BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzka Agnieszka (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Szmit Kornelia (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Structure of Assets and Liabilities of Non-financial Corporations by Selected NACE Sections
Struktura aktywów i pasywów przedsiębiorstw niefinansowych według wybranych sekcji PKD
Source
Olsztyn Economic Journal, 2022, nr 17 (2), s. 191-211, tab., wykr., bibliogr. s. 210-211
Keyword
Aktywa, Pasywa, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Assets, Liabilities, Financial analysis of enterprise, Small business
Note
JEL Classification: C10, G3, L20
streszcz., summ.
Abstract
Doświadczenia krajów o ugruntowanej gospodarce rynkowej pokazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa są bardziej pomysłowe i potrafią szybciej reagować na żądania i potrzeby klientów niż przedsiębiorstwa olbrzymie. W wielu publikacjach przygotowanych przez instytucje UE podkreślano ich kluczową funkcję. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są odzwierciedleniem ducha przedsiębiorczości społeczeństwa i oznaką zdrowej konkurencji w każdej gospodarce. W otoczeniu, które szybko się zmienia, przedsiębiorstwa te napotykają jednak na liczne przeszkody w rozwoju. Na początku nie jest to proste. Ze względu na wyższe ryzyko, na jakie narażone są startupy w porównaniu z większymi korporacjami, mają one trudności z uzyskaniem finansowania z tradycyjnych źródeł, a przedsiębiorstwa z sektora MŚP doświadczają luki kapitałowej. W efekcie posiadanie dostępu do finansowania stało się kluczowe dla ekspansji i konkurowania na danym rynku. Zgodnie z przyjętymi normami prawnymi, aby uzyskać dostęp do źródeł zewnętrznych, biorca jest zobowiązany do spełnienia warunków określonych przez dawcę kapitału - biorcę. Na zdolność do pełnego wywiązywania się z bieżących zobowiązań z jednoczesnym osiąganiem odpowiednich wyników finansowych wpływa wiele czynników, ale jednym z najważniejszych jest przestrzeganie podstaw finansowania aktywów, które obrazują m.in. zależności strukturalne w bilansie przedsiębiorstwa. Celem analizy przedstawionej w artykule jest identyfikacja różnic w strukturze aktywów i pasywów między wybranymi sekcjami PKD przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku. Wszystkie analizowane aktywa i pasywa charakteryzują się bardzo silną asymetrią, dlatego aby znormalizować efekt odstający, użyto mediany Webera. Następnie wykorzystano nieparametryczny test ANOVA Kruskala-Wallisa do określenia podobieństw między aktywami i pasywami wybranych sekcji PKD. Analiza wykazała, że nie ma znaczących różnic w aktywach i pasywach przedsiębiorstw analizowanych sekcji PKD. Analiza PROFIT pozwoliła na graficzne przedstawienie struktury podobieństw między analizowanymi sekcjami PKD i ich ułożenia ze względu na intensywność aktywów i pasywów. W odniesieniu do analizowanych sekcji PKD można wyróżnić trzy jednorodne grupy, z których przemysł i handel stanowią dwie, a pozostałe - trzecią. Wykazano, że przemysł charakteryzuje się najwyższą intensywnością, zarówno w aktywach, jak i pasywach. (abstrakt oryginalny)

Experience from nations with established market economies demonstrates that small and medium-sized businesses are more inventive and able to respond to client demands and needs more quickly than giant businesses. Many publications produced by the EU institutions emphasize their crucial function. Small- and medium-sized enterprises (SMEs) reflect a society's entrepreneurial spirit and a sign of healthy competition in every economy. However, these businesses have numerous growth constraints in a setting that is changing quickly. At first, it is not simple. Due to the higher risk that start-ups face compared to larger corporations, they have difficulty obtaining funding from traditional sources and SME enterprises experience an equity gap. As a result, having access to finance has become crucial to expanding and competing in a particular market. In accordance with the accepted legal norms, the receiver is required to comply with the conditions set forth by the capital donor-recipient to be able to access external sources. One of the most significant influences on a company's ability to fulfil current obligations in full and generate adequate financial results is adherence to the fundamentals of asset financing, which highlight, among other things, the structural relationships in a company's balance sheet. The purpose of the analysis presented in this text is to identify differences in the structure of assets and liabilities between selected NACE sections of non-financial corporations in 2021 year. All analysed assets and liabilities are characterized by very strong asymmetry. Therefore, the outlier effect has been standardized using Weber median. Further statistical analyses used Kruskal-Wallis non-parametric ANOVA test to determine the similarity between assets and liabilities of selected NACE sections. The analysis showed that there are no significant differences in the assets and liabilities of the different NACE sections. The PROFIT analysis allowed for a graphical representation of the structure of the similarities between the NACE sections analysed and their arrangement due to the intensity of the assets and liabilities. As regards the NACE sections analysed, three homogeneous groups can be distinguished, of which industry and trade constitute two of them and the others - the third. It has been shown that the industry section is characterized by the highest intensity in both assets and liabilities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abeywardhana, D.K.Y. (2017). Capital Structure Theory: An Overview. Accounting and Finance Research, 6(1), 133-137. https://doi.org/10.5430/afr.v6n1p133
 2. Adamczyk, J., & Bartkowiak, P. (Eds.). (2004). Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 3. Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych za 2021 r. (2022). Główny Urząd Statystyczny, Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/bilansowe-wyniki-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-2021-roku,10,16.html (24.02.2023).
 4. Błach, J. (2009). Ewolucja teorii struktury kapitału. Finanse, 2009(1).
 5. Daszkiewicz, N. (2003). Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Gdańsk: Politechnika Gdańska.
 6. Daszkiewicz, N. (2007). Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia. Warszawa: CeDeWu.
 7. Degryse, H., De Goeij, P., & Kappert, P. (2012). The impact of firm and industry characteristics on small firms' capital structure. Small Business Economics, 38(4), 431-447. https://doi.org/10.1007/ s11187-010-9281-8
 8. Dębski, W. (2005). Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Dominiak, P., Wasilczuk, J., & Daszkiewicz, N. (2005). Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Gdańsk: SPG.
 10. Duliniec, A. (2015). Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (855), 73-82.
 11. Dynus, M., Kołosowska, M., & Prewysz-Kwinto, P. (2005). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Toruń: TNOiK.
 12. Gabrusewicz, W. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie. Warszawa: PWE.
 13. Gad, J. (2015). Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 14. Leszczyński, Z., & Skowronek-Mielczarek, A. (2004). Analiza ekonomiczno-finansowa spółki. Warszawa: PWE.
 15. Lira, J., Wagner, W., & Wysocki, F. (2002). Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych. In J. Paradysz (Ed.), Statystyka regionalna w służbie samorządu terytorialnego i biznesu. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 16. Mazur, K. (2007). The Determinants of Capital Structure Choice: Evidence from Polish Companies. International Advances in Economic Research, 13(4), 495-514. https://doi.org/10.1007/s11294-007-9114-y
 17. Michalski, E., Pioch, S. (2008). Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Koszalin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 18. Michalski, G. (2004). Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami. Warszawa: CeDeWu.
 19. Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin.
 20. Młodak, A. (2009). Historia problemu Webera. Matematyka Stosowana, 37(51/10), 3-21. https:// doi.org/10.14708/ma.v37i51/10.267
 21. Ostrowska, D. (2014). Źródła finansowania działalności a sprawność przedsiębiorstw działających w Polsce. Warszawa: Difin.
 22. Spoz, A. (2012). Możliwości i uwarunkowania wykorzystania sprawozdanie finansowego do oceny wiarygodności przedsiębiorstwa (kontrahenta). In H. Żukowska, W. Janik (Eds.), Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa. Lublin: KUL.
 23. Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft Polska.
 24. Walczak, M. (Ed.). (2007). Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin.
 25. Walińska, E. (2009). Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business.
 26. Waniak-Michalak, H. (2007). Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business.^
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.31648/oej.8997
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu