BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krupa-Lipińska Katarzyna (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Title
Towards Fair Division of Benefits from Patent Rights: Remuneration for Employee-Inventor in Polish Legal System and in Comparative Context
Source
Torun International Studies, 2023, nr 1(17), s. 111-120, bibliogr. 20 poz.
Issue title
A Modern Model of Cooperation between Universities and Social and Business Environment. An International Context
Keyword
Wynalazczość, Patenty, Relacje pracodawca-pracownik, Szkolnictwo wyższe
Invention, Patent, Employer-employee relationships, Higher education
Note
summ.
Abstract
Remuneration for the employee-inventor is the key element to stimulate the development both in business and academic units for the beneficiary of the whole society. The purpose of the given article is to analyze whether the polish legal framework for employee remuneration for invention fairly balances interests of inventors and the units for which they are working for. Research has been based on the statutory provisions and comments of legal doctrine. The first element that has been taken into consideration was to whom the right to obtain a patent belong and later - if the right to a patent belong to employer - whether and how the employee-inventor should be remunerated. Both of those problems are differently set in different jurisdictions. Polish law adhere to the systems which by statute prescribes the right to obtain a patent in case of employee inventions to employer and also by statue guarantee remuneration for the employee-inventor both in business and academic environment. Upon the analysis the conclusion of the article is that despite of the fact that the statutory provisions are reasonably and fairly constructed, in certain elements they are vague and left much space for the internal regulation of economic entities and higher educational institutions, which at the end of the day might change the overall assessment and work better for those entities than for the employees. The value of the given paper is the practical approach of the analysis with references to the actual problems that arise.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chlebny, J. (2015). Wynalazek pracowniczy - studium prawnoporównawcze (Employee invention - comparative law study). Wydawnictwo C.H. Beck.
 2. Ciborowski, R. (2012). Innowacje w rozwoju gospodarczym (Innovations in economic development). In A. H. Jasiński, & R. Ciborowski (Eds.), Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju (Economics and innovation management in conditions of sustainable development) (pp. 43-48). Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 3. du Vall, M. (2008). Prawo patentowe (Patent law). Wolters Kluwer business.
 4. Górnicz-Mulcahy, A. (2008). Prawo do wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze w prawie polskim (Right to remuneration for employees invention designs in Polish law). Wolters Kluwer business.
 5. Jyż, G., & Szewc, A. (Eds.). (2011). Prawo własności przemysłowej (Industrial Property Law). C.H. Beck.
 6. Jyż, G. (2015), Nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie organizacji i funkcjonowania spraw własności intelektualnej w szkołach wyższych (zagadnienia wybrane) (Amendment of a statute on higher education in the scope of organization and functioning intellectual property affairs in higher education institutions (chosen issues)). Białostockie Studia Prawnicze, 9.
 7. Kostański, P. (2010). Prawo własności przemysłowej. Komentarz (Industrial Property Law. A Commentary). C.H. Beck.
 8. Kostański, P. (2020). Podmiot praw (Rightholder). In P. Kostański, & Ł. Żelechowski (Eds.), Prawo własności przemysłowej (Industrial Property Law). C.H. Beck.
 9. Lando & Anastasi. (2017). Thinking Globally: Inventor Remuneration Rights. https://lalaw.com/knowledge-center/article/thinking-globally-inventor-remuneration-rights#_ftn1
 10. Linde, S. (2010). Inventor Remuneration - Issues for a multinational company. Stockholms universitet. https://patentingenior.no/wp-content/uploads/2015/02/Inventor-Remuneration-Issues-for-a-multinational-company.pdf
 11. Merges, R.P. (1999). The Law and Economics of Employee Inventions. Harvard Journal of Law & Technology, 13(1).
 12. Michalak, A. (2016). Prawo własności przemysłowej. Komentarz (Industrial Property Law. A Commentary). C.H. Beck.
 13. Staszków, M. (1990). Rozdzial XXII. Wynagradzanie twórców pracowniczych projektów wynalazczych (Chapter XXII. Remuneration of creators of employee inventive projects). In J. Szwaja, & A. Szajkowski (Eds.), System prawa własności intelektualnej (Intellectual property law system). Tom III. Prawo wynalazcze (Volume III. The Law of Inventiveness). Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 14. Szczepanowska-Kozłowska, K. (2014). Wynagrodzenie twórcy (Remuneration of the creator). In E. Nowińska, U. Promińska, & K. Szczepanowska-Kozłowska (Eds.), Własność przemysłowa i jej ochrona (Industrial property and its protection). LeisNexis 2014.
 15. Szewc, A. (2012). Rozdział XXIII. Wynalazczość pracownicza (Chapter XXIII. Employee Invention). In R. Skubisz (Ed.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej (System of Private Law. Industrial property law). C.H.Beck.
 16. Uchwała Nr 81 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 grudnia 2020 r.. Regulamin ochrony, nabywania i korzystania z Dóbr Intelektualnych i Projektów Racjonalizatorskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Resolution No 81 of Senat of Nicolaus Copernicus University in Toruń from 22 December 2020. Regulation on protection, acquiring and using of Intellectual Property Goods and Technology Improvements Designs at Nicolaus Copernicus University in Toruń), Biuletyn Prawny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Rok 2020, poz. 455.
 17. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. (2021). Raport roczny 2021 (Patent Office of the Republic of Poland (2021). Annual Report 2021).
 18. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2023, poz. 742 (Act of 20 July 2018 - The Law on Higher Education and Science, Journal of Laws 2023, poz. 472).
 19. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, Dz. U. 2023, poz. 588 (Act of 30 June 2000 Industrial Property Law, Journal of Laws 2023, poz. 588).
 20. WIPO National Workshop on InnowvationInnovation SuppertSupport Services and their Management (2004). Relationship between employed inventors and employers: legal, contractual and financial questions. Muscat, April 20, 2004. Document prepared by the International Bureau of WIPO. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/en/wipo_inn_mct_04/wipo_inn_mct_04_8.doc
Cited by
Show
ISSN
2391-7601
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2023.009
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu