BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marzec Marcin
Title
Profesjonalna usługa edukacyjna jako produkt rynkowy wyższych szkół niepublicznych w Polsce
Professional educational service as a market product of non-public higher education institutions in Poland
Source
Academic Review of Business and Economics (ARBE), 2023, vol. 4(1), s. 1-15, rys., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Produkt na rynku, Edukacja, Szkolnictwo wyższe
Product on the market, Education, Higher education
Note
JEL Classification: I23
summ.
Abstract
Dynamiczny rozwój rynku usług edukacyjnych szkół wyższych w wyniku powstania wyższych szkół niepublicznych stał się interesującym obszarem badań w wielu dyscyplinach naukowych. Rynkowy charakter działalności edukacyjnej wyższych szkół niepublicznych sprawił, że szkoły te zaczęły działać jak podmioty rynkowe. Powodem tego jest przede wszystkim podstawowe źródło finansowania tych uczelni, którym są wpłaty odbiorców usług edukacyjnych. Uczelnie niepubliczne, aby funkcjonować i rozwijać się na konkurencyjnym rynku usług edukacyjnych, zaczęły budować własną pozycję rynkową. Wymagało to wykorzystania zasobów ludzkich umożliwiających wysoką jakość świadczonych usług edukacyjnych. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie profesjonalnej usługi edukacyjnej rozumianej jako produkt rynkowy wyższych szkół niepublicznych w Polsce. Aby tego dokonać, przeprowadzono badania bezpośrednie w postaci podjęcia próby oceny atrakcyjności kształcenia w wyższych szkołach niepublicznych w Polsce w latach 2021/2022. Badania te prowadzono wśród personelu badawczo-dydaktycznego i studentów uczelni niepublicznych. Chcąc rozpoznać opinie przedstawicieli szkół niepublicznych, wykorzystano metodę ankiety pocztowo- -mailowej. Narzędziem pomiarowym był kwestionariusz ankietowy. W badaniu wzięło udział 78 przedstawicieli władz szkół. Następnie zastosowano ankietę bezpośrednią w celu rozpoznania opinii studentów wyższych szkół niepublicznych. W badaniu wzięło udział 535 studentów. Wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli uczelni niepublicznych wskazują, że najważniejszym atutem przesądzającym o rynkowej atrakcyjności ich uczelni jest wykwalifikowany personel badawczo-dydaktyczny. Podobnego zdania są studenci. Deklarują, że studiowanie w uczelniach niepublicznych cieszy się wśród aktualnie studiujących dużym zainteresowaniem. Czynnikiem decydującym o wyborze kształcenia w szkołach niepublicznych jest zdaniem ankietowanych studentów właśnie jakość usług edukacyjnych.(abstrakt oryginalny)

The dynamic development of the market of educational services of universities as a result of the establishment of non-public universities has become an interesting area of research in many scientific disciplines. The market nature of the educational activity of non-public higher education institutions meant that these schools began to operate as market entities. The reason for this is primarily the basic source of funding for these universities, which are payments from recipients of educational services. In order to function and develop on the competitive market of educational services, private universities began to build their own market position. This required the use of human resources enabling high quality of educational services provided. The purpose of this study is to present a professional educational service understood as a market product of non- -public higher education institutions in Poland. To do this, direct tests were carried out in the form of an attempt to assess the attractiveness of education in non-public higher education institutions in Poland in 2021/2022. The research was conducted among the research and teaching staff and students of non-public universities. In order to recognize the opinions of representatives of non-public schools, the post-e-mail survey method was used. The measurement tool was a questionnaire. 78 representatives of school authorities took part in the study. Then, a direct survey (distributed by hand) was used to identify the opinions of students of non-public schools. 535 students took part in the study. The results of research conducted among representatives of non-public universities indicate that the most important asset determining the market attractiveness of their universities is qualified research and teaching staff. Students are of a similar opinion. They declare that studying at private universities is very popular among currently studying students. According to the surveyed students, the decisive factor in choosing education in private schools is the quality of educational services. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn, J., red. (1996). Podstawy marketingu. Kraków: Instytut Marketingu.
 2. Bailey, J.J. (2000). Students as clients in a professional/client relationship. Journal of Management Education, 24, 3, June, 353-365.
 3. Bywalec, Cz. (1993). Ekonomiczne i kulturowo twórcze aspekty konsumpcji usług społecznych. W: J. Altkorn (red.), Problemy teorii wymiany (s. 95-110). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 4. Chłodnicki, M. (2004). Usługi profesjonalne. Przez jakość do lojalności klientów (s. 9-13). Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 5. Dawidziuk, R. (2005). Jakość usług edukacyjnych szkół wyższych - wybrane aspekty. W: S. Makarski (red.), Rynkowe mechanizmy kształtowania jakości (s. 440-461). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Drapińska, A. (2011). Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Geryk, M. (2007). Rynek uczelni niepublicznych w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 8. Hall, H. (2007). Marketing w szkolnictwie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska - ABC Sp. z o.o.
 9. Hamrol, A., & Mantura, W. (2006). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Hemsley-Brown, & J., Oplatka, I. (2006). Universities in a competitive global marketplace. A systematic review of the literature on higher education marketing. International Journal of Public Sector Management, 19, 4, 316-338.
 11. Imse, T.P. (1962). The professionalization of business management. "Vantage Press": New York; za: Drapińska, A. (1999). Marketing usług profesjonalnych. Marketing i Rynek, 1, 12-15.
 12. Karaszewski, R. (2005). Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów biznesu. Toruń: Dom Organizatora TNOiK
 13. Kolasiński, M., & Lisiecki, P. (2006). Konkurencja cenowa na rynku usług edukacji wyższej. W: J. Dietl (red.), Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej (s. 139-171). Łódź: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
 14. Koźmiński, K.A. (1999). Misje i strategie szkół wyższych. W: J. Woźnicki (red.), Model zarządzania publiczną instytucją akademicką (s. 237-245). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 15. Kulig, A. (2004). Rynek usług edukacyjnych w Polsce na poziomie wyższym. W: G. Nowaczyk, M. Kolasiński (red.), Marketing szkół wyższych (s. 97-110). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 16. Maliszewski, T. (2008). Marketing jako element strategii niepublicznych szkół wyższych. MBA, 5, 72-83.
 17. Marzec, M. (2019). Ocena pozycji rynkowej wyższych szkół niepublicznych w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ekonomia, 20, 50-51.
 18. Mudie, P., & Cottan, A. (1998). Usługi. Zarządzanie i marketing. Warszawa: WN PWN.
 19. O'Sullivan, G. (2001). Elastyczny system studiów i ECTS jako systemy sprzyjające podnoszeniu jakości kształcenia. W: K. Jankowski, B. Sitarska, C. Tkaczuk, A. Daniluk, J. Skrzyp (red.), Jakość kształcenia w szkole wyższej - dążenie do doskonałości (s. 152-312). Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 20. Oyrzanowski, B. (1969). Ekonomiczne problemy jakości. Ekonomista, 2, 586-597.
 21. Pacholarz, W.M. (2022). Student jako weryfikator jakości usługi edukacyjnej oferowanej przez polskie uczelnie wyższe. Wyniki badań wstępnych. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 64(2), 67-89.
 22. Payne, A. (1996). Marketing usług. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 23. Pluta-Olearnik, M. (1993). Marketing usług. Idee - zastosowania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 24. Pluta-Olearnik, M. (2006). Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 25. Rogoziński, K. (1998). Nowy marketing usług. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 26. Romanowska, M., & Macioł S. (2006). Wybrane czynniki konkurencyjności na rynku edukacji wyższej. W: J. Dietl (red.), Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej (s. 55-63). Łódź: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
 27. Roszczynialski, W., & Kijanka A. (2020). Determinanty jakości edukacji zdalnej w szkołach wyższych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, 55, 1-15.
 28. Styś, A., red. (2003). Marketing usług. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 29. Wnuk-Lipińska, E., & Wójcicka, M. (1995). Jakość w szkolnictwie wyższym. Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski
Cited by
Show
ISSN
2720-457X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22367/arbe.2023.04.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu