BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lizińska Wiesława (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Danileviča Alina (Daugavpils University, Latvia), Idzikowska Karolina (University of Warmia and Mazury, Poland)
Title
Foreign Direct Investments in Poland against Countries of Visegrad Group
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej
Source
Olsztyn Economic Journal, 2022, nr 17 (2), s. 231-246, wykr., bibliogr. s. 244-246
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Rozwój gospodarczy
Foreign investment, Direct investments, Economic development
Note
JEL Classification: F21, F23, O19
streszcz., summ.
Country
Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Polska
Visegrad Group countries, Poland
Abstract
W okresie niedoboru kapitału inwestycyjnego istotnym źródłem jego pozyskiwania są bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ). Inwestycje te napływają do krajów goszczących w różnych uwarunkowaniach i z różnymi konsekwencjami dla gospodarki. Koncepcją powiązania pozycji kraju pod względem napływu i wypływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych z jego rozwojem gospodarczym jest koncepcja ścieżki inwestycyjno-rozwojowej - IDP (The Investment Development Path). W artykule zdiagnozowano zmiany wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce na tle gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1995-2020 z uwzględnieniem skutków pandemii dla zmian przepływu BIZ w latach 2016-2021. Na tym tle zdiagnozowano rozwój polskiej gospodarki w świetle teorii ścieżki (IDP). Analiza obejmuje lata 1995-2020 i 2016-2021; wykorzystano w niej dane UNCTAD oraz Banku Światowego. W wybranych do analizy okresach można zauważyć zdecydowanie różną dynamikę zmian wartości zobowiązań z tytułu BIZ. Reakcja inwestorów zagranicznych na wybranych rynkach lokalizacji była zróżnicowana w okresie pandemii. Zróżnicowanie skumulowanych wartości należności z tytułu BIZ dla poszczególnych krajów jest znaczne. W okresie pandemii inwestorzy w różny sposób reagowali na zaistniałą sytuację. Wśród wybranych krajów wzrost wartości BIZ podejmowanych za granicą odnotowano na Słowacji oraz w Czechach. Polscy inwestorzy oraz inwestorzy z Węgier zrealizowali inwestycje o niższych wartościach niż w 2020 r. We wszystkich latach NOIP dla Polski przybiera wartości ujemne, a więc poziom BIZ podejmowanych w Polsce przekracza poziom inwestycji podejmowanych za granicą. Identyfikacja przejścia do jednego z najważniejszych etapów na ścieżce IDP - etapu III - jest trudna. Dyskusyjne jest określenie okresu, w którym Polska weszła w taki etap. Wynika to m.in. z niskiego poziomu BIZ. Wskazuje się, że jest to okres od 2004 r. do nawet 2013 r. (abstrakt oryginalny)

In the period of scarcity of investment capital, foreign direct investment (FDI) is an important source of its acquisition. These investments flow to the host countries in various conditions and consequences for the economy. The concept of linking the country's position in terms of inflow and outflow of foreign direct investments with its economic development is the concept of the investment and development path - IDP (The Investment Development Path). The article diagnoses changes in the value of foreign direct investment in Poland against economies of Visegrad Group in 1995-2020, taking into account the effects of the pandemic on changes in FDI flows in 2016-2021. Against this background, the development of the Polish economy was diagnosed in the light of the path theory (IDP). The analysis covers the years 1995-2020 and 2016-2021 and uses data from UNCTAD and the World Bank. In the periods selected for the analysis, one can notice definitely different dynamics of changes in the value of FDI liabilities. The reaction of foreign investors in selected location markets varied during the pandemic. The diversification of the cumulative value of FDI receivables for individual countries is significant. During the pandemic, investors reacted to the situation in different ways. Among the selected countries, an increase in the value of FDI undertaken abroad was recorded in Slovakia and the Czech Republic. Polish investors and investors from Hungary made investments with lower values than in 2020. In all years, NOIP for Poland takes negative values, so the level of FDI undertaken in Poland exceeds the level of investments undertaken abroad. Identifying the transition to one of the most important stages on the IDP path - stage III is difficult. It is debatable to determine the period in which Poland entered such a stage. This results, among others, from low FDI. It is indicated that this is a period from 2004 to even 2013. (original abstract)(original abstract)(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adler, M., & Stevens, G.V.G. (1974). The Trade Effects of Direct Investment. Journal of Finance, 29(2), 655-676.
 2. Batra, G., Kaufmann, D., & Stone, A.H.W. (2003). Investment Climate Around the World. Voices of the Firms from the World Business Environment Survey. Washington: The World Bank.
 3. Blomstrom, M., Fors, G., & Lipsey, R.E. (1997). Foreign Direct Investment and Employment: Home Country Experience in the United States and Sweden. Cambridge: National Bureau of Economic Research, Working Paper Series, 6205.
 4. Bojar, E. (2001). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Buckley, P.J. & Castro, F.B. (1998). The Investment Development Path: The Case of Portugal. Transnational Corporations, 7(1).
 6. Cieślik, A. (2016). Exports Versus FDI in Smith-Motta Framework. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 11(2), 189-218. https://doi.org/10.12775/EQUIL.2016.009.
 7. Cieślik, A., & Hien Tran, G. (2019). Determinants of Outward FDI from Emerging Economies. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 14(2), 209-231. https://doi. org/10.24136/eq.2019.010.
 8. Dollar, D., Hallward-Driemeier, M., & Mengistae, T. (2006). Investment Climate and International Integration. World Development, 34(9), 1498-1516.
 9. Dunning, J.H. (1980). Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests. Journal of International Business Studies, 1.
 10. Dunning, J.H. (1981). Explaining the International Direct Investment Position of Countries: Towards a Dynamic or Development Approach. Welwirtschaftliches Archiv, 117, 30-64.
 11. Dunning, J.H., & Narula, R. (1996). Foreign Direct Investment and Governments: Catalysts for Economic Restructuring. London-New York: Routledge.
 12. Duran, J.J., & Ubeda, F. (2001). The Investment Development Path: A New Empirical Approach and Some Theoretical Issues. Transnational Corporations, 2.
 13. Dziemianowicz, W., & Jałowiecki, B. (2004). Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 14. Gorynia, M., Bartosik-Purgat, M., Jankowska, B., & Owczarzak, R. (2006). Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych - aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Ekonomista, 2, 185-204.
 15. Gorynia, M., Nowak, J., & Wolniak, R. (2010). Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe: The IDP Trajectories of Selected Countries. Poznań University of Economics Review, 1(10), 5-26.
 16. Gorynia, M., Nowak, J., Trąpczyński, P., & Wolniak, R. (2019). Ścieżka rozwoju inwestycji zagranicznych Polski - Próba syntezy. Optimum. Economics Studies, 2(96), 18-36. https://doi. org/10.15290/oes.2019.02.96.02
 17. Gwiazda, A. (1998). Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 18. Jaworek, M. (2006). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki. Toruń: TNOiK.
 19. Karaszewski, W. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. Toruń: TNOiK.
 20. Karaszewski, W., & Jaworek, M. (2022). Zmiany aktywności inwestycyjnej za granicą największych przedsiębiorstw międzynarodowych. Przegląd Organizacji, 1, 29-38. https://doi.org/10.33141/ po.2022.01.04.
 21. Kikeri, S., Kenyon, T., & Palmade, V. (2006). Reforming the Investment Climate. Lessons for Practitioners. Washington: International Finance Corporation, The World Bank Group.
 22. Kojima, K. (2000). The "Flying Geese" Model of Asian Economic Development: Origin, Theoretical Extension, and Regional Policy Implications. Journal of Asian Economics, 11.
 23. Kola, M. & Kuzel, M. (2007). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw na gruncie ścieżki inwestycyjno-rozwojowej. In W. Karaszewski (Ed.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 24. Kuzel, M. (2017). The IDP: Evidence from Poland and Other Countries of the Visegrad Group. Journal of East-West Business, 23(1), 1-40. https://doi.org/10.1080/10669868.2016.1180659.
 25. Lin, A. (1995). Trade Effects of Foreign Direct Investment. Evidence for Taiwan with Four ASEA Countries. Weltwirtschaftliches Archiv, 4, 737-747.
 26. Lizińska, W. (2012). Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (studium na poziomie układów terytorialnych). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 27. Lizińska, W., & Marks-Bielska, R. (2014). Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój gospodarczy Polski. Ekonomista, 5, 707-731.
 28. Lizińska, W., Źróbek-Różańska, A. (2007). Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne - nowy etap rozwoju inwestycji (na przykładzie Litwy i Ukrainy). In W. Karaszewski (Ed.) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 29. Mączyńska, E. (1999). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące. Ekonomista, 1-2.
 30. Marelli, E., Resmini, L., & Signorelli, M. (2014). The Effects of Inward FDI on Regional Employment in Europe. Romanian Journal of Regional Science, Romanian Regional Science Association, 8(1), 1-2.
 31. Marks-Bielska, R., Lizińska, W., & Serocka, I. (2014). The United States as the Trade Partner of Poland in the Context of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Olsztyn Economic Journal, 9(3), 201-213. https://doi.org/10.31648/oej.3176.
 32. Misala, J. (2005). Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 33. Narula, B. (1996). Multinational Investment and Economic Structure. Globalisation and Competitiveness. London-New York: Routledge.
 34. Narula, R., & Guimon, J. (2010). The Investment Development Path in a Globalized World: Implications for Eastern Europe. Eastern Journal of European Studies, 1(2): 5-19.
 35. Nazarczuk, J.M., & Lizińska, W. (2009). Level of Investment Attractiveness and Scale of Foreign Investments During the Years 2005-2006. Olsztyn Economic Journal, 4(1), 125-137.
 36. Nazarczuk, J.M., Umiński, S. & Brodzicki, T. (2020a). Determinants of the Spatial Distribution of Exporters in Regions: The Role of Ownership. The Annals of Regional Science, 64, 547-574. https://doi.org/10.1007/s00168-019-00947-6.
 37. Nazarczuk, J.M., Umiński, S., & Jurkiewicz, T. (2020b). Foreign Ownership as a Neglected Factor in Regions' Smart Specialisation Exports. Journal of Business Economics and Management, 21(3), 826-850. https://doi.org/10.3846/jbem.2020.12425.
 38. Nowak, A.Z., & Ryć, K. (2002). Oszczędności w okresie transformacji. Studia Europejskie, 2, 25-44.
 39. Nowara, W. (2013). Teoretyczne podstawy zagranicznych dezinwestycji bezpośrednich. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1.
 40. Owczarczuk, M. (2020). Instytucje a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
 41. Ozawa, T. (1992). Foreign Direct Investment and Economic Development. Transnational Corporations, 1.
 42. Pakulska, T. & Poniatowska-Jaksch, M. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce. Monografie i Opracowania Szkoły Głównej Handlowej, 519, 202.
 43. Pilarska, C. (2005). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 44. Pukin-Sowul, P., & Markowski, L. (2022). Analysis of the Similarity of the Macroeconomic Situation and the Level of Investment in the European Union in 2018-2020 in the Context of the COVID-19. Olsztyn Economic Journal, 17(1), 115-126. https://doi.org/10.31648/oej.8551.
 45. Rapacki, R., & Próchniak, M. (2012). Wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle wybranych krajów wschodzących. Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 253(1-2), 65-96.
 46. Samalaga, M. (2020). Inwestycje zagraniczne w Polsce po pandemii. Kraków: Centrum Polityk Publicznych.
 47. Shmarlouskaya, H., Shalupayeva, N., Danilevica, A., Betlej, A., & Aleksejeva, L. (2021). Foreign Direct Investment as a Factor of Trade Development: Cases of Selected Countries. Entrepreneurship and Sustainability, 9(2), 384-401, https://doi.org/10.9770/jesi.2021.9.2(25).
 48. Stawicka, M. (2008). Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w zmniejszaniu dysproporcji rozwojowych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 13, 295-305.
 49. UNCTADstat. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development. Retrieved from http s : //unctadstat.unctad.org/
 50. Wawrzyniak, D. (2017). Rynek pracy a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 287(1), 53-68. https://doi.org/10.33119/GN/100737
 51. Witkowska, J. (1996). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej: próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 52. Witkowska, J. (2000). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym - aspekty teoretyczne. Ekonomista, 5, 651.
 53. World Investment Report. 1996-2022. Geneva: UNCTAD.
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.31648/oej.9053
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu