BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bochenek Magdalena (Rzeszow University of Technology, Poland)
Title
The Customer as an Accounting Entity
Klient jako podmiot rachunkowości
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2022, vol. 27, nr 1, s. 1-13, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Klient, Wartość klienta, Rachunek kosztów, Rachunkowość zarządcza
Customer, Customer value, Cost accounting, Management accounting
Note
JEL Classification: M40, M41
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie klienta jako podmiotu rachunkowości. Opisano ros- nącą rolę klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu orientują działalność na klienta. Przekłada się to również na zorientowanie metod rachunkowości zarządczej na klienta. Metody rachunkowości zarządczej można wykorzystywać do pomiaru kosztów klienta oraz wartości klienta. Przedstawiono także wyniki badań dotyczące orientacji przedsiębiorstw na klienta. Badania przeprowadzono wśród przedsiębiorstw mających siedzibę w województwie podkarpackim, z liczbą pracowników powyżej 49. Ich wyniki potwierdziły, że pracownicy przedsiębiorstw uważają, że klient jest dla nich ważny. Respondenci uznali klientów za osoby, dzięki którym w największym stopniu osiągają przychody. Natomiast relatywnie niewielka liczba badanych wskazała klientów jako osoby, dzięki którym przedsiębiorstwo ponosi koszty i osiąga sukces ekonomiczny. Większość przedsiębiorców postrzega klientów jedynie od strony przychodowej. Metody badawcze wykorzystane w artykule to krytyczna analiza literatury oraz metoda ilościowa, która polegała na badaniach bezpośrednich z użyciem techniki ankietowania.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to present the customer as an accounting entity. The article describes the growing role of the customer in company management. Businesses are increasingly customer-oriented, and this also results in a customer orientation of management accounting methods which can be used to measure customer costs and customer value. The results of the research on customer orientation of enterprises are discussed. The research was conducted among enterprises based in the Podkarpackie region with more than 49 employees. The results confirmed that the employees consider their customers to be important as they generate the most revenue. In contrast, a relatively small number of respondents identified customers as the people through whom the enterprise incurs costs and achieves economic success., whereas most entrepreneurs perceive customers only from the revenue side. The research methods used in the article are a critical analysis of the literature and a quantitative method, which consisted of direct research using the questionnaire technique.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran, W. (2016). Rachunek kosztów w generowaniu kosztowej informacji zarządczej w podmiotach leczniczych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (442), 11-20.
 2. Bonacchi, M., & Perego, P. (2019). Customer accounting. Creating value with customer analytics. Switzerland AG: Springer.
 3. Chang, L., & Hsieh, M. Y. (2022). Five ways to create customer values with blockchain. International Journal of Organizational Innovation, 14(4), 1-19.
 4. Czubała, A. (red.). (2012). Podstawy marketingu. Warszawa: PWE.
 5. Dobiegała-Korona, B., & Doligalski, T. (Eds.). (2010). Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 6. Dyche, J. (2002). CRM Relacje z klientami. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 7. Epstein, M. J., & Yuthas, K. (2007). Managing customer value. CMA-AICPA-CIMA.
 8. Foster, G., & Gupta, M. (1994). Marketing, cost management and management accounting. Journal of Management Accounting Research, (7), 43-77.
 9. Geffroy, E. K. (1993). Clienting. Jedyne, co przeszkadza, to klient. Warszawa: Placet.
 10. Helgesen, O. (2007). Customer accounting and customer profitability analysis for the order handling industry - A managerial accounting approach. Industrial Marketing Management, 36(6), 757-769.
 11. Hendriksen, E. A., & van Breda, M. F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Horngren, C. T., Bhimani, A., Foster, G., & Datar, S. M. (1999). Management and cost accounting. London: Prentice Hall.
 13. Horovitz, J. (2006). Strategia obsługi klienta. Warszawa: PWE.
 14. Kubacka, M. (2018). Problematyka wykorzystania ekonomicznej wartości dodanej jako miernika wartości przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (513), 244-252.
 15. Kumar, V., Ramachandran, D., & Kumar, B. (2021). Influence of new-age technologies on marketing: A research agenda. Journal of Business Research, 125, 864-877.
 16. Kumar, V., & Reinartz, W. (2016). Creating enduring customer value. Journal of Marketing, 80(6), 36-68.
 17. Lew, G. (2015). Rachunek kosztów klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 18. Lew, G. (2019). Use of cost accounting in cost management. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 63(9), 161-170.
 19. Łada, M. (2011). Pomiar ekonomiczny zorientowany na relacji z klientami we współczesnej rachunkowości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 20. Masztalerz, M. (2014). Wartość dla interesariuszy w zrównoważonym przedsiębiorstwie. Studia Oeconomica Posnaniensia, 28(269).
 21. Michalski, E. (2017). Marketing. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Nieżurawski, L., Pawłowska, B., & Witkowska, J. (2010). Satysfakcja klienta. Strategia - pomiar - zarządzanie. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 23. Nowak, E. (red.). (2008). Strategiczna rachunkowość zarządcza. Warszawa: PWE.
 24. Rogala, P., & Borys, T. (2011). Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 25. Rudnicki, L. (2000). Zachowanie konsumentów na rynku. Warszawa: PWE.
 26. Stahl, H. K., Matzler, K., & Hinterhuber, H. H. (2003). Linking customer lifetime value with shareholder value. Industrial Marketing Management, (32), 267-279.
 27. Stronczek, A., Surowiec, A., Sawicka, J., Marcinkowska, E., & Białas, M. (2010). Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 28. Swift, R. S. (2001). Accelerating customer relationships: Using CRM and relationship technologies. London: Prentice Hall.
 29. Urban, W., & Siemieniako, D. (2008). Lojalność klientów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 30. Waniowski, P., Sobotkiewicz, D., & Daszkiewicz, M. (2011). Marketing. Teoria i praktyka. Warszawa: Placet.
 31. Verhoef, P. C., & Lemon, K. N. (2013). Successful customer value management: Key lessons and emerging trends. European Management Journal, 31(1), 1-15.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.15611/fins.2022.1.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu