BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Abu-Mahfouz Shatha (ALFA University College, Malaysia), Halim Mutia Sobihah Abd (Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia), Bahkia Ayu Suriawaty (Indah Water Konsortium Sdn. Bhd., Malaysia), Alias Noryati (SEGI University, Malaysia), Tambi Abdul Malek (Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia)
Title
Sustainable Human Resource Management Practices in Organizational Performance: the Mediating Impacts of Knowledge Management and Work Engagement
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2023, vol. 19, nr 2, s. 57-97, tab., rys., bibliogr. s. 82-95
Issue title
Weathering the Storm: Innovation-Driven Human Resource Management Practices
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie wiedzą klienta, Zaangażowanie pracowników
Human Resources Management (HRM), Customer Knowledge Management (CKM), Employees' engagement
Note
JEL Classification: M140, M500, O150, J240, M150, L250, I230, O530
streszcz., summ.
Abstract
CEL: Współczesny biznes i globalne organizacje regularnie stają przed wyzwaniami wynikającymi z nieprzewidywalnego otoczenia konkurencyjnego. Praktyki zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) dają pracownikom trwałe możliwości wykorzystywania swoich zdolności i wyrażania entuzjazmu do zdobywania umiejętności i wiedzy oraz stosowania ich w miejscu pracy w celu wzrostu zaangażowania jednostek i zwiększenia wydajności organizacji. Ten artykuł przedstawia najnowsze wyniki badań, których celem jest zbadanie (i) pośredniczącej roli zarządzania wiedzą i zaangażowania w pracę oraz (ii) wpływu praktyk zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi na wyniki organizacji. METODYKA: 500 kwestionariuszy zostało rozesłanych do jordańskich wykładowców uniwersyteckich (populacja badawcza) w celu zebrania danych. Dane z badania oceniono za pomocą modelowania równań strukturalnych (SEM) przy użyciu IBM-SPSS-AMOS 25.0. WYNIKI: Zidentyfikowano dwa kluczowe wyniki: (i) zrównoważone praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą i zaangażowanie w pracę były pozytywnie powiązane z wynikami organizacji; (ii) zarządzanie wiedzą i zaangażowanie w pracę odegrały rolę pośrednika w trwałej korelacji pomiędzy praktyką ZZL a wynikami organizacji. IMPLIKACJE: Ogólnie rzecz biorąc, współpraca pracowników okazała się niezbędna do optymalizacji wydajności organizacji, szczególnie podczas ich zaangażowania w zrównoważone praktyki HRM i zarządzanie wiedzą. Na koniec w badaniu zaproponowano kilka praktycznych zaleceń i interwencji dotyczących zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi, które można wykorzystać w przyszłych badaniach. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: Badanie dostarczyło dowodów na pięć zmiennych relacji zawartych w modelu. Po pierwsze, wydajność organizacyjna wzrosła dzięki zrównoważonym praktykom ZZL poprzez zarządzanie wiedzą. Po drugie, wydajność organizacyjna wzrosła dzięki zrównoważonym praktykom ZZL poprzez zaangażowanie w pracę. Po trzecie, zaangażowanie w pracę wzrosło dzięki zrównoważonemu zarządzaniu zasobami ludzkimi poprzez zarządzanie wiedzą. Po czwarte, wydajność organizacyjna wzrosła wraz z zarządzaniem wiedzą poprzez zaangażowanie w pracę. Po piąte, wydajność organizacyjna wzrosła dzięki zrównoważonemu zarządzaniu zasobami ludzkimi dzięki zarządzaniu wiedzą i zaangażowaniu w pracę. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: Modern business and global organizations are regularly presented with challenges caused by unpredictable competitive environments. Human resource management (HRM) practices give sustainable opportunities for employees to use their abilities and express their enthusiasm to obtain skills and knowledge and to apply them at the workplace with a view to achieving engaged individuals and increasing organizational performance. This article presents a recent study outcome to examine (i) the mediating role of knowledge management and work engagement and (ii) the effect of sustainable HRM practices on organizational performance. METHODOLOGY: 500 self-reported questionnaires were distributed to Jordanian university lecturers (research population) for data collection. The study data were assessed with structural equation modeling (SEM) using IBM-SPSS-AMOS 25.0. FINDINGS: Two pivotal outcomes were identified: (i) sustainable HRM practices, knowledge management, and work engagement were positively associated with organizational performance; (ii) knowledge management and work engagement played a mediating role in the sustainable HRM practice-organizational performance correlation. IMPLICATIONS: Overall, employee cooperation proved essential to optimize organizational performance, specifically during their engagement in sustainable HRM practices and knowledge management. Finally, the research proposed several practical recommendations and interventions on sustainable HRM for future research. ORIGINALITY AND VALUE: The research has provided proof of five variable relationships contained in the model. Firstly, organizational performance increased with sustainable HRM practices through knowledge management. Secondly, organizational performance increased with sustainable HRM practices through work engagement. Thirdly, work engagement increased with sustainable HRM through knowledge management. Fourthly, organizational performance increased with knowledge management through work engagement. Fifthly, organizational performance increased with sustainable HRM through knowledge management and work engagement. (original abstract)(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aboramadan, M., Albashiti, B., Alharazin, H., & Abed Dahleez, K. (2020). Human resources management practices and organizational commitment in higher education: The mediating role of work engagement. International Journal of Educational Management, 34(1), 154-174. https://doi.org/10.1108/IJEM-04-2019-0160
 2. Abu-Mahfouz, S. (2019). TQM practices and organizational performance in the manufacturing sector in Jordan mediating role of HRM practices and innovation. Journal of Management and Operation Research, 1(22), 1-12.
 3. Aguta, U. I., & Balcioglu, H. (2015). The impact of human resource management practices on organizational performance : A case of private banks in North Cyprus. International Journal of Business and Social Science, 6(6), 251-268. https://doi.org/10.2307/256712
 4. Ahmad, M. A., Hashmi, A., Ali, W., & Faheem, M. (2021). The influence of human resource management practices on the SMEs performance: Mediating role of employee engagement. Review of Education, Administration and Law, 4(1), 79-91. https://doi.org/10.47067/real.v4i1.113
 5. Al-Bahussin, S. A., & Elgaraihy, W. H. (2013). The impact of human resource management practices, organisational culture, organisational innovation and knowledge management on organisational performance in large Saudi organisations: Structural equation modeling with conceptual framework. International Journal of Business and Management, 8(22), 1-19. https://doi.org/10.5539/ijbm.v8n22p1
 6. Al-Husseini, S., & Elbeltagi, I. (2016). Transformational leadership and innovation: A comparison study between Iraq's public and private higher education. Studies in Higher Education, 41(1), 159-181. https://doi.org/10.1080/03075079.2014.927848
 7. Al-Kurdi, O. F., El-Haddadeh, R., & Eldabi, T. (2020). The role of organisational climate in managing knowledge sharing among academics in higher education. International Journal of Information Management, 50(February), 217-227. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.05.018
 8. Al-qudah, M. K., Osman, A., Ab Halim, M. S., & Al-shatanawi, H. A. (2014). The effect of human resources planning and training and development on organizational performance in the government sector in Jordan. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(4), 79-85. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v4-i4/755
 9. Al-Tit, A. A. (2016). The mediating role of knowledge management and the moderating part of organizational culture between HRM practices and organizational performance. International Business Research, 9(1), 43-54. https://doi.org/10.5539/ibr.v9n1p43
 10. Al-Tit, A., & Hunitie, M. (2015). The mediating effect of employee engagement between its antecedents and consequences. Journal of Management Research, 7(5), 47-62. https://doi.org/10.5296/jmr.v7i5.8048
 11. Al Damoe, F. M., Hamid, K., & Sharif, M. (2017). The mediating effect of organizational climate on the relationship between HRM practices and HR outcomes in the Libyan public sector. Journal of Management Development, 36(5), 1-25. https://doi.org/10.1108/JMD-04-2015-0055
 12. Al Mehrzi, N., & Singh, S. K. (2016). Competing through employee engagement: a proposed framework. International Journal of Productivity and Performance Management, 65(6), 831-843. https://doi.org/10.1108/IJPPM-02-2016-0037
 13. Alawin, A. A., Abu Rahmeh, T., Jaber, J. O., Loubani, S., Abu Dalu, S., Awad, W., & Dalabih, A. (2016). Renewable energy education in engineering schools in Jordan: Existing courses and level of awareness of senior students. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 65, 308-318. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.07.003
 14. Alfawaire, F., & Atan, T. (2021). The effect of strategic human resource and knowledge management on sustainable competitive advantages at Jordanian universities: The mediating role of organizational innovation. Sustainability, 13(15), 8445. https://doi.org/10.3390/su13158445
 15. Alfes, K., Shantz, A., Truss, C., & Soane, E. C. (2013). The link between perceived HRM, engagement and employee behavior: A moderated mediation model. The International Journal of Human Resource Management, 24(2), 330-351. https://doi.org/10.1080/09585192.2012.679950
 16. Alshatnawi, H., & Abd Ghani, M. (2018). The effect of total quality management and knowledge management on organizational performance in higher education institution in Jordan. In National Conference on the Sciences and Social Sciences 2018 (NACOSS 18) (USIM NILAI 2 MEI 2018).
 17. Amin, M., Wan Ismail, W. K., Abdul Rasid, S. Z., & Selemani, R. D. A. (2014). The impact of human resource management practices on performance: Evidence from a public university. The TQM Journal, 26(2), 125-142. https://doi.org/10.1108/TQM-10-2011-0062
 18. Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411-423.
 19. Appelbaum, E., Bailey, T., Berg, P., & Kalleberg, A. L. (2000). Manufacturing advantage: Why high-performance work systems pay off. London: Cornell University Press.
 20. Awang, Z., SH., L., & Zainudin, N. (2018). Pendekatan mudah SEM- structural equation modelling. Bandar Baru Bangi, MPWS Rich Resources.
 21. Aybas, M., & Acar, A. C. (2017). The effect of human resource management practices on employees' work engagement and the mediating and moderating role of positive psychological capital. International Review of Management and Marketing, 7(1), 363-372.
 22. Badran, A. (2014). New trends in higher education in Jordan 2014. In Education, Economic and Development. 4th Arab-Turkish Congress of Social Sciences. Arab Thought Forum. Amman-Jordan, October, 1-28. Retrieved from https://www.uop.edu.jo/En/News/Documents/New Trends in Higher Education in Jordan 2014.pdf
 23. Bailey, C., Madden, A., Alfes, K., & Fletcher, L. (2017). The meaning, antecedents and outcomes of employee engagement: A narrative synthesis. International Journal of Management Reviews, 19(1), 31-53. https://doi.org/10.1111/ijmr.12077
 24. Bakker, A. B. (2011). An evidence-based model of work engagement. Current Directions in Psychological Science, 20(4), 265-269. https://doi.org/10.1177/0963721411414534
 25. Bakker, A. B., & Bal, P. M. (2010). Weekly work engagement and performance: A study among starting teachers. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83(1), 189-206. https://doi.org/10.1348/096317909X402596
 26. Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology, 22(3), 309-328. https://doi.org/10.1108/02683940710733115
 27. Bakker, A. B., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., & Taris, T. W. (2008). Work engagement: An emerging concept in occupational health psychology. Work and Stress, 22(3), 187-200. https://doi.org/10.1080/02678370802393649
 28. Baum, T., Cheung, C., Kong, H., Kralj, A., Mooney, S., Thi Thanh, H. N., ... Siow, M. L. (2016). Sustainability and the tourism and hospitality workforce: A thematic analysis. Sustainability, 8, 809. https://doi.org/10.3390/su8080809
 29. Bhatti, M. A., Hussain, M. S., & Al Doghan, M. A. (2018). The role of personal and job resources in boosting nurses' work engagement and performance. Global Business and Organizational Excellence, 37(2), 32-40. https://doi.org/10.1002/joe.21840
 30. Binti Ishak, N., Eze, U., & Ling, L. (2010). Integrating knowledge management and human resource management for sustainable performance. Journal of Organizational Knolwedge Management, 2010(2010), 1-13. https://doi.org/10.5171/2010.322246
 31. Birdi, K., Clegg, C., Patterson, M., Robinson, A., Stride, C. B., Wall, T. D., & Wood, S. J. (2008). The impact of human resource and operational management practices on company productivity: A longitudinal study. Personnel Psychology, 61, 467-501. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2008.00136.x
 32. Brewer, P. D., & Brewer, K. L. (2010). Knowledge management, human resource management, and higher education: A theoretical model. Journal of Education for Business, 85(6), 330-335. https://doi.org/10.1080/08832321003604938
 33. Buller, P. F., & McEvoy, G. M. (2016). A Model for implementing a sustainability strategy through HRM practices. Business and Society Review, 121(4), 465-495. https://doi.org/10.1111/basr.12099
 34. Chahal, H., Jyoti, J., & Rani, A. (2016). The effect of perceived high- performance human resource practices on business performance : Role of organizational learning. Global Business Review, 17(3S), 107S-132S. https://doi.org/10.1177/0972150916631193
 35. Chandrakumara, A., & Sparrow, P. (2004). Work orientation as an element of national culture and its impact on HRM policy-practice design choices: Lessons from Sri Lanka. International Journal of Manpower, 25(6), 564-589. https://doi.org/10.1108/01437720410560451
 36. Chen, S.-H., Wang, H.-H., & Yang, K.-J. (2009). Establishment and application of performance measure indicators for universities. The TQM Journal, 21(3), 220-235. https://doi.org/10.1108/17542730910953004
 37. Chew, J. (2004). Managing MNC expatriates through crises : A challenge for international human resource management. Research and Practice in Human Resource Management, 12(2), 1-30.
 38. Choi, Y. S., Lee, H., & Yoo, Y. (2010). The impact of information technology and transactive memory systems on knowledge sharing, application, and team performance: A field study. MIS Quarterly, 34(4), 855-870. https://doi.org/10.2307/25750708
 39. Christensen, M., Dyrstad, J. M., & Innstrand, S. T. (2018). Academic work engagement, resources and productivity: Empirical evidence with policy implications. Studies in Higher Education, 45(1), 86-99. https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1517304
 40. Claycomb, C., Dröge, C., & Germain, R. (2001). Applied process knowledge and market performance: The moderating effect of environmental uncertainty. Journal of Knowledge Management, 5(3), 264-277. https://doi.org/10.1108/13673270110401239
 41. Currie, G., & Kerrin, M. (2003). Human resource management and knoweldge management: Enhancing knowledge sharing in a pharmaceutical company. International Journal of Human Resource Management, 14(6), 1027-1045. https://doi.org/10.1080/0958519032000124641
 42. De Prins, P., Van Beirendonck, L., De Vos, A., & Segers, J. (2014). Sustainable HRM: Bridging theory and practice through the 'respect openness continuity (ROC)'-model. Management Revue, 25(4), 263-284. https://doi.org/10.1688/mrev-2014-04-Prins
 43. Delaney, J. T., & Huselid, M. A. (1996). The impact of human resource management practices on perceptions of organizational performance. Academy of Management Journal, 39(4), 949-969. https://doi.org/10.2307/256718
 44. Demerouti, E., & Bakker, A. B. (2011). The job demands-resources model: Challenges for future research. SA Journal of Industrial Psychology, 37(2), 1-9. https://doi.org/10.4102/sajip.v37i2.974
 45. Dhir, S., & Shukla, A. (2019). Role of organizational image in employee engagement and performance. Benchmarking: An International Journal, 26(3), 971-989. https://doi.org/10.1108/BIJ-04-2018-0094
 46. Dubbelt, L., Rispens, S., & Demerouti, E. (2016). Work engagement and research output among female and male scientists: A diary study. Journal of Personnel Psychology, 15(2), 55-65. https://doi.org/10.1027/1866-5888/a000150
 47. Economic and Social Council. (2017). Jordanian Economic and Social Council. Retrieved from http://www.esc.jo/Documents/acb9c7b1-2ab3-4c18-a9f7-efce09e934d8.pdf
 48. Ehnert, I. (2009). Sustainable human resource management: A conceptual and explanatory analysis from a paradox perspective. Contributions to management science. Heidelberg: Springer-Verlag.
 49. Ehnert, I., Parsa, S., Roper, I., Wagner, M., & Muller-Camen, M. (2016). Reporting on sustainability and HRM: A comparative study of sustainability reporting practices by the world's largest companies. International Journal of Human Resource Management, 27(1), 88-108. https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1024157
 50. El-Kot, G., & Leat, M. (2008). Employees' perceptions of supervisory facets: An investigation within an Egyptian context. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 1(2), 149-165. https://doi.org/10.1108/17538390810880991
 51. Feng, H. I., Chen, C.-S., Wang, C.-H., & Chiang, H.-C. (2012). The role of intellectual capital and university technology transfer offices in university-based technology transfer. The Service Industries Journal, 32(6), 899-917. https://doi.org/10.1080/02642069.2010.545883
 52. Figurska, I. (2015). Knowledge workers engage in work in theory and practice. Human Resources Management & Ergonomics, IX(2), 43-59.
 53. Fong, C.-Y., Ooi, K.-B., Tan, B.-I., Lee, V.-H., & Chong, A. Y.-L. (2011). HRM practices and knowledge sharing: An empirical study. International Journal of Manpower, 32(5/6), 704-723. https://doi.org/10.1108/01437721111158288
 54. Fullwood, R., & Rowley, J. (2017). An investigation of factors affecting knowledge sharing amongst UK academics. Journal of Knowledge Management, 21(5), 1254-1271. https://doi.org/10.1108/JKM-07-2016-0274/full/html?fullSc=1
 55. Gaines, B. R. (2013). Knowledge Acquisition: Past, present and future. International Journal of Human-Computer Studies, 71(2), 135-156. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2012.10.010
 56. Geiger, D., & Schreyögg, G. (2012). Narratives in knowledge sharing: Challenging validity. Journal of Knowledge Management, 16(1), 97-113. https://doi.org/10.1108/13673271211198963
 57. Glot, M. (2006). Knowledge management and the links to HRM: Developing leadership and management capabilities to support sustainability. Management Research News, 29(7), 402-413. https://doi.org/10.1108/01409170610690862
 58. Gope, S., Elia, G., & Passiante, G. (2018). The effect of HRM practices on knowledge management capacity: A comparative study in Indian IT industry. Journal of Knowledge Management, 22(3), 649-677. https://doi.org/10.1108/JKM-10-2017-0453
 59. Graham, I. D., Logan, J., Harrison, M. B., Straus, S. E., Tetroe, J., Caswell, W., & Robinson, N. (2006). Lost in knowledge translation: Time for a map ? The Journal of Continuing Education in the Health Professions, 26(1), 13-24. https://doi.org/10.1002/chp.47
 60. Gruman, J. A., & Saks, A. M. (2011). Performance management and employee engagement. Human Resource Management Review, 21(2), 123-136. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2010.09.004
 61. Gupta, M., Acharya, A., & Gupta, R. (2015). Impact of work engagement on performance in Indian higher education system. Review of European Studies, 7(3), 192-201. https://doi.org/10.5539/res.v7n3p192
 62. Gürbüz, S. (2009). The effect of high performance HR practices on employees' job satisfaction. Istanbul University Journal of the School of Business Administration, 38(2), 110-123.
 63. Gutermann, D., Lehmann-willenbrock, N., Boer, D., Born, M., & Voelpel, S. C. (2017). How leaders affect followers' work engagement and performance : Integrating leader - member exchange and crossover theory. British Journal of Management, 28, 299-314. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12214
 64. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis (S. Edition). United States of America: Pearson Education Limited.
 65. Hanif, M. I., Waheed, N., & Ahmad, S. (2020). Organizational commitment & work engagement affected by knowledge management: Evidence from banking sector of Pakistan. Sarhad Journal of Management Sciences, 6(1), 99-114.
 66. Hashemi, S. A., & Dehghanian, F. (2017). A survey and analysis of the relationship between human resources management and organizational performance. Engineering, Technology & Applied Science Research, 7(6), 2200-2204. https://doi.org/10.1016/j.ejheart.2007.12.002
 67. Hughes, J. C., & Rog, E. (2008). Talent management: A strategy for improving employee recruitment, retention and engagement within hospitality organizations. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 20(7), 743-757. https://doi.org/10.1108/09596110810899086
 68. Hult, G. T. M., Ketchen, D. J., & Slater, S. F. (2004). Information processing, knowledge development, and strategic supply chain performance. Academy of Management Journal, 47(2), 241-253. https://doi.org/10.2307/20159575
 69. Hussein, N., Mohamad, A., Noordin, F., & Ishak, N. A. (2014). Learning organization and its effect on organizational performance and organizational innovativeness: A proposed framework for Malaysian public institutions of higher education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 130, 299-304. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.035
 70. Huxley, L., & Hall, V. (1996). Human resource management in higher education: Idiom and incidence. Research in Post-Compulsory Education, 1(1), 77-85. https://doi.org/10.1080/1359674960010107
 71. Inkinen, H. T., Kianto, A., & Vanhala, M. (2015). Knowledge management practices and innovation performance in Finland. Baltic Journal of Management, 10(4), 432-455. https://doi.org/10.1108/BJM-10-2014-0178
 72. Iqbal, Z., & Malik, M. (2019). Entrepreneurial orientation and engagement of Pakistani small and medium enterprises in sustainable development practices: Mediating role of knowledge management. Business Strategy and Development, 2(3), 192-203. https://doi.org/10.1002/bsd2.53
 73. Jerónimo, H. M., De Lacerda, T. C., & Henriques, P. L. (2020). From sustainable HRM to employee performance: A complex and intertwined road. European Management Review, 17(4), 871-884. https://doi.org/10.1111/emre.12402
 74. Jiang, J., Wang, S., & Zhao, S. (2012). Does HRM facilitate employee creativity and organizational innovation? A study of Chinese firms. International Journal of Human Resource Management, 23(19), 4025-4047. https://doi.org/10.1080/09585192.2012.690567
 75. Johannessen, J.-A., Olsen, B., & Olaisen, J. (1999). Aspects of innovation theory based on knowledge-management. International Journal of Information Management, 19(2), 121-139. https://doi.org/10.1016/S0268-4012(99)00004-3
 76. Ju, T. L., Lin, B., Lin, C., & Kuo, H.-J. (2006). TQM critical factors and KM value chain activities. Total Quality Management, 17(3), 373-393. https://doi.org/10.1080/14783360500451614
 77. Junça-Silva, A., Caetano, A., & Lopes, R. R. (2017). Daily uplifts, well-being and performance in organizational settings: The differential mediating roles of affect and work engagement. Journal of Happiness Studies, 18(2), 591-606. https://doi.org/10.1007/s10902-016-9740-2
 78. Karatepe, O. M. (2013). High-performance work practices and hotel employee performance: The mediation of work engagement. International Journal of Hospitality Management, 32, 132-140. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2012.05.003
 79. Khasawneh, S. (2011). Learning organization disciplines in higher education institutions: An approach to human resource development in Jordan. Innovative Higher Education, 36(4), 273-285. https://doi.org/10.1007/s10755-010-9170-8
 80. Kinyua, G. M. (2015). Relationship between knowledge management and performance of commercial banks in Kenya. Kenyatta University.
 81. Kirby, J. (2005). Toward a theory of high performance. Harvard Business Review, 83(7), 190.
 82. Kılıç, M., & Uludağ, O. (2021). The effects of transformational leadership on organizational performance: Testing the mediating effects of knowledge management. Sustainability, 13(14), 7981. https://doi.org/10.3390/su13147981
 83. Kordab, M., Raudeliūnienė, J., & Meidutė-Kavaliauskienė, I. (2020). Mediating role of knowledge management in the relationship between organizational learning and sustainable organizational performance. Sustainability, 12(23), 10061. https://doi.org/10.3390/su122310061
 84. Kramar, R. (2014). Beyond strategic human resource management: Is sustainable human resource management the next approach? The International Journal of Human Resource Management, 25(8), 1069-1089. https://doi.org/10.1080/09585192.2013.816863
 85. Laursen, K. (2002). The importance of sectoral differences in the application of complementary HRM practices for innovation performance. International Journal of the Economics of Business, 9(1), 139-156. https://doi.org/10.1080/13571510110103029
 86. Lee, H., & Choi, B. (2003). Knowledge management enablers, processes, and organizational performance: An integrative view and empirical examination. Journal of Management Information Systems, 20(1), 179-228.
 87. Lei, P.-W., & Wu, Q. (2007). Introduction to structural equation modeling: Issues and practical considerations. Educational Measurement: Issues and Practice, 26(3), 33-43. https://doi.org/10.1111/j.1745-3992.2007.00099.x
 88. Lepak, D. P., Liao, H., Chung, Y., & Harden, E. E. (2006). A conceptual review of human resource management systems in strategic human resource management research. Research in Personnel and Human Resources Management, 25(06), 217-271. https://doi.org/10.1016/S0742-7301(06)25006-0
 89. Lew, T.-Y. (2009). The relationships between perceived organizational support, felt obligation, affective organizational commitment and turnover intention of academics working with private higher educational institutions in Malaysia. European Journal of Social Sciences, 9(1), 72-87.
 90. Li Sa, M. L., Choon-Yin, S., Chai, Y. K., & Aik Joo, J. H. (2020). Knowledge creation process, customer orientation and firm performance: Evidence from small hotels in Malaysia. Asia Pacific Management Review, 25(2), 65-74. https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2019.07.002
 91. Li, X. (2006). Agent-based buddy-finding methodology for knowledge sharing. Information & Management, 43(3), 283-296.
 92. Lilles, A., & Rõigas, K. (2017). How higher education institutions contribute to the growth in regions of Europe? Studies in Higher Education, 42(1), 65-78. https://doi.org/10.1080/03075079.2015.1034264
 93. Lim, L. J. W., & Ling, F. Y. Y. (2012). Human resource practices of contractors that lead to job satisfaction of professional staff. Engineering, Construction and Architectural Management, 19(1), 101-118. https://doi.org/10.1108/09699981211192599
 94. López-Torres, G. C., Garza-Reyes, J. A., Maldonado-Guzmán, G., Kumar, V., Rocha-Lona, L., & Cherrafi, A. (2019). Knowledge management for sustainability in operations. Production Planning and Control, 30(10-12), 813-826. https://doi.org/10.1080/09537287.2019.1582091
 95. Luu, T. T. (2019). Service-oriented high-performance work systems and service-oriented behaviours in public organizations: The mediating role of work engagement. Public Management Review, 21(6), 789-816. https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1526314
 96. Macey, W. H., & Schneider, B. (2008). The meaning of employee engagement. Industrial and Organizational Psychology, 1(1), 3-30. https://doi.org/10.1111/j.1754-9434.2007.0002.x
 97. Macini, N., Alves, M. F. R., Cezarino, L. O., Liboni, L. B., & Caldana, A. C. F. (2020). Beyond money and reputation: Sustainable HRM in Brazilian banks. Employee Relations: The International Journal, 44(3). https://doi.org/10.1108/ER-12-2018-0331
 98. Mahfouz, Shatha A. (2019). The impact of transactional leadership on employee commitment. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 8(8), 1-13.
 99. Mahfouz, S. A., Awang, Z., & Muda, H. (2019). The impact of transformational leadership on employee commitment in the construction industry. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 7(8), 151-167.
 100. Mahfouz, S., Bahkia, A. S., & Alias, N. (2021). The impact of human resource management practices on employee performance and the mediating role of employee commitment. Journal of Governance and Regulation, 10(4), 222-234. https://doi.org/10.22495/jgrv10i4siart3
 101. Mahfouz, S., Halim, M. S. A., Bahkia, A. S., & Alias, N. (2022a). How sustainable human resource management practices can increase intention to stay through organisational justice and employee engagement. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 13(2), 1-19. https://doi.org/10.14456/ITJEMAST.2022.34
 102. Mahfouz, S., Halim, M. S. A., Bahkia, A. S., & Alias, N. (2022b). Mediating role of employee commitment in the relationship between transactional leadership style and employee performance [Special Issue]. Journal of Governance and Regulation, 11(1), 337-350. https://doi.org/10.22495/jgrv11i1siart13
 103. Mahfouz, S., Halim, M. S. A., Bahkia, A. S., & Alias, N. (2022c). The impact of organizational justice on intention to stay: The mediating role of organizational commitment. Corporate Governance and Organizational Behavior Review, 6(1), 139-149. https://doi.org/10.22495/cgobrv6i1p10
 104. Mahfouz, Shatha A., Awang, Z., Muda, H., & Bahkia, A. S. (2020). Mediating role of employee commitment in the relationship between transformational leadership style and employee performance. Humanities & Social Sciences Reviews, 8(2), 624-637. Retrieved from https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8270
 105. Manzoor, F., Wei, L., Bányai, T., Nurunnabi, M., & Abdul Subhan, Q. (2019). An examination of sustainable HRM practices on job performance: An application of training as a moderator. Sustainability, 11(8), 2263. https://doi.org/10.3390/su11082263
 106. Martins, V. W. B., Rampasso, I. S., Anholon, R., Quelhas, O. L., & Leal Filho, W. (2019). Knowledge management in the context of sustainability: Literature review and opportunities for future research. Journal of Cleaner Production, 229, 489-500. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.354
 107. Minbaeva, D. B. (2005). HRM practices and MNC knowledge transfer. Personnel Review, 34(1), 125-144. https://doi.org/10.1108/00483480510571914
 108. Mohanapriya, G., & Sasikala, P. (2015). HRM in knowledge management. International Research Journal of Management Science & Technology, 6(10), 127-132.
 109. Monavvarian, A., & Khamda, Z. (2010). Towards successful knowledge management: People development approach. Business Strategy Series, 11(1), 20-42. https://doi.org/10.1108/17515631011013096
 110. Monteiro, S., & Pais, L. (2014). Knowledge management and HRM - Theoretical and empirical links. In European Conference on Knowledge Management (Vol. 2, pp. 700-708). Academic Conferences International Limited.
 111. Mosconi, E., & Roy, M. C. (2013). Linking knowledge management and organizational performance. International Business Research, 6(9), 68-76. https://doi.org/10.5539/ibr.v6n9p68
 112. Newman, K. L. (2011). Sustainable careers: Lifecycle engagement in work. Organizational Dynamics, 40(2), 136-143. https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2011.01.008
 113. Nonaka, I., & Takeuchi, T. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. New York Oxford, Oxford university press. OUP USA.
 114. Obeidat, S. M., Mitchell, R., & Bray, M. (2016). The link between high performance work practices and organizational performance: Empirically validating the conceptualization of HPWP according to the AMO model. Employee Relations, 38(4), 578-595. https://doi.org/10.1108/ER-08-2015-0163
 115. Oltra, V. (2005). Knowledge management effectiveness factors: The role of HRM. Journal of Knowledge Management, 9(4), 70-86. https://doi.org/10.1108/13673270510610341
 116. Omotayo, F. O. (2015). Knowledge management as an important tool in organisational management : A review of literature. Library Philosophy and Practice (e-Journal), 4, 1-23.
 117. Osterloh, M. (2005). Human resources management and knowledge creation. CREMA Working Paper, No. 2005-09, Center for Research in Economics, Management and the Arts (CREMA), Basel.
 118. Otoo, F. N. K. (2019). Human resource management (HRM) practices and organizational performance: The mediating role of employee competencies. Employee Relations: The International Journal, 41(5), 949-970. https://doi.org/10.1108/ER-02-2018-0053
 119. Paillé, P., Chen, Y., Boiral, O., & Jin, J. (2014). The impact of human resource management on environmental performance: An employee-level study. Journal of Business Ethics, 121(3), 451-466. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1732-0
 120. Pauleen, D. J., Corbitt, B., & Yoong, P. (2007). Discovering and articulating what is not yet known: Using action learning and grounded theory as a knowledge management strategy. The Learning Organization, 14(3), 222-240. https://doi.org/10.1108/09696470710739408
 121. Pombo, G., & Gomes, J. (2018). How does work engagement mediate the association between human resources management and organizational performance? Problems and Perspectives in Management, 16(3), 63-79. https://doi.org/10.21511/ppm.16(3).2018.06
 122. Quarchioni, S., Paternostro, S., & Trovarelli, F. (2020). Knowledge management in higher education: A literature review and further research avenues. Knowledge Management Research and Practice, 1-16. https://doi.org/10.1080/14778238.2020.1730717
 123. Qureshi, K. Y., Awan, F. B., & Perveen, S. (2020). Impact of project management leadership and knowledge management on job engagement; with mediating role of self efficacy. Journal of Business & Economics, 12(2), 82-98. https://doi.org/10.5311/JBE.2020.12.16
 124. Ramírez, Y., & Gordillo, S. (2014). Recognition and measurement of intellectual capital in Spanish universities. Journal of Intellectual Capital, 15(1), 173-188. https://doi.org/10.1108/JIC-05-2013-0058
 125. Ramjeawon, P. V., & Rowley, J. (2017). Knowledge management in higher education institutions: Enablers and barriers in Mauritius. The Learning Organization, 24(5), 366-377. https://doi.org/10.1108/TLO-03-2017-0030
 126. Reagans, R., & McEvily, B. (2003). Network structure and knowledge transfer: The effects of cohesion and range. Administrative Science Quarterly, 48(2), 240-267.
 127. Renwick, D. W. S., Redman, T., & Maguire, S. (2013). Green human resource management : A review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 15(January), 1-14. https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2011.00328.x
 128. Rofcanin, Y., Heras, M. Las, & Bakker, A. B. (2017). Family supportive supervisor behaviors and organizational culture: Effects on work engagement and performance. Journal of Occupational Health Psychology, 22(2), 207-217. https://doi.org/10.1037/ocp0000036
 129. Rožman, M., Shmeleva, Z., & Tominc, P. (2019). Knowledge management components and their impact on work engagement of employees. Naše Gospodarstvo/Our Economy, 65(1), 40-56. https://doi.org/10.2478/ngoe-2019-0004
 130. Sahibzada, U. F., Jianfeng, C., Latif, K. F., & Sahibzada, H. F. (2020). Fueling knowledge management processes in Chinese higher education institutes (HEIs): The neglected mediating role of knowledge worker satisfaction. Journal of Enterprise Information Management, 33(6), 1395-1417. https://doi.org/10.1108/JEIM-07-2019-0197
 131. Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21(7), 600-619. https://doi.org/10.1108/02683940610690169
 132. Sani, I., & Ibrahim, R. B. M. (2005). Mediating role of work engagement in the relationship between human resource practices and employee competence in Nigerian basic education system: Building a conceptual framework. United Nations, Department of Economic and Social, 1-16. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i12/8088
 133. Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study. Educational and Psychological Measurement, 66(4), 701-716. https://doi.org/10.1177/0013164405282471
 134. Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3(1), 71-92.
 135. Schneider, B., Yost, A. B., Kropp, A., Kind, C., & Lam, H. (2018). Workforce engagement: What it is, what drives it, and why it matters for organizational performance. Journal of Organizational Behavior, 39(4), 462-480. https://doi.org/10.1002/job.2244
 136. Secundo, G., Elena-Perez, S., Martinaitis, Ž., & Leitner, K. H. (2015). An intellectual capital maturity model (ICMM) to improve strategic management in European universities: A dynamic approach. Journal of Intellectual Capital, 16(2), 419-442. https://doi.org/10.1108/JIC-06-2014-0072
 137. Shin, D., & Konrad, A. M. (2014). Causality between high-performance work systems and organizational performance. Journal of Management, 43(4), 1-25. https://doi.org/10.1177/0149206314544746
 138. Shin, S. J., Jeong, I., & Bae, J. (2016). Do high-involvement HRM practices matter for worker creativity? A cross-level approach. International Journal of Human Resource Management, 29(2), 260-285. https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1137612
 139. Shuck, M. B., Rocco, T. S., & Albornoz, C. A. (2011). Exploring employee engagement from the employee perspective: Implications for HRD. Journal of European Industrial Training, 35(4), 300-325. https://doi.org/10.1108/03090591111128306
 140. Soliman, F., & Spooner, K. (2000). Strategies for implementing knowledge management: Role of human resources management. Journal of Knowledge Management, 4(4), 337-345. https://doi.org/10.1108/13673270010379894
 141. Tehseen, S., Ramayah, T., & Sajilan, S. (2017). Testing and controlling for common method variance: A review of available methods. Journal of Management Sciences, 4(2), 146-175.
 142. Theriou, G. N., & Chatzoglou, P. D. (2008). Enhancing performance through best HRM practices, organizational learning and knowledge management: A conceptual framework. European Business Review, 20(3), 185-207. https://doi.org/10.1108/09555340810871400
 143. Tuan, L. T. (2011). Human resource management in knowledge transfer. International Business and Management, 2(2), 128-138.
 144. Veltri, S., & Silvestri, A. (2015). The free state university integrated reporting: A critical consideration. Journal of Intellectual Capital, 16(2), 443-462. https://doi.org/10.1108/JIC-06-2014-0077
 145. Wall, T. D., & Wood, S. J. (2005). The romance of human resource management and business performance, and the case for big science. Human Relations, 58(4), 429-462. https://doi.org/10.1177/0018726705055032
 146. Weil, A., & Woodall, J. (2005). HRD in France: The corporate perspective. Journal of European Industrial Training, 29(7), 529-540. https://doi.org/10.1108/03090590510621036
 147. Wikhamn, W. (2019). Innovation, sustainable HRM and customer satisfaction. International Journal of Hospitality Management, 76, 102-110. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.04.009
 148. Xu, F. Z., Zhang, Y., Yang, H., & Wu, B. T. (2020). Sustainable HRM through improving the measurement of employee work engagement: Third-person rating method. Sustainability, 12(17), 7100. https://doi.org/10.3390/su12177100
 149. Yahya, S., & Goh, W.-K. (2002). Managing human resources toward achieving knowledge management. Journal of Knowledge Management, 6(5), 457-468. https://doi.org/10.1108/13673270210450414
 150. Yeh, Y.-J., Lai, S.-Q., & Ho, C.-T. (2006). Knowledge management enablers: A case study. Industrial Management and Data Systems, 106(6), 793-810. https://doi.org/10.1108/02635570610671489
 151. Yeh, Y. M. C. (2005). The implementation of knowledge management system in Taiwan's higher education. Journal of College Teaching & Learning, 2(9), 35-42.
 152. Yoder, D. (1942). Personnel management and industrial relations. New York: Prentice-Hall, Inc. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1037/13581-000
 153. Zaugg, R. J., Blum, A., & Thom, N. (2001). Sustainability in human resource management. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Norbert-Thom/publication/276906300_Sustainability_in_Human_Resource_Management/links/555b312b08ae6943a87945bd/Sustainability-in-Human-Resource-Management.pdf
 154. Zhang, B., & Morris, J. L. (2014). High-performance work systems and organizational performance: Testing the mediation role of employee outcomes using evidence from PR China. International Journal of Human Resource Management, 25(1), 68-90. https://doi.org/10.1080/09585192.2013.781524
 155. Zhang, Z., Wan, D., & Jia, M. (2008). Do high-performance human resource practices help corporate entrepreneurship? The mediating role of organizational citizenship behavior. Journal of High Technology Management Research, 19(2), 128-138. https://doi.org/10.1016/j.hitech.2008.10.005
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20231922
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu