BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzyk-Tobiasz Barbara (Maria Curie-Skłodowska University, Poland)
Title
Trade Mark as a Branding Tool for Third Generation University
Source
Torun International Studies, 2023, nr 1(17), s. 77-86, bibliogr. 37 poz.
Issue title
A Modern Model of Cooperation between Universities and Social and Business Environment. An International Context
Keyword
Znaki towarowe, Uniwersytet, Prawo, Przestrzeń społeczno-gospodarcza
Trademarks, University, Law, Social economic space
Note
summ.
Abstract
Purpose: An overview of how trademarks are used to brand universities and an analysis of global trends in this area. Methodology: The methodology of the article is based on the basic method used in legal sciences, which is the legal-dogmatic method. In addition, an analysis of the literature on the subject was carried out. Furthermore, within the framework of the article, data on registered trademarks in the databases of intellectual property offices were used. Findings: The use of trademarks as part of a university's branding and identity is becoming a global trend. An increasing number of universities are choosing to protect their trademarks also within regional and international systems. The use of trademarks is part of the third-generation university model as one focused on communication and cooperation with the socio-economic environment. Originality/value: The article refers to the realisation by trademarks their functions in the activities of entities that are not directly aimed at generating profit. It attempts to show the relationship between the change in the operating model of universities and the use of distinctive signs in communication with the socio-economic environment.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) of 22 December 1994 (OJ EU L 336/214).
 2. American Marketing Association. American Marketing Association Dictionary. https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=B
 3. Anisimova, T. (2014). Benchmarking desired corporate brand image in relation to stakeholders: a managerial perspective. Qualitative Market Research: An International Journal, 17(4), 441- 46.
 4. Bell S.T., & Majestic M.F. (1983-1984). Protection and Enforcement of College and University Trademarks. Journal of College and University Law, 10(1), 63-78.
 5. Blankenship, G.J. (2001). The Cancellation of Redskins as a Disparaging Trademark: Is Federal Trademark Law an Appropriate Solution for Words that Offend. University of Colorado Law Review, 72(2), 415-458.
 6. Błeszyński, J. (2008). In A. Adamczak, & A. Szewc (Eds.), Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz (The Paris Convention for the Protection of Industrial Property. A Comment) (p. 24). Wolters Kluwer.
 7. Calboli, I., & Ginsburg, C.J. (2020). The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law. Cambridge Univeristy Press.
 8. Dębski, M. (2009). Kreowanie silnej marki (Creating a strong brand). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 9. Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (OJ EU L 336/1).
 10. Dreshcer, T.D. (1992). The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth. The Trademark Reporter, 82(3), 303.
 11. Hislop, M. (2001). Dynamic Logic's Branding 101: An Overview of Branding and Brand Measurement for Online Marketers. https://doi.org/10.1145/1015530.1015539
 12. Hoang Tien, N., Thanh, Vu N., & Van Tien, N. (2019). The role of brand and brand management in creating business value case of Coca-Cola Vietnam. International Journal of Research in Marketing Management and Sales, 1(2), 57-62. https://www.marketingjournal.net/article/view/18/1-2-9
 13. Homeyer, G.C. (1870). Die Haus und Hofmarken. Decker. https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10551560?page=7
 14. Koczanowski, J. (2008). Ewolucja funkcji znaków towarowych w prawie europejskim (Evolution of the function of trademarks in European law). Studia Prawnicze: Rozprawy i Materiały, 6, 65-74.
 15. Konopka, M. (2021). Znak towarowy. Zarządzanie marką i jej ochrona (Trademark. Brand management and protection). Wydawnictwo Politechnika Częstochowska.
 16. Konopka, M., & Goszczyński T. (2017). Nazwa i logo uczelni wyższej - zarządzanie marką i jej ochrona (University name and logo - brand management and protection). In M. Grabowska, & B. Ślusarczyk (Eds.), Zarządzanie organizacją: koncepcje, wyzwania, perspektywy (Organization management: concepts, challenges, perspectives) (p. 181). Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 17. Kozak, A. (2016). Sposoby ochrony niezarejestrowanych oznaczeń przedsiębiorcy (Ways to protect unregistered business signs). Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A. Nauki humanistyczne, społeczne i techniczne, 8(2), 165.
 18. Kozłowska, A. (2012). In A. Kozłowska (Ed.), Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem (Advertising communication strategies with the consumer) (p. 102). WSP.
 19. Ladas, P. S. (1966). The Madrid Agreement for the International Registration of Trademarks and the United States. The Trademark Reporter, 56(5), 350.
 20. Lanham (Trademark) Act (15 U.S.C.), 1946.
 21. Lindström, M. (2009). Build Powerful Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight and Sound, The Free Press.
 22. Madrid Agreement (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911), at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979.
 23. Makieła, J. Z. (2017). Model uniwersytetu trzeciej generacji XXI wieku - przedsiębiorczy, innowacyjny uniwersytet (The model of the university of the third generation of the 21st century - an enterprising, innovative university). Folia Oeconomica Cracoviensia, 58, 23-37.
 24. Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as amended on September 28, 1979).
 25. Pietrzyk-Tobiasz, B. (2022). Sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami jako przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (Conflict of a sign with public policy or morality as an obstacle to the grant of protection for a trademark). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 84(1), 83-94.
 26. Poznański, J. (2020). Historyczne i współczesne koncepcje uniwersytetu a ideał uniwersytetu w ujęciu Jana Pawła II (Historical and contemporary concepts of the university against the ideal of the university according to John Paul II). In Z. Zarębianka (Ed.), Uniwersytet wobec uniwersum (The University and the Universe) (pp. 45-61). Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
 27. Promińska, U. (1994). Prawo z rejestracji znaku towarowego, Treść i naruszenie (Trademark Registration Law, Content and Infringement). University of Lodz.
 28. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007.
 29. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (OJ EU L 154/1).
 30. Rooksby, H. J. (2014, Spring). University: Trademark Rights Accretion in Higher Education. Harvard Journal of Law & Technology, 27(2), 349-420.
 31. Rutkowska-Sowa, M. (2018). Oznaczenia indywidualizujące uczelnię - zasady ochrony i korzystania (Designations individualizing universities - rules of their protection and use). Wydawnictwo Prymat.
 32. Skubisz, R. (2001). Funkcje znaku towarowego (Trademark functions). In A. Adamczak (Ed.), Księga pamiątkowaz okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce (Commemorative book on the occasion of the 80th anniversary of patent advocacy in Poland) (p. 163). Polska Izba Rzeczników Patentowych Pirpat.
 33. Skubisz, R. (2018). Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym (The right of registration of a trademark and its protection. A study in the field of Polish law against the background of comparative law). [Reprinnt 1988]. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 34. Trademark Notice. (2023). https://trademark.harvard.edu/faq/what-is-trademark-programs-mission
 35. Wissema, G. J. (2009). Towards the Third Generation University: Managing the University in Transition. Edward Elgar Publishing Limited.
 36. Wojcieszko-Głuszko, E. (2017). Pojęcie znaku towarowego. In R. Skubisz (ed.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14B (Private law system. Industrial property law. Vol 14.B) (p. 475). Beck.
 37. Zarządzenie nr 37 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania podmiotom zewnętrznym znaków towarowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zgłaszania nowych znaków towarowych Uniwersytetu Jagiellońskiego przez jednostkę organizacyjną UJ (Ordinance No. 37 of the Rector of the Jagiellonian University of 2 June 2016 on the introduction of the Regulations for making Jagiellonian University trademarks available to external entities and filing new trademarks of the Jagiellonian University by its organizational unit)
Cited by
Show
ISSN
2391-7601
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.12775/TIS.2023.006
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu