BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczubełek Grzegorz (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
Title
Perspectives for Energy Development in Poland and in the European Union in the Context of the European Green Deal: Renewable Energy and Energy Efficiency
Perspektywy rozwoju energetyki w Polsce i w Unii Europejskiej w kontekście europejskiego zielonego ładu: energia odnawialna i efektywność energetyczna
Source
Olsztyn Economic Journal, 2022, nr 17 (2), s. 175-190, wykr., bibliogr. s. 189-190
Keyword
Energetyka, Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Energia odnawialna, Efektywność energetyczna, Zielony Ład
Energetics, Renewable energy development strategy, Renewable energy, Energy efficiency, Green Deal
Note
JEL Classification: Q54, O13, Q48
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Europejski Zielony Ład jest strategią rozwoju, która ma przekształcić Unię Europejską w obszar neutralny klimatycznie do 2050 roku. Z uwagi na skalę zakładanych w nim reform jest uznawany za największą inicjatywę legislacyjną w historii Unii Europejskiej. Celem badań jest analiza perspektyw rozwoju energetyki w Polsce i w Unii Europejskiej w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych sposobów zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. Z uwagi na bardzo zróżnicowane uwarunkowania środowiskowe i społeczno-ekonomiczne wiele krajów UE będzie miało duże problemy ze spełnieniem ambitnych założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Uwzględniając dodatkowo ogromne skutki pandemii COVID-19 oraz wojny rosyjsko-ukraińskiej, uzasadnione wydaje się wykorzystanie koncepcji zrównoważonego bezpieczeństwa energetycznego, uwzględniającej społeczno-techniczne uwarunkowania poszczególnych krajów. Przewidywalna i zgodna z unijnymi celami polityka energetyczno-klimatyczna może ułatwić Polsce przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The European Green Deal is a development strategy which aims to transform the European Union into a climate-neutral area by 2050. Due to the scale of reforms it envisages, it is considered the largest legislative initiative in the history of the European Union. The research aims to analyse the prospects for energy development in Poland and in the European Union in the context of the European Green Deal, with a particular focus on potential ways to increase the share of renewable energy sources and improve energy efficiency. Given the highly disparate environmental and socio-economic conditions, a number of EU countries will find it challenging to meet the ambitious requirements of the European Green Deal. Additionally, considering the huge impact of the Coronavirus pandemic and the war between Russia and Ukraine, the use of a sustainable energy security concept seems justified, as it takes into account the socio technical specificities of individual states. A predictable energy and climate policy consistent with the EU's objectives may facilitate Poland's fair transition towards sustainable development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerzak, A.P., & Pietrzak, M.B. (2017). Sustainable Development in the European Union in the years 2004-2013. In M.H. Bilgin, H. Danis, E. Demir, & U. Can (Eds.). Regional Studies on Economic Growth, Financial Economics and Management. Proceedings of the 19th Eurasia Business and Economics Society. Vol. 7, Springer International Publishing, 193-213. https:// doi.org/10.1007/978-3-319-54112-9_12.
 2. Belyi, A.V. (2015). Energy in international political economy. In Transnational gas markets and Euro-Russian energy relations. London: Palgrave Macmillan.
 3. Bilan, Y., Streimikiene, D., Vasylieva, T., Lyulyov, O., Pimonenko, T., & Pavlyk, A. (2019). Linking between Renewable Energy, CO2 Emissions, and Economic Growth: Challenges for Candidates and Potential Candidates for the EU Membership. Sustainability, 11(6), 1528.
 4. European Commission. (2019). The European Green Deal. COM/2019/640. Retrieved from (18.11.2022).
 5. European Commission. (2020). A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe. COM/2020/301. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC03 01&from=IT (15.11.2022).
 6. Kasman, A., & Duman, Y.S. (2015). CO2 emissions, economic growth, energy consumption, trade and urbanization in new EU member and candidate countries: a panel data analysis. Economic Modelling, 44. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.10.022.
 7. Kasperowicz, R., Pinczyński, M., & Khabdullin, A. (2017). Modeling the power of renewable energy sources in the context of classical electricity system transformation. Journal of International Studies, 10(3), 264-272. https://doi.org/10.14254/2071- 8330.2017/10-3/19.
 8. Pietrzak, M.B., Balcerzak, A.P., Gajdos, A., & Arendt, Ł. (2017). Entrepreneurial environment at regional level: the case of Polish path towards sustainable socio-economic development. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 5(2), 190-203. https://doi.org/10.9770/jesi.2017.5.2(2).
 9. REPowerEU: a plan to rapidly reduce dependence on Russian fossil fuels and fast forward the green transition. (2022). Retrieved from https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ IP_22_3131 (15.11.2022).
 10. Semenenko, I., Halhash, R., & Sieriebriak, K. (2019). Sustainable development of regions in Ukraine: before and after the beginning of the conflict. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 14(2), 317-339. https://doi.org/10.24136/eq.2019.015.
 11. Scarlat, N., Dallemand, J.F., & Fahl, F. (2018). Biogas: Developments and perspectives in Europe. Renewable Energy, 129, Part A. https://doi.org/10.1016Zj.renene.2018.03.006.
 12. Vasylieva, T., Lyulyov, O., Bilan, Y., & Streimikiene, D. (2019). Sustainable economic development and greenhouse gas emissions: The dynamic impact of renewable energy consumption, GDP, and corruption. Energies, 12(17), 3289.
 13. Wierzbicka, W. (2022). Activities Undertaken in the Member Cities of the Polish National Cittaslow Network in the Area of "Energy and Environmental Policy". Energies, 15, 1309. https://doi. org/10.3390/en15041309.
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.31648/oej.8934
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu