BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sulik-Górecka Aleksandra (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Tax Compliance as an Element of the Corporate Compliance Management System
Tax compliance jako element systemu zarządzania zgodnością w przedsiębiorstwie
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2022, vol. 27, nr 1, s. 44-57, tab., bibliogr. 44 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Zarządzanie, Podatki, Ład korporacyjny, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Management, Taxes, Corporate governance, Corporate Social Responsibility (CSR)
Note
JEL Classification: M21
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja obszarów objętych systemem zarządzania zgodnością oraz ocena zasadności włączenia zgodności w zakresie podatków do systemów zarządzania zgodnością. Zastosowano metodę analizy literatury, aktów prawnych i standardów zgodności. W części empirycznej zamieszczono wyniki analizy obszarów systemów zarządzania zgodnością w przykładowych 10 podmiotach notowanych na GPW objętych indeksem WIG20. Stwierdzono, że badane podmioty prezentują zróżnicowane informacje o systemach zarządzania zgodnością bez uwzględniania obszaru zgodności podatkowej. Zdaniem autora wdrożenie spójnego całościowego systemu zarządzania zgodnością niesie za sobą wiele korzyści dla spełniania obowiązków podatkowych, np. w zakresie MDR lub cen transferowych, a także ułatwia zawieranie tzw. umów o współdziałanie w zakresie podatków oraz tzw. APA.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to identify areas of the compliance management system and assess the advisability of including tax compliance within the compliance management system. The methodology involved an analysis of relevant literature, legal acts and compliance standards. The empirical part presents the results obtained, having analysed areas of compliance management systems in a sample of ten entities listed on the WSE and included in the WIG20 index. The studied entities were found to present a variety of information on compliance management systems without taking into account the area of tax compliance. According to the author, the implementation of a coherent overall compliance management system would bring many benefits regarding the fulfillment of tax obligations - e.g. in the field of Mandatory Disclosure Rules (MDR) or transfer pricing - and also facilitate the conclusion of the so-called cooperation agreements in the area of taxes and the Advanced Pricing Agreements (APA).(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ALLEGRO. (2021). ESG Report 2021, Management Report 2021, Information on the executed tax strategy for 2021. Retrieved from https://about.allegro.eu/
 2. Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. Journal of Economic Literature, 36(2), 818-860. Retrieved from http://darp.lse.ac.uk/papersdb/Andreoni_etal_%28JEL98%29.pdf
 3. ASSECO. (2021). Report on non-financial information for 2021, Management Report 2021, Information on the executed tax strategy for 2021. Retrieved from https://inwestor.asseco.com
 4. Baer, M. H. (2009). Governing corporate compliance. Boston College Law Review, 50(4), 949-1019. Retrieved from https://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol50/iss4/2
 5. Baldenius, T., Melumad, N. D., & Reichelstein, S. (2004). Integrating managerial and tax objectives in transfer pricing. Accounting Review, 79(3), 591-615. doi: 10.2308/accr.2004.79.3.591
 6. Bătrâncea, L. M., Nichita, R. A., Bătrâncea, I., & Moldovan, B. A. (2012). Tax compliance models: from economic to behavioral approaches. Transylvanian Review of Administrative Sciences, June, 13-26. Retrieved from https://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/58
 7. Braun, T. (2017). Unormowania compliance w korporacjach. Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Chang, Y. T., Chen, H., Cheng, R. K., & Chi, W. (2019). The impact of internal audit attributes on the effectiveness of internal control over operations and compliance. Journal of Contemporary Accounting and Economics, 15(1), 1-19. doi: 10.1016/j.jcae.2018.11.002
 9. CCC. (2021). Report on non-financial information for 2021, Management Report 2021, Information on the executed tax strategy for 2021. Retrieved from https://corporate.ccc.eu
 10. CD PROJEKT. (2021). Sustainability Report 2021, Management Report 2021, Information on the executed tax strategy for 2021. Retrieved from https://www.cdprojekt.com/pl
 11. Cools, M., Emmanuel, C., & Jorissen, A. (2008). Management control in the transfer pricing tax compliant multinational enterprise. Accounting, Organizations and Society, 33(6), 603-628. doi: 10.1016/j.aos.2007.05.004
 12. Cools, M., & Slagmulder, R. (2009). Tax-compliant transfer pricing and responsibility accounting. Journal of Management Accounting Research, 21(1), 151-178. doi: 10.2308/jmar.2009.21.1.151
 13. CYFROWY POLSAT. (2021). CSR Report 2021, Management Report 2021, Information on the executed tax strategy for 2021. Retrieved from https://grupapolsatplus.pl/pl/relacje-inwestorskie
 14. DINO. (2021). Management Report 2021, Information on the executed tax strategy for 2021. Retrieved from https://grupadino.pl/raporty-gpw/raporty-okresowe/
 15. Directive 2014/95/EU, Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
 16. EU Commission. (2014). Commission Recommendation of 9 April 2014 on the quality of corporate governance reporting ('comply or explain'), Official Journal of the European Union 2014/208/EU. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014H0208&from=PL
 17. Hummel, K., Pfaff, D., & Bisig, B. (2019). Can the integration of a tax-compliant transfer pricing system into the management control system be successful? Yes, it can! Journal of Accounting and Organizational Change, 15(2), 198-230. doi: 10.1108/JAOC-09-2017-0077
 18. International Organization for Standardization. (2014). International standard ISO 19600 compliance management systems - guidelines. Retrieved from https://nobelcert.com/DataFiles/FreeUpload/ISO%2019600.pdf
 19. International Organization for Standardization. (2021). International standard ISO 37301 compliance management systems - requirements with guidance for use. Retrieved from https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:37301:ed-1:v1:en
 20. JSW. (2021). Compliance system - brochure, Management Report 2021, Information on the executed tax strategy for 2021. Retrieved from https://www.jsw.pl/fileadmin/user_files/compliance/202004-System_Compliance-broszura.pdf. Retrieved from https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe/raporty-okresowe-2021
 21. Jurasz, J., Kaczała, B., Kamińska-Kiempa, K., Napiórkowski, L., & Paryś, W. (2019). Compliance w firmie - poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 22. Lee, S. H., Gokalp, O. N., & Kim, J. (2021). Firm-government relationships: a social exchange view of corporate tax compliance. Global Strategy Journal, 11(2), 185-209. Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/gsj.1340
 23. Marandu, E. E, Mbekomize, Ch., & Ifezue, A. N., (2015). Determinants of tax compliance: a review of factors and conceptualizations. International Journal of Economics and Finance, 7(9), 207-218. doi:10.5539/ijef.v7n9p207
 24. Muchliński, P. (2009). Corporations in international law. Oxford. Retrieved from https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5851/v13/undervisningsmateriale/muchlinski-(2009)-corporations-in-international-law-max-planck-enc.-of-pil-co-1.pdf
 25. Nalukenge, I., Nkundabanyanga, S., & Ntayi, J. M. (2018). Corporate governance, ethics, internal controls and compliance with IFRS. Journal of Financial Reporting and Accounting, 16(3), 764-786. doi: 10.1108/JFRA-08-2017-0064
 26. Parker, C., & Gilad, S. (2011). Internal corporate compliance management systems: structure, culture and agency. In C. Parker, N. V. Lehmann (Eds.), Explaining compliance: business responses to regulation (pp. 170-195).Cheltenham UK: Edward Elgar Publishing.
 27. Parker, C., & Nielsen, V. L. (2009). Corporate compliance systems: could they make any difference? Administration and Society, 41(1), 3-37. doi: 10.1177/0095399708328869
 28. PGE. (2021). Report on non-financial information for 2021, Management Report 2021, Information on the executed tax strategy for 2021. Retrieved from https://www.gkpge.pl/dla-inwestorow
 29. PKN ORLEN. (2021). Integrated Report 2021, Information on the executed tax strategy for 2021. Retrieved from https://raportzintegrowany2020.orlen.pl/zasady-zarzadzania/lad-korporacyjny/system-kontroli-zarzadzania-ryzykiem-i-zapewnienia-zgodnosci-compliance/
 30. Randlane, K. (2016). Tax compliance as a system: mapping the field. International Journal of Public Administration, 39(7). doi.org/10.1080/01900692.2015.1028636
 31. Remmerbach, K. U., & Krumme, R. (2020). The effectiveness of compliance management systems. Münster University of Applied Sciences. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Klaus-Ulrich-Remmerbach/publication/341828773_The_effectiveness_of_compliance_management_systems/links/5ed65f6d92851c9c5e729da7/The-effectiveness-of-compliance-management-systems.pdf
 32. TAURON. (2021). Management Report 2021, Information on the executed tax strategy for 2021. Retrieved from https://raport.tauron.pl/en/sustainability/the-relevance-of-sustainability-to-tauron-capital-group/
 33. Thottoli, M. M. (2022). A study on listed companies' compliance with value-added tax: the evolving role of the compliance officer in Oman. Public Administration and Policy. doi:10.1108/PAP-02-2021-0017
 34. Tomšic, N., Bojnec, Š., & Simcic, B. (2015). Corporate sustainability and economic performance in small and medium sized enterprises. Journal of Cleaner Production, (108), 603-612. doi: 10.1016/j.jclepro.2015.08.106
 35. Uchwała nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021". Retrieved from https://en.ing.pl/_fileserver/item/1100392
 36. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1800)
 37. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360)
 38. Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1302)
 39. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540)
 40. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217)
 41. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2200)
 42. Windolph, S. E., Harms, D., & Schaltegger, S. (2014). Motivations for corporate sustainability manage-ment: contrasting survey results and implementation. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 21(5), 272-285. doi: 10.1002/csr.1337
 43. Wolters Kluwer. (2021). Raport Compliance w Polsce 2021, Systemy zarządzania zgodnością: między pandemią a nowym ładem.Wolters Kluwer. Retrieved from https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/legal-compliance-dla-firm/raport-legal-compliance
 44. Wu, X., & Liang, H. (2020). Exploration Research on the Model of Government Regulation Based on Compliance Management System. 6th IEEE International Conference on Information Management, ICIM 2020, 117-121. doi: 10.1109/ICIM49319.2020.2453709081382
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.15611/fins.2022.1.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu