BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piwiński Przemysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Analiza użyteczności metod oceny projektów inwestycyjnych w kontekście zbiórek crowdfudningowych na potrzeby start-upów
Analysis of the usefulness of investment project evaluation methods in the aspects of crowdfunding for start-ups
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2023, nr 2, s. 109-122, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Metody oceny inwestycji, Ocena projektu, Przedsiębiorstwo typu start-up, Finansowanie przedsiębiorstwa
Methods of investment evaluation, Project evaluation, Startup, Financing enterprises
Note
JEL Classification : O350, G320, M200
streszcz., summ.
Abstract
Start-upy są obecnie nieodłączną częścią nowoczesnych gospodarek i zaczynają kształtować nową rzeczywistość tradycyjnych modeli biznesowych. Technologiczne przedsiębiorstwa typu start-up przyczyniają się do napędzania światowej gospodarki oraz przedsiębiorczości. Pomimo swojej elastyczności oraz relatywnie niskich kosztów wejścia na rynek, jednym z głównych problemów dotyczących rozwoju start-upów jest kwestia finansowania. Start-upy nie wpisują się w tradycyjną konwencję finansowania przedsiębiorstwa głównie dlatego, że są to przedsięwzięcia o względnie dużym poziomie niepewności co do ich przyszłości. Pomiędzy finansującym a finansowanym występuje też duża asymetria informacji, która jest wynikiem braku możliwości sprawdzenie efektów działalności na rynku podobnych podmiotów. Spośród nowoczesnych form finansowania przedsiębiorstw, takich jak sieci aniołów biznesu, finansowanie społecznościowe czy też ICO (initial coin offering), to właśnie crowdfunding (finansowanie społecznościowe) wpisuje się najlepiej w koncepcję start-upów. Crowdfudning bazuje na platformach internetowcyh i funkcjonuje jako miejsce styku finansujących i finansowanych. Zasadniczo crowdfudning dzieli się na cztery grupy: donacyjny, oparty na nagrodach, pożyczkach społecznościowych oraz udziałowy. Platformy crowdfundingowe stanowią również miejsce, gdzie projekty inwestycyjne typu start-up mają szansę na sprawdzenie swojego pomysłu i jego promowanie. Istotą artykułu jest rozprawa nad kwestią czy i w jaki sposób twórcy start-upów przeprowadzają ocenę opłacalności inwestycyjnej swoich projektów podczas pozyskiwania finansowania na platformach crowdfundingowych oraz czy potrafią oni określić i ocenić, co jest czynnikiem sukcesu ich przedsięwzięcia w kontekście zbiórki crowdfundingowej. W tym celu przeprowadzone zostało badanie metodą sondażu, z wykorzystaniem techniki ankietowania CATI w gronie twórców i założycieli start-upów mających doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania na platformach crowdfundingowych. W ramach przeprowadzonego badania sprawdzone zostało wykorzystanie metod oceny opłacalności inwestycyjnej projektów w zbiórkach społecznościowych przez założycieli start-upów. Dodatkowo badanie wyłoniło czynniki sukcesu mające wpływ na przeprowadzenie udanej zbiórki crowdfudningowej. Jest to o tyle istotne, gdyż nie wszystkie zbiórki na platformach crowdfundingowych kończą się sukcesem, a czynników sukcesu jest wiele i mogą one być ze sobą powiązane. Zgodnie z odpowiedziami ankietowanych najbardziej istotnymi czynnikami sukcesu zbiórek crowdfundingowych są zaprezentowanie oceny inwestycyjnej danego projektu oraz sam pomysł. Oznacza to, że potencjalni inwestorzy zwracają uwagę na opłacalność ekonomiczną danego przedsięwzięcia oraz kierują się pragmatyzmem inwestycyjnym w kwestii wyboru alokacji swoich środków finansowych.(abstrakt oryginalny)

Start-ups are now an integral part of modern economies and are shaping a new reality for traditional business models. Technology start-ups are currently contributing to driving the global economy and entrepreneurship. Despite their flexibility and relatively low market entry costs, one of the main challenges facing the development of start-ups is the issue of financing. Start-ups do not fit into the traditional conventions of corporate financing. This is mainly due to the fact that they are relatively uncertain about their future. There is also a large asymmetry of information between the funder and the funded, resulting from the inability to check the effects of similar entities' market activity. Out of the modern forms of business financing, such as business angel networks, crowdfunding, or initial coin offerings (ICO), crowdfunding fits very well with the concept of start-ups. Crowdfunding is based on internet platforms and serves as a meeting place for funders and funded. Essentially, crowdfunding is divided into four categories: donation-based, reward-based, peer-to-peer lending, and equity-based. In addition, crowdfunding platforms is as a kind of place where start-up investment projects have a chance to test their idea and promote it. The essence of the article was a discussion on whether and how startup creators conduct an investment profitability assessment of their projects when raising funds on crowdfunding platforms and whether they can identify and assess what factors contribute to the success of their project in the context of crowdfunding campaigns. For this purpose, a survey was conducted using the CATI survey technique among one hundred start-up creators and founders with experience in fundraising on crowdfunding platforms. The study examined the use of methods for evaluating the investment profitability of projects in crowdfunding campaigns by start-ups. In addition, the study also identified success factors that influence the success of a crowdfunding campaign. This is important because not all crowdfunding campaigns on platforms end successfully, and success factors are numerous and can be interrelated. According to the survey respondents, the most significant success factors for crowdfunding campaigns are the presentation of an investment profitability assessment of the project and the idea itself. This means that potential investors pay attention to the economic profitability of the project and are guided by investment pragmatism when selecting start-ups on crowdfunding platforms.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernstein S., Korteweg A., Laws, K. (2017), Attracting Early-Stage Investors: Evidence from a Randomized Field Experiment. "Journal of Finance". 72 (2), 509-538.
 2. Brem A., Chang M., Cheng C., Kraus S., Richter C. (2016), Strategies for reward-based crowdfunding campaigns, "Journal of Innovation & Knowledge", vol. 1: 13-23.
 3. Covin J., Crescenzo V., Riberio-Soriano D. (2020), Exploring the viability of equity crowdfunding as a fundraising instrument: A configurational analysis of contingency factors that lead to crowdfunding success and failure, "Journal of Business Research", vol. 115: 348-356.
 4. Emiteo (2022), Baza danych polskiego crowdfundingu inwestycyjnego. https://emiteo.pl/equitycrowdfunding (dostęp: 04.08.2022).
 5. Features, Technological Forecasting and Social Change, vol. 14, 128-137.
 6. Investigating crowdfunding success as a signal for enhancing trust in sustainable product.
 7. Klein M., Neitzert F., Hartmann-Wendels T., Kraus S. (2019), Start-Up Financing in the Digital Age - A Systematic Review and Comparison of New Forms of Financing, "The Journal of Enterpreneurial Finance", vol 21, 46-98.
 8. Lam W., Harris P., Zhao Y., (2019) Crowdfunding industry - History, development, policies, and potential issues, "Business Research Institute", Vol. 19.
 9. Light A., Miskelly C. (2015) Sharing Economy vs Sharing Cultures? Designing for social, economic and environmental good, "Interaction Design and Architecture(s) Journal - IxD&A", N.24, s. 49-62.
 10. Łukasiewicz A., Nadolska A. (2021), Poland: Country Report on the Sharing Economy. In The Collaborative Economy in Action: European Perspectives, University of Limerick, vol. 2, 236-248.
 11. Mason C. M., Stark M., (2004) What Do Investors Look for in a Business Plan?, "International Small Business Journal", vol. 22, s. 227.
 12. Nielsen K. R. (2018), Crowdfunding through a partial organization lens: The co-dependent.
 13. Nofsinger J. R., Wang, W. (2011), Determinants of start-up firm external financing Organization, "European Management Journal", 36 (6), 695-707.
 14. Paschen J., (2016), Choose wisely: Crowdfunding through the stages of the startup life cycle., "Business Horizons", 1348, 179-188.
 15. Rostamkalaei, A., Freel, M. (2016), The cost of growth: small firms and the pricing of bank loans. "Small Business Economics", 46 (2), 255-272.
 16. Shane S., Cable D. (2002), Network Ties, Reputation, and the Financing of New Ventures, "Management Science". 48 (3), 364-381.
 17. Shane, S. (2003), A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-Opportunity Nexus New Horizons in Entrepreneurship. London: Yale University Press.
 18. Shepherd, M. (2020), Crowdfunding Statistics: Market Size and Growth. Fundera. Dostęp 14/09/2022 https://www.fundera.com/resources/crowdfunding-statistics Skala A. (2018), Startupy Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości, edu-Libri, Kraków.
 19. UKNF (2020), Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zasad funkcjonowania tzw. platform crowdfundingu inwestycyjnego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 20. Wehnert P., Baccarella C. V., Beckmann M. (2018), In crowdfunding we trust? worldwide. "Journal of Banking and Finance". 35 (9), 2282-2294.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu