BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prewysz-Kwinto Piotr (WSB University in Torun, Poland)
Title
Other Comprehensive Income (OCI) Influenced by the Covid-19 Pandemic - Illustrated with the Example of Entities Listed on the Warsaw Stock Exchange (GPW)
Inne całkowite dochody a pandemia Covid-19 - na przykładzie podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2022, vol. 27, nr 1, s. 28-43, tab., biblogr. 20 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Pandemia, COVID-19, Sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Giełda
Pandemic, COVID-19, Financial statements, International Financial Reporting Standard, Stock exchange
Note
JEL Classification: M41, M48
streszcz., summ.
Country
Warszawa
Warsaw
Abstract
Pandemia Covid-19 jest niewątpliwie tym wydarzeniem, które w ostatnich latach najsilniej wpłynęło na działalność gospodarczą przedsiębiorstw i znalazło odbicie w ich sprawozdaniach finansowych. Celem opracowania jest weryfikacja, czy skutki pandemii Covid-19 są widoczne w obszarze innych całkowitych dochodów prezentowanym w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Opracowanie wpisuje się więc w szerszy nurt badań dotyczących informacji finansowych zawartych w tym elemencie sprawozdania finansowego w powiązaniu jednak z aktualną tematyką pandemii. W opracowaniu przedstawiono wyniki badania wartości OCI w sprawozdaniach z całkowitych dochodów 91 największych podmiotów notowanych na GPW w Warszawie. Analiza porównawcza objęła dane z okresu pandemii (lata 2020-2021) oraz z roku bezpośrednią ją poprzedzającego (2019).(abstrakt oryginalny)

The Covid-19 pandemic is undoubtedly the event that has had the strongest impact on the economic activity of companies in the last two years and was reflected in their financial statements. The aim of the study was to verify whether the effects of the Covid-19 pandemic are visible in the area of other comprehensive income presented in the statement of comprehensive income. The study fits into a wider trend of research concerning financial information presented in this element of a financial statement, but in connection with the current subject of the Covid-19 pandemic. The study presents the results of the research on the OCI value in the statements of comprehensive income of the 91 largest entities listed on the Warsaw Stock Exchange. The comparative analysis covered data from the pandemic period (2020-2021) and the year before it (2019).(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agostini, M., & Marcon, C. (2013). Comprehensive Income (CI) statement's compliance with International Accounting Standard (IAS) 1 (Revised 2007 and 2011): Evidence from Italian listed corporate groups. Journal of Modern Accounting and Auditing, 9(1), 1-19.
 2. Backhuijs, J., Camfferman, K., & Oudshoorn, L. (2017). Other comprehensive income: Betekenis en presentatie in jaarrekeningen van Nederlandse beursfondsen. Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 91(11/12), 344-362.
 3. Bek-Gaik, B. (2013). Sprawozdanie z całkowitych dochodów jako nowy element sprawozdania - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (790), 21-37.
 4. Buk, H. (2013). Zróżnicowana informacja o dochodach spółki w zależności od stosowanych standardów sprawozdawczości finansowej. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, (278), 8-17.
 5. Būmane, I. (2018). The methodology of the statement of comprehensive income and its impact on profitability: the case of Latvia. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(1), 77-86.
 6. Cimini, R. (2013). Reporting comprehensive income issues: empirical evidence from France, Germany and Italy. Economia Aziendale Online, 4(1), 1-17. http://dx.doi.org/10.4485/ea2038-5498.003.0031
 7. Consolidated financial statements for 2019, 2020 and 2021 of 91 capital groups included on January 15, 2022 in the WIG20, mWIG40 and sWIG80 indices (n.d.).
 8. Cristofaro, T., & Falzago, B. (2014). What trend for comprehensive income presentation? Evidence from Italy. International Journal of Accounting and Taxation, 2(3), 17-40. https://doi.org/10.15640/ijat.v2n3a2
 9. Ferraro, O. (2011). Comprehensive income in Italy: Reporting preferences and its effects on performance indicators. Journal of Modern Accounting and Auditing, 7(12), 1315-1328.
 10. Jianu, I., Jianu, I., & Gusatu, I. (2012). Profit and loss account or comprehensive income statement: which is the best? International Journal of Business and Management Studies, 1(3), 179-188.
 11. Kanagaretnam, K., Mathieu, R., & Shehata, M. (2009). Usefulness of comprehensive income reporting in Canada. Journal of Accounting and Public Policy, 28(4), 349-365.
 12. Lapkowa, M., & Stasova, J. (2014). Recognition of comprehensive income in Slovak companies. Buhalterinės apskaitos te orija ir praktika, (15), 8-14.
 13. Marchini, P., & D'Este, C. (2015). Comprehensive income and financial performance ratios: which potential effects on RoE and on firm's performance evaluation? Procedia Economics and Finance, (32), 1724-1739. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01478-1
 14. MSR 1 - Prezentacja sprawozdań finansowych. Commission Regulation (EC) No 1255/2012 of 11 December 2012, OJ L 360, 29.12.2012.
 15. Obradović, V., & Karapavlović, N. (2017). Financial reporting of comprehensive income in the food and beverage sector in the Republic of Serbia. Economics of Agriculture, (1), 113-128. https://doi.org/10.5937/ekoPolj1701113O
 16. Ozcan, A. (2015). How well does comprehensive income measure future firm performance compared to net income? Evidence from Turkish listed companies. Business & Management Studies: An International Journal, 3(3), 309-326.
 17. Prewysz-Kwinto, P. (2020a). Geographical and sectoral diversity of the statements of comprehensive income prepared in accordance with International Accounting Standards. European Research Studies Journal, XXIII (1), 507-525. https://doi.org/10.35808/ersj/1569
 18. Prewysz-Kwinto, P. (2020b). Analiza komparatywna wartości wyniku netto oraz innych całkowitych dochodów największych grup kapitałowych notowanych na giełdach w Paryżu, Frankfurcie i Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 4(988), 67-82.
 19. Rówińska, M. (2019). Dylematy wokół wykorzystania sprawozdania z całkowitych dochodów do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 21(70), 211-219.
 20. Szychta, A., (2012). Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, (263), 65-88.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.15611/fins.2022.1.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu