski, 2005; Czyżewski, 2008; Kopytowska, Kumięga, 2017). The authors were inspired not by a radical version of critical discourse analysis, which leads to a comprehensive social change, but an interpretation that allows for the diagnosis of structural and cultural conditions, interactions between actors and changes in selected social practices. Findings: Analyzes of the selected discourse showed that the Internet public sphere is conducive to the use of information manipulation in political, economic, social and cultural activities, which in turn contributes to a significant weakening of social ties; the emergence of many new formal and informal links in media "filtering bubbles" on the one hand, and new tensions and social divisions on the other. The reality in digital media strongly differs from the rules of the liberal public sphere (public reason) by John Rawls, in which the concept of the public sphere is based on the social and political acceptance of justice as impartiality (Rawls, 1994, 1998, 2001; Ciszewski, 2020). On the other hand, what the classically understood republican idea of the public sphere by Hannah Arendt (2000) is considered private is often presented in social media as an element of public discourse, a tool in the fight against opposition ideology, foreign ethnicity and a hostile view of the world. Therefore, it is difficult to notice the development of the 5.0 society in social media, the aim of which is, inter alia, achieving sustainable economic and social development, breaking social divisions. Originality/value: Critical discourse analysis (KAD) of a specific Internet public debate has been analyzed in the context of the implementation of the assumptions of Hannah Arendt's republican idea of the public sphere and the liberal principles of public reason by John Rawls.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arendt, H. (2000). Kondycja ludzka. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 2. Balcewicz, J.S. (2019). Społeczeństwo informacyjne w czasach cyfrowej rewolucji. O zjawisku bańki informacyjnej i jego następstwach, https://cyberpolicy.nask.pl, 10.06.2022.
 3. Bartnicki, R., Ferreira Fernandes, K. (2018). Nowe technologie informacyjne a sfera publiczna. Pogranicze. Studia Społeczne, t. XXXIV.
 4. Bralczyk, J., Wasilewski, J. (2008). Język w mediach. Medialność języka. In: E. Chudziński (Eds.), Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja (p. 386). Kraków: Universitas.
 5. Brol, M., Czetwertyński, S. (2015). Sieciowa sfera publiczna a media społecznościowe. Studia Ekonomiczne, nr 209, p. 40.
 6. Buksiński, T. (2006). Współczesne filozofie polityki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, pp. 34-50.
 7. Castells, M. (1989). The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring and the Urban-Regional Process. Oxford: Blackwell.
 8. Castells, M. (1994). European Cities, the Informational Society, and the Global Economy. New Left Review, 204, March-April, pp. 18-32.
 9. Castells, M. (2001). The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business and Society. Oxford: Oxford University Press.
 10. Castells, M. (2010). Społeczeństwo sieci. Warszawa: PWN, pp. 63-64.
 11. Ciszewski, W. (2020). Rozum i Demokracja. Wprowadzenie do koncepcji rozumu publicznego Johna Rawlsa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 12. Czapiński, J. (2019). Polacy i nowe technologie. In: Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0? Raport. Warszawa: Fundacja Digital Poland, society-50-tech4society-edycja-2020-digitalpoland.pdf, 3.05.2022.
 13. Czapliński, P. (2017). Czym jest post-prawda i jakie niesie ze sobą konsekwencje. Polityka, https://www.polityka.pl/niezbednik/1699602,1,czym-jest-post-prawda-i-jakie-niesie-ze-soba-konsekwencje.read, 20.04.2022.
 14. Czyżewski, M. (2005). Dyskurs. In: J. Szacki (Eds.), Encyklopedia socjologii. Suplement. Warszawa: Komitet Socjologii PAN i Oficyna Naukowa.
 15. Czyżewski, M. (2008). Elementy i całość. O niektórych dylematach analizy dyskursu. In: A. Horolets (Eds.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii. Toruń: Adam Marszałek.
 16. Dobrowolski, Z. (2008). Koncepcja społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella. Warszawa: Instytut Informacji Naukowych i Studiów Bibliologicznych UW. http://www.bbc.uw.edu.pl/Content/20/08.pdf, 15.07.2022.
 17. du Vall, M. (2019). Super inteligentne społeczeństwo skoncentrowane na ludziach czyli o idei społeczeństwa 5.0 słów kilka. Państwo i Społeczeństwo, 2, pp. 11-31, panstwo-i-spoleczenstwo-2019-nr2-du-vall.pdf (panstwoispoleczenstwo.pl), 13.06.2022.
 18. Elliott, A., Castells, M. (2011). Społeczeństwo sieci. In: A. Elliott (Eds.), Współczesna teoria społeczna. Wprowadzenie (pp. 311-319). Warszawa: PWN.
 19. Fukuyama, M. (2018). Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society. 220th_Special_Article_02.pdf, jef.or.jp, 10.08.2022.
 20. Harayamaa, Y. (2017). Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society. Hitachi Review, Vol. 66, No. 6: Collaborative Creation through Global R&D Open Innovation for Creating the Future, pp. 8-13.
 21. Hepworth, M.E. (1990). Geography of the Information Economy. New York-London, p. 7.
 22. Keidanren. Japan Business Federation (2018). Society 5.0 - Co-creating the Future. Society 5.0. 2018-11-13, keidanren.or.jp, 07.04.2022.
 23. Kopytowska, M., Kumięga, Ł. (2017). Krytyczna analiza dyskursu: konteksty, problemy, kierunki rozwoju. In: J. Stachowiak (Eds.), Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO, p. 197.
 24. Krejtz, K. (2012). W jaki sposób badać kulturę wypowiedzi w Internecie. In: K. Krejtz (Eds.), Internetowa kultura obrażania? Warszawa: SWPS.
 25. Kuzior, A. (2017). Problem bezrobocia technologicznego w perspektywie rozwoju Przemysłu 4.0. Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój, 4, 31-38.
 26. Kuzior, A. (2022). Technological Unemployment in the Perspective of Industry 4.0. Development Virtual Economics, 5(1), 7-23.
 27. Ministerstwo Cyfryzacji, Ramowy katalog kompetencji cyfrowych, https://mc.gov.pl/fi les/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych.pdf, 20.08.2017.
 28. Pariser, E. (2011). Beware online "filter bubbles", http://www.ted.com/talks/eli_pariser_ beware_online_filter_bubbles, 12.06.2022.
 29. Pettit, Ph. (1997). Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford University Press.
 30. Pietrzyk-Reeves, D. (2014). Neorepublikańska filozofia publiczna i model demokracji. Etyka, nr 48, pp. 120-123.
 31. Polski Komitet ds. UNESCO (2015). Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/agenda-2030, 13.04.2022.
 32. Porat, M.U. (1978). Communication Policy in an Information Society. G.O. Robinson (Ed.), pp. 3-60.
 33. Rawls, J. (1994). Teoria sprawiedliwości. Warszawa: PWN.
 34. Rawls, J. (1998). Liberalizm polityczny. Warszawa: PWN.
 35. Rawls, J. (2001). Prawo ludów. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 36. Rawls, J. (2012). Liberalizm polityczny. Warszawa: PWN.
 37. Sandel, M. (1998). Democracy's Discontent: America in Search of a Public Philosophy. Harvard University Press.
 38. Science, Technology and Innovation (2021). https://www8.cao.go.jp/cstp/english/ index.html, 15.06.2022.
 39. Sikora, M. (2014). Modele sfery publicznej w świetle współczesnych problemów społecznych. Filo-Sofija, nr 24(1), pp. 6-8.
 40. Snyder, T. (2020). https://magazyn.wp.pl/artykul/timothy-snyder-nikt-nie-uwierzy-w-niewinnosc-polski, 26.09.2020.
 41. Szpunar, M. (2018). Koncepcja bańki filtrującej a hipernarcyzm nowych mediów. Kraków: Zeszyty prasoznawcze, http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2018/4-Magdalena%20Szpunar-1.pdf, 8.05.2022.
 42. Touraine, A. (1971). The Post-Industrial Society: Tomorrow's Social History; Classes, Conflicts and Culture in the Programmed Society. New York: Wildwood House.
 43. Tworóg, J., Mieczkowski, P. (2019). Krótka opowieść o społeczeństwie 5.0. czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.0. i sieci 5G. Warszawa: Fundacja Digital Poland.
 44. van Dijk, T.A. (1993). Principles of Critical Discourse Analysis. Discourse and Society, no. 4(2), pp. 254.
 45. van Dijk, T.A. (2006). Badania nad dyskursem. In: M. Ziółkowski (Eds.), Współczesne teorie socjologiczne. Warszawa: Scholar, pp. 1042-1045.
 46. Webster, F. (2014). Theories of the Information Society. London.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.165.28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu