BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilczyński Artur (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Kołoszycz Ewa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Karolewska-Szparaga Małgorzata (Polska Akademia Nauk)
Title
Cykl życia pracownika w organizacji z uwzględnieniem koncepcji doświadczenia pracownika i zaangażowania
The Employee Life Cycle model with engagement and employee experience concepts
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2023, nr 2, s. 123-135, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Zaangażowanie pracowników, Cykl życia
Strategic human resources management, Employees' engagement, Life cycles
Note
JEL Classification: M10, M12, M54, L20
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie znaczenia faz cyklu życia pracownika w organizacji w działaniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Artykuł zawiera definicję cyklu życia pracownika wraz z ważnymi koncepcjami wyróżniającymi się na tle najczęściej opisywanych w opracowaniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególne znaczenie dla wartości poznawczej opracowania mają zestawienia punktów styku pomiędzy organizacją i pracownikiem, budujących doświadczenia pracownika. Ich analiza pozwoliła na zdefiniowanie i scharakteryzowanie sześcioetapowego modelu cyklu życia pracownika w organizacji. Sporządzony model został odniesiony do koncepcji budowania zaangażowania pracowników. Dokonano autorskiego powiązania zadań zarządzania zasobami ze sposobami budowania zaangażowania pracowników. Rozwinięciem przedstawionej koncepcji cyklu życia pracownika w organizacji była budowa systemu najlepszych praktyk wykorzystywanych w procesach zarządzania ludźmi wraz ze sposobami ich pomiaru. W konsekwencji wskazano na odpowiedzialność aktorów systemu zarządzania zasobami ludzkimi za prawidłowy przebieg cyklu życia pracownika. Stwierdzono, że zaangażowanie top managementu, menedżerów linowych i pracowników przy wsparciu osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi nie powoduje skrócenia cyklu życia pracownika lub ogranicza niewłaściwy przebieg poszczególnych faz. Jest to niezmiernie ważne z punktu widzenia zarządzania organizacjami, gdyż zapewnia wysoką retencję pracowników oraz pozwala na prawidłowe zarządzanie wydajnością pracowników.(abstrakt oryginalny)

The model of the employee life cycle in an organization has an important position in human resource management activities. The study includes a definition of the employee life cycle with concepts that stand out from those most often described in human resource management studies. Fundamental to the research value of this study are touchpoints between the organisation and the employee that build the employee experience. Their analysis has allowed the definition and characterisation of a six-stage model of the employee life cycle in an organisation. The model prepared was related to the concept of building employee engagement. An authorial linkage was made between resource management duties and responsibilities and ways of building employee engagement. The development of the presented concept of the employee life cycle in an organisation was the construction of a best practices used in employee management processes with Key Performance Indicators. Consequently, the responsibility of the actors of the human resource management system for the right course of the employee life cycle was indicated. It was concluded that the involvement of top management, line managers and employees with the support of human resource managers results in no shortening of the employee life cycle or reduces the inappropriate phases. This is critically important from an organisational management, as it provides high employee retention and allows for accurate management of employee performance.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. App S., Merk J., Buettgen M. (2012), Employer Branding: Sustainable HRM as a Competitive Advantage in the Market for High-Quality Employees, "Management Revue. The International Review of Management Studies", Vol. 23, No. 3, pp. 262-278.
 2. Arnold J., Van Iddekinge C., Campion M., Bauer T., Campion M. (2020), Welcome Back? Job Performance and Turnover of Boomerang Employees Compared to Internal and External Hires. "Journal of Management", Vol. 47, No. 8, pp. 2198-2225.
 3. Başaran R. (2021), Employee Experience Management, in: Connect with Your Management On-The-Go, M. Naci Efe (ed.) Peter Lang.
 4. Bauer T. (2010), Onboarding New Employees: Maximizing Success, SHRM Foundation's Effective Practice Guidelines, https://www.shrm.org/foundation/ourwork/initiatives/resources-frompast- initiatives/Documents/Onboarding New Employees.pdf (dostęp: 18.12.2022).
 5. Becker K., Bish A. (2021), A framework for understanding the role of unlearning in onboarding, "Human Resource Management Review", Vol. 31, No. 1, pp. 100-730).
 6. Burke M., Six Stages to Success with the Employee Lifecycle, https://inside.6q.io/six-stages-tosuccess- with-the-employee-lifecycle/ (dostęp: 20.12.2022).
 7. Prajapati G., Pandey S. (2020). Enhancing Employee Experience during Covid-19: A Qualitative Study on Investment Banks. "International Journal of Modern Agriculture", Vol. 9, No. 3, pp. 1711-1734.
 8. Cattermole G., Engagement lifecycle, https://www.trainingjournal.com/articles/feature/engagement-lifecycle (dostęp: 16.12.2022).
 9. Gilani H., Cunningham L. (2017), Employer branding and its influence on employee retention: A literature review, "The Marketing Review", Vol. 17, No. 2, pp. 239-256.
 10. Gladka O., Fedorova V., Dohadailo Y. (2022), Development of conceptual bases of the employee life cycle within an organization, "Theory and Practice", Vol. 23, No. 1, pp. 39-52).
 11. Heinle A., Employee Life Cycle: 7 Stages (+The Metrics That Matter). https://www.zavvy.io/blog/employee-life-cycle (dostęp: 12.12.2022).
 12. Kakade, S. Employee life cycle. https://www.techtarget.com/searchhrsoftware/definition/employeelife-cycle (dostęp: 12.12.2022).
 13. Keller J., Kehoe R., Bidwell M., Collings D., Myer, A. (2021), In With the Old? Examining When Boomerang Employees Outperform New Hires. "Academy of Management Journal, Vol. 64, No. 6, pp. 1654-1684.
 14. Lupfer E. The Employee Lifecycle is Your Roadmap to Building an Engaged Employee Experience. https://thesocialworkplace.com/2017/11/the-employee-lifecycle-is-your-roadmap-tobuilding-an-engaged-employee-experience/ (dostęp: 20.12.2022).
 15. Malik A., Budhwar P., Mohan H., Srikanth N. (2022), Employee experience -the missing link for engaging employees: Insights from an MNE's AI-based HR ecosystem. "Human Resource Management", Vol. 62, No. 1, pp. 97-115.
 16. Nafei W. (2014), The Role of Organizational DNA in Improving Organizational Performance: A Study on the Industrial Companies in Egypt. "In International Business Research", Vol. 8, No. 1, pp. 117-131.
 17. Nagendra A. (2014), Paradigm Shift in HR Practices on Employee Life Cycle Due to Influence of Social Media, "Procedia Economics and Finance", Vol. 11, pp. 197-207.
 18. Panneerselvam S., Balaraman K. (2022), Employee experience: the new employee value proposition, Strategic HR Review, Vol. 21 No. 6, pp. 201-207.
 19. Plaskoff, J. (2017). Employee experience: the new human resource management approach. "Strategic HR Review", Vol. 16, No. 3, pp. 136-141.
 20. Raveendra P., Satish M. (2022), Boomerang hiring: Strategy for sustainable development in COVID-19 era, "Human Systems Management", Vol. 41, No. 2, pp. 277-282.
 21. Verive J., DeLay N. (2006), Measuring telework ROI: Metrics based on the employee life cycle, "World at Work Journal", Vol. 15, No. 2, pp. 6-15.
 22. Verlinden, N., Employee Life Cycle: The Ultimate Guide for HR. https://www.aihr.com/blog/employee-life-cycle/ (dostęp: 20.12.2022).
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu