BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łojko Majka (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Professional Activation and Social Integration from the Perspective of the Social Economy Sector in Poland: the Example of Social Integration Centres
Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna z pespektywy sektora ekonomii społecznej w Polsce. Przykład centrów integracji społecznej
Source
Olsztyn Economic Journal, 2022, nr 17 (2), s. 157-173, tab., wykr., bibliogr. s. 171-173
Keyword
Ekonomia społeczna, Integracja społeczna, Wykluczenie społeczne
Social economy, Social integration, Social exclusion
Note
JEL Classification: L31, L39, P13, 035
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o rolę i zadania ekonomii społecznej (ES) w Polsce w obszarze integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie centrów integracji społecznej. W artykule sformułowano tezę, zgodnie z którą centra, realizując przedsięwzięcia skoncentrowane na wielopoziomowym wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem, odgrywają istotną rolę w wykonywaniu zadań z zakresu integracji społecznej i zawodowej. Artykuł ma charakter przeglądowy. Wnioskowanie oparto na przeprowadzonych studiach literaturowych z wykorzystaniem metody analizy i krytyki piśmiennictwa oraz danych pochodzących ze statystyki publicznej Głównego Urzędu Statystycznego, bieżących raportów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz opracowań naukowych z obszaru ekonomii społecznej. Przeprowadzone analizy wykazały, że centra integracji społecznej w Polsce koncentrują się na pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu u osób wykluczonych społecznie zdolności do samodzielnego pełnienia funkcji społecznych i zawodowych. Podejmują wielokierunkowe działania reintegracyjne, pomagając w wykształceniu zdolności niezbędnych do powrotu do aktywności zawodowej i społecznej. (abstrakt oryginalny)

This paper examines the role and responsibilities of the social economy (SE) in Poland in promoting social and professional integration for individuals at risk of exclusion. It specifically focuses on Social Integration Centres as an example. The central argument is that these centres play a crucial role in providing multi-level support to at-risk individuals, enabling them to achieve social and professional integration. The paper provides an overview of the topic, drawing conclusions from relevant literature, data from Statistics Poland, reports from the Ministry of Family, Labour and Social Policy, and scientific studies related to the social economy. The analysis shows that Social Integration Centres in Poland assist in the restoration and enhancement of the abilities of those who are socially excluded to enable them to perform social and professional roles independently. They implement multifaceted reintegration efforts, helping individuals to acquire the necessary skills to reengage in professional and social activities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza sytuacji wewnątrzregionalnej w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w województwie podlaskim. (2019). Białystok: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
 2. Bednarowska, Z. (2015). Desk research - wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badań marketingowych i społecznych. Marketing i rynek, 7, 18-26.
 3. Blicharz, J. (2017). Ekonomia społeczna jako forma aktywności społecznej. In J. Blicharz, & L. Zacharko (Eds.). Trzeci sektor i ekonomia społeczna. Uwarunkowania prawne. Kierunki działań. Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 98.
 4. Boni, M. (2007). Ekonomia społeczna - szanse i pokusy. Ekonomia Społeczna, 1, 53-54.
 5. Borowski, M., Kowalska, M., Półtorak, M., Tomaszczyk, J., & Żukiert, I. (2014). Model centrum integracji społecznej. Retrieved from https://wrzos.org.pl/projekt1.18/download/dodatek_1_cis_28.08. pdfs, 20 September 2014 (26.10.2022).
 6. Bull, M., & Crompton, H. (2005). Business Practices in Social Enterprises. Manchester: Metropolitan University Business School.
 7. Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2021. (2022). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 8. Centrum Integracji Społecznej w Rumi. (2018). Retrieved from https://cis.rumia.eu/reintegracja-zawodowa/ (15.11.2022).
 9. Ciepielewska, A. (2011). Centrum integracji społecznej (CIS) jako podmiot aktywnej polityki społecznej i przedsiębiorstwo społeczne. Case studiem. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 10. Danecka, M., & Nałęcz, S. (2008). Centra integracji społecznej. In: S. Nałęcz (Ed.). Gospodarka społeczna w Polsce. Wyniki badań 2005-2007. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 11. Defourny, J., & Develtere, P. (1997). The Social Economy: The Worldwide Making of a Third Secto. Konigswinter: International Conference on the Social Economy in the North and South.
 12. Frąckiewicz, L. (2005). Wykluczenie społeczne w skali mikro- i makroregionalnej. In L. Frąckiewicz (Ed.). Wykluczenie społeczne. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego.
 13. Goleński, W. (2019). Ekonomia społeczna w Polsce - przyczynek do krytyki innowacyjności rozwiązań krajowych. In N. Laurisz, & A. Pacut (Eds.). Ekonomia Społeczna. Innowacyjność społeczna w Polsce. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. http://dx.doi.org/10.15678/ES.2019.2.03
 14. Hausner, J., & Laurisz, N. (2008). Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja. In J. Hausner (Ed.). Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 15. Informacja na temat centrów i klubów integracji społecznej funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim według stanu na 31 grudnia 2021 roku. (2022). Olsztyn: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 16. Informacje dla instytucji i organizacji pozarządowych tworzących centra integracji społecznej. (2005). Retrieved from http://www.krag.org.pl/images/CIS/centra_integracji-informacje-dla-in-stytucji-tworzacych.pdf (27.10.2022).
 17. Juszczyk, S, & Balina, R. (2016). Poziom i struktura wydatków prospołecznych banków spółdzielczych w zależności od płci prezesa zarządu. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 3, 27-43.
 18. Karwacki, A., & Kaźmierczak, T. (2022). Reintegracja społeczna i zawodowa jako pakiet usług dostępnych w centrum usług społecznych. Warszawa: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 19. Kawka, P. (2016). Centrum Integracji Społecznej i jego rola w realizacji założeń systemu zatrudnienia społecznego. Roczniki Nauk Prawnych, XXVI(4), 205-225. https://doi.org/10.18290/rnp.2016.26.4-10
 20. Koral, J. (2008).Centra integracji społecznej. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 21. Krajowy program ekonomii społecznej do 2023 roku. (2019). Ekonomia solidarności społecznej. Monitor Polski z 2019, poz. 214. Warszawa: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej.
 22. Krajowy program rozwoju ekonomii społecznej do 2030 roku. Ekonomia solidarności społecznej. (2021). Warszawa: Ministerstwo Rodziny i Polityki.
 23. Kryk, B. (2013). Komplementarność ekonomii społecznej i jej podmiotów. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 34, 83-101.
 24. Kryk, B. (2017). Ekonomia społeczna jako forma aktywności społecznej. In J. Blicharz, & L. Zacharko (Eds.). Trzeci sektor i ekonomia społeczna. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Ekonomii i Administracji, p. 219-226.
 25. Krzyszkowski, J., Podkońska, A., & Wasiak, A. (2018). Uwarunkowania reintegracji społeczno-zawodowej w świetle danych empirycznych raport z badań empirycznych przeprowadzonych w ramach projektu krajowa sieć reintegracji. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 26. Lewandowska, A. (2018). Ekonomia społeczna jako skuteczny instrument reintegracji społeczno-zawodowej. Europa Regionum, XXXVI(3), 23-36. https://doi.org/10.18276/er.2018.36-03
 27. Majzel, A., Byczkowska, M., & Soboń, J. (2021). Wybrane problemy funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 35(2), 134-146. https://doi.org/10.24917/20801653.352.9
 28. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. (2021). Retrieved from https://www.gov.pl/web/rodzina/ wsparcie-dla-centrow-integracji-spolecznej-i-zakladow-aktywnosci-zawodowej (04.12.2022)
 29. Neal, J. (2010). The Intentional Pursuit of the Ethical. The Faith-based Formation of the Next Generation of Christian Managers and Business Leaders. Mishawaka: Graduate Theological Foundation. OECD.
 30. Nowak, A. (2012). Pojęcie, istota, przyczyny, mechanizmy marginalizacji i wykluczenia społecznego. In A. Nowak (Ed.). Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne. Chowanna, 1(38), 17-32.
 31. Pearce, J. (2003). Social Enterprise in Anytown. London: Calouste Gunbelkian Foundation.
 32. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (2021). Warszawa, 7 grudnia 2021.
 33. Roelants, B. (2002). Defining the Social Economy? In Preparatory Dossier to the First European Social Economy Conference in the EU Candidate Countries. Praha.
 34. Spicker, P., Alvarez Leguizamón, S., & Gordon, D. (2007). Poverty: An International Glossary. London: ZedBooks.
 35. Stachowicz, A., & Żołędowska, M. (2020). Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Komentarz. Warszawa : Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej.
 36. Szarfenberg, R. (2015). Metodologia monitoringu w zarządzaniu publicznym w sferze społecznej w kontekście funkcjonowania spółdzielni socjalnych. In C. Żołędowski & M. Ołdak, (Eds.). Spółdzielczość socjalna. Wybrane aspekty metodologiczne i porównawcze. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej.
 37. Szopa, B. (2007). Przedsiębiorczość obywatelska podstawą ekonomii społecznej. Państwo i Społeczeństwo, VII(1), 65-72.
 38. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Dz.U. z 2003 r., nr 122, poz. 1143.
 39. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240.
 40. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, Dz.U. z 2022 r., poz. 1812.
 41. Wronka-Pośpiech, M. (2017). Kulturowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem społecznym. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 336, 90-102.
 42. Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz wzmocnienia aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (2013). Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.31648/oej.8779
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu