BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowska Anna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
Title
Modern Neuroimaging Methods in Contemporary Neuroeconomics and Neuromanagement
Nowoczesne metody neuroobrazowania we współczesnej neuroekonomii i neurozarządzaniu
Source
Olsztyn Economic Journal, 2022, nr 17 (2), s. 247-263, bibliogr. s. 260-263
Keyword
Ekonomia, Nauka, Zarządzanie
Economics, Science, Management
Note
JEL Classification: D87, D91, A12, C90, M31
streszcz., summ.
Abstract
Współczesne realia społeczno-gospodarcze implikują interdyscyplinarne podejście badawcze do psychologiczno-ekonomicznych uwarunkowań zjawisk i zachowań podmiotów rynkowych. Coraz większą rolę w identyfikacji mózgowych korelatów procesów decyzyjnych na gruncie naukowym i biznesowym odgrywa neuronauka. Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych metod neuroobrazowania stosowanych najczęściej na gruncie ekonomii i zarządzania, a także określenie ich użyteczności w aspekcie poznawczym i aplikacyjnym. Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań i stanowi tło teoretyczne do przeprowadzenia własnych badań empirycznych. Mając na uwadze konieczność interdyscyplinarnego podejścia do badania zachowań konsumenckich, dokonano przeglądu wybranej literatury przedmiotu z zakresu neuroekonomii i neurozarządzania. Syntetycznie scharakteryzowano istotę neuroobrazowania, przedstawiono wybrane wyniki badań, a także możliwość wykorzystania metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) i elektroencefalografii (EEG) w obszarze neurofinansów, neuromarketingu i neurozarządzania. Badania literaturowe służyły podkreśleniu rosnącej roli holistycznego podejścia badawczego do analizy konsumenta oraz ukazaniu przydatności metody fMRI i EEG na gruncie badań ekonomicznych. Praktycznym aspektem wykorzystania metody fMRI i EEG w sferze biznesowej jest możliwość optymalnego dostosowania oferty produktowo-usługowej do potrzeb i preferencji konsumentów. Pomimo wielu zalet neuroobrazowania, należałoby jednak zwrócić większą uwagę na kwestie etyczne prowadzonych badań i komercyjnego wykorzystania wyników badań. (abstrakt oryginalny)

In the modern world, an interdisciplinary approach is required to study the psychological and economic underpinnings of market phenomena as well as the behaviors and attitudes of market actors. Neuroscience plays an increasingly important role in the identification of brain correlates of decision making processes in research and business. The aim of this study was to present modern neuroimaging methods that are most widely used in economic sciences and management, and to determine their theoretical and practical relevance. The study provides a theoretical background for empirical research that can be conducted independently. Research into consumer behavior should involve an interdisciplinary approach, therefore selected literature on neuroeconomics and neuromarketing was reviewed. The role of neuroimaging was synthetically described, the results of selected research studies were presented, and the implications of functional magnetic resonance imaging (fMRI) and electroencephalography (EEG) for neurofinance, neuromarketing, and neuromanagement were analyzed. The purpose of the literature review was to emphasize the growing significance of a holistic approach to consumer research and to discuss the applicability of fMRI and EEG in economic research. In business, both neuroimaging methods can be applied to optimize products and services to ensure that they meet customer needs and preferences. Neuroimaging techniques have many advantages, but attention should also be paid to ethical considerations in research and commercialization of research results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aditya, D., & Sarno, R. (2018). Neuromarketing: State of the Arts. Advanced Science Letters, 24(12), 9307-9310. https://doi.org/10.1166/asl.2018.12261
 2. Alsharif, A.H., Md Salleh, N.Z., Abdullah, M., Khraiwish, A., & Ashaari, A. (2023). Neuromarketing Tools Used in the Marketing Mix: A Systematic Literature and Future Research Agenda. SAGE Open, Original Research, January-March 2023, 1-23. https://doi.org/10.1177/21582440231156563
 3. Alsharif, A.H., Md Salleh, N.Z., Baharun, R., & Rami Hashem, E. (2021). Neuromarketing Research in the Last Five Years: A Bibliometric Analysis. Cogent Business & Management, 8(1), 1978620. https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1978620
 4. Alvino, L. (2019). How Can We Improve Consumer Behaviour Research? A Critical Literature Review on the Contributions and the Limitations of Consumer Neuroscience. In Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference. Granada: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020.
 5. Alvino, L., Pavone, L., Abhishta, A., & Robben, H. (2020). Picking Your Brains: Where and How Neuroscience Tools Can Enhance Marketing Research. Frontiers in Neuroscience, 14(2), 1-25. https://doi.org/10.3389/fnins.2020.577666
 6. Ariely, D., & Berns, G.S. (2010). Neuromarketing: The Hope and Hype of Neuromarketing in Business. Nature Reviews. Neuroscience, 11, 284-292.
 7. Astolfi, L., Vecchiato, G., De Vico Fallani, F., Salinari, S., Cincotti, F., Aloise, F., Mattia, D., Marciani, M.G., Bianchi, L., Soranzo, R., & Babiloni, F. (2009). The Track of Brain Activity During the Oobservation of TV Commercials with the High-Resolution EEG Technology. Computational Intelligence and Neuroscience, 2009, Article ID 652078. https://doi.org/10.1155/2009/652078
 8. Asunakutlu, T., & Aydoğan, T. (2022). Neuromanagement as a New Concept: A Bibliometric Analysis of Neuroscientific Studies in Management and Organization Literature. International Journal of Management Economics and Business, 18(2), 428-444. https://doi.org/10.17130/ijmeb.1014657
 9. Basser, P.J., Pajevic, S., Pierpaoli, C., Duda, J., & Aldroubi, A. (2000). In Vivo Fiber Tractography using DT-MRI Data. Magnetic Resonance in Medicine, 44(4), 625-632. https://doi.org/10.1002/1522-2594(200010)44:4%3C625::AID-MRM17%3E3.0.CO;2-O
 10. Berger, H. (1929). Über das Elektrenkephalogramm des Menschen. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, Springer Science and Business Media LLC, 87, 527-570. https://doi.org/10.1007/BF01797193
 11. Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). Systematic Approaches to a Successful Literature Review. Second Edition. London: SAGE Publications. Retrieved from net/publication/235930866_Systematic_Approaches_to_a_Successful_Literature_Review.
 12. Boz, H., Arslan, A., & Koc, E. (2017). Neuromarketing Aspect of Tourısm Pricing Psychology. Tourism Management Perspectives, 23, 119-128. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.06.002
 13. Byrne, A., Bonfiglio, E., Rigby, C., & Edelstyn, N. (2022). A Systematic Review of the Prediction of Consumer Preference Using EEG Measures and Machine-Learning in Neuromarketing Research. Brain Informatics, 9(27), 1-23. https://doi.org/10.1186/s40708-022-00175-3
 14. Cakir, M.P., Cxakar, T., Girisken, Y., & Yurdakul, D. (2018). An Investigation of the Neural Correlates of Purchase Behavior Through fNIRS. European Journal of Marketing, 2(1/2), 224-243. https://doi.org/10.1108/ejm-12-2016-0864
 15. Camerer, C.F. (2006). Neuroeconomics: Opening the Gray Box. Neuron, 60, 416-419. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2008.10.027
 16. Camerer, C.F., & Loewenstein, G. (2004). Behavioral Economics: Past, Present, Future. In C.F. Camerer, G. Loewenstein, M. Rabin (Eds.). Advances in Behavioral Economics. New York: Princeion University Press.
 17. Cherubino, P., Martinez-Levy, A.C., Caratu, M., Cartocci, G., Di Flumeri, G., Modica, E., Rossi, D., Mancini, M., & Trettel, A. (2019). Consumer Behaviour Through the Eyes of Neurophysiological Measures: State of the Art and Future Trends. Computational Intelligence and Neuroscience, 18, 1976847. https://doi.org/10.1155/2019/1976847
 18. Clithero, J.A., & Smith, D.V. (2009). Reference and Preference: How Does the Brain Scale Subjective Value? Frontiers in Human Neuroscience, 3, 11. https://doi.org/10.3389/neuro.09.011.2009
 19. Dai, W. (2019). NeuroManagement and Intelligent Computing Method on Multimodal Interaction. Conference Paper: NeuroManagement and Intelligent Computing Method on Multimodal Interaction, 1, 1-3. https://doi.org/10.1145/3357160.3357664
 20. Duque-Hurtado, P., Samboni-Rodriguez, V., Castro-Garcia, M., Montoya-Restrepo, L.A., & Montoya-Restrepo, I.A. (2020). Neuromarketing: Its Current Status and Research Perspectives. Estudios Gerenciales, 36(157), 525-539. https://doi.org/10.18046/j.estger.2020.157.3890
 21. Flejterski, S. (2008). Neurobankowość: nauki o finansach w poszukiwaniu nowych paradygmatów. Ekonomiczne Problemy Usług, 38, 528-535.
 22. Frydman, C., Barberis, N., Camerer, C., Bossaerts, P., & Rangel, A. (2012). Using Neural Data to Test a Theory of Investor Behavior: An Application to Realization Utility. NBER. Working Paper, 18562. Retrieved from http://www.nber.org/papers/w18562
 23. Glimcher, P.W., Camerer, C.F., Fehr, E., & Poldrack, R.A. (2009). Neuroeconomics: Decision Making and the Brain. Amsterdam: Elsevier.
 24. Glimcher, P.W., & Rustichini, A. (2004). Neuroeconomics: The Consilience of Brain and Decision. Science, 306(5695), 447-452. https://doi.org/10.1126/science.1102566
 25. Hamzehei, A., Fathiana, M., Farvaresh, H., & Gholamian, M.R. (2011). A New Methodology to Study Customer Electrocardiogram Using RFM Analysis and Clustering. Management Science Letters, 1, 139-148. http://dx.doi.org/10.5267/j.msl.2010.03.009
 26. Huettel, S.S., Songregory, A.V., & McCarthy, G. (2012). Funcional Mangetic Resonance Imaging. Sunderland: Sinauer Associates.
 27. Isabella, G., Mazzon, J.A., & Dimoka, A. (2015). Culture Differences, Difficulties, and Challenges of the Neurophysiological Methods in Marketing Research. Journal of International Consumer Marketing, 27(5), 346-363. https://doi.org/10.1080/08961530.2015.1038761
 28. Jayavardhan, G.V., & Rajan, N. (2023). Recent Trends in Neuro Marketing - A Review. Journal of Coastal Life Medicine, 11(1), 139-148. Retrieved from https://www.jclmm.com/index.php/journal/article/view/300
 29. Karim, A., Faridi, M., & Rafiq, S. (2019). Neuromanagement; Key to Maintaining Performance Literature Review. The International Journal of Business Management and Technology, 3(1), 1-9. Retrieved from https://www.theijbmt.com/archive/0925/1627843782.pdf
 30. Kenning, P., & Linzmajer, M. (2011). Consumer Neuroscience: An Overview of an Emerging Discipline with Implications for Consumer Policy. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 6, 111-125. http://dx.doi.org/10.1007/s00003-010-0652-5
 31. Krampe, C., Gier, N.R., & Kenning, P. (2018). The Application of Mobile fNIRS in Marketing Research - Detecting the ''First-Choice-Brand'' Effect. Frontiers in Human Neuroscience, 12(4), 433-444. https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00433
 32. Lim, W.M. (2018). Demystifying Neuromarketing. Journal of Business Research, 91, 205-220. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.05.036
 33. Lim, W.M., Rasul, T., Kumar, S., & Ala, M. (2021). Past, Present, and Future of Customer Engagement. Journal of Business Research, 140, 439-458. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.11.014.
 34. Lim, W.M., & Weissmann, M.A. (2023). Toward a Theory of Behavioral Control. Journal of Strategic Marketing. Advance online publication, 31(1), 185-211. https://doi.org/10.1080/0965254X.2021.1890190
 35. Lindstrom, M. (2009). Zakupologia. Prawda i kłamstwa o tym dlaczego kupujemy. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 36. Maciejasz-Świątkiewicz, M., & Musiał, M. (2014). Zarys ekonomii behawioralnej. Wprowadzenie do psychologicznych aspektów gospodarowania. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 37. McClure, S.M., Tomlin, D., Cypert, K.S., Montague, L.M., & Montague, P.R. (2004). Neural Correlates of Behavioral Preference for Culturally Familiar Drinks. Neuron, 44. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2004.09.019
 38. Modo, M.M.J.J., & Bulte, J.W.M. (2011). Magnetic Resonance Neuroimaging. Totowa: Humana Press.
 39. Mruk, H., & Sznajder, M. (2008). Neuromarketing. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 40. Murphy, E.R., Illes, J., & Reiner, P.B. (2008). Neuroethics of Neuromarketing. Journal of Consumer Behaviour, 7, 293-302. https://doi.org/10.1002/cb.252
 41. Nilashi, M., Samad, S., Ahmadi, N., Ahani, A., Abumalloh, R.A, Asadi, S., Abdullah R., Ibrahim, O., & Yadegaridehkordi, E. (2020). Neuromarketing: A Review of Research and Implications for Marketing. Journal of Soft Computing and Decision Support Systems, 7(2), 23-31. Retrieved from http://www.jscdss.com/index.php/files/article/view/223
 42. Noga, M. (2017). Neuroekonomia a ekonomia głównego nurtu. Warszawa: CeDeWu.
 43. Noga, M. (2017). Neuroekonomia a paradygmat ekonomii głównego nurtu. Studia i Prace WNEIZ US, 50(2), 101-112.
 44. Nyoni, T., & Bonga W.G. (2017). Neuromarketing Methodologies: More Brain Scans or Brain Scams? Journal of Economics and Finance (DRJ-JEF), 2(3), 30-38. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2945380
 45. Ogawa, S., Lee, T.M., Kay, A.R., & Tank, D.W. (1990). Brain Magnetic Resonance Imaging with Contrast Dependent on Blood Oxygenation. Proceedings of the Academy of Sciences, 87(24), 9868-9872. https://doi.org/10.1073%2Fpnas.87.24.9868
 46. Ohme, R., Szczurko, T., & Oscieski, K. (2011). How to Design, Conduct and Analyze EEG, EMG and GSR. TV ad Pre-Test. Journal of Interactive Advertasing, 11(2).
 47. Orduna-Malea, E., Martín-Martín, A., & Delgado López-Cózar, E. (2017). and the Gray Literature: A Reply to Bonato's Review. EC3 Working Papers, 27. https://doi.org/10.48550/arXiv.1702.03991
 48. Parizel, P.N., Tanghe, H., & Hofman, P.A.M. (2011). Magnetic Resonance Imaging of the Brain. Lippincott: Wiliams & Wilkins.
 49. Polowczyk, J. (2010). Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha. Ekonomista, 4.
 50. Pradeep, A.K. (2011). Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzedaży. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 51. Rajab, S., & Sharma, V. (2017). Neuro-Fuzzy Approach in Business Applications: A Decade Survey. International Journal of Business Information Systems, 26(4), 451-487. http://dx.doi.org/10.1504/IJBIS.2017.087748
 52. Ramsoy, T.Z. (2015). Introduction to Neuromarketing & Consumer Neuroscience. Taastrup: Neurons.
 53. Rawnaque, F.S., Rahman, K.M., Anwar, S.F., Vaidyanathan, R., Chau, T., Sarker, F., & Al Mamun, K.A. (2020). Technological Advancements and Opportunities in Neuromarketing: A Systematic Review. Brain Informatics, 7(10), 1-19. https://doi.org/10.1186/s40708-020-00109-x
 54. Robaina-Calderín, L., & Martín-Santana, J.D. (2021). A Review of Research on Neuromarketing using Content Analysis: Key Approaches and New Avenues. Cognitive Neurodynamics, 15, 923-938. https://doi.org/10.1007/s11571-021-09693-y
 55. Rorden, C., Karnath, H.-O., & Bonilha, L. (2007). Improving Lesion-Symptom Mapping. Journal of Cognitive Neuroscience, 19(7), 1081-1088. http://doi.org/10.1162/jocn.2007.19.7.1081
 56. Schäfer, N., & Marten, E. (2021). Mit emotionaler Mitarbeiterbindung zum Erfolg. Spronger, PFLEGE Zeitschrift, 8(74), 10-13. https://doi.org/10.1007/s41906-021-1094-7
 57. Sharma, R., & Sinha, A. (2020). Neuromarketing and Understanding Antecedents of Consumer Switching Intensions: A Systematic Review of Literature. PJAEE, 17(6), 14660-14675. Retrieved from https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/4716
 58. Siddique, J., Shamim, A., Nawaz, M., & Abid, M.F. (2022). The Hope and Hype of Neuromarketing: A Bibliometric Analysis. Journal of Contemporary Marketing Science, 6(1), 1-21. https://doi.org/10.1108/JCMARS-07-2022-0018
 59. Siwek, J. (2015). Nowe możliwości w diagnostyce badań z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego. Inżynier i Fizyk Medyczny, 4(6), 17-20.
 60. Skriabin, O.M., Sanakoiev, D.B., Sanakoieva, N.D., Berezenko, V.V., & Liubchenko, Y.V. (2021). Neurotechnologies in the Advertising Industry: Legal and Ethical Aspects. Innovative Marketing, 17(2), 189-201. http://dx.doi.org/10.21511/im.17(2).2021.17
 61. Smith, V.L. (2013). Racjonalność w ekonomii. Warszawa: Wolters Kluwer.
 62. Songsamoe, S., Saengwongngam, R., Koomhin, P., & Matan, N. (2019). Understanding Consumer Physiological and Emotional Responses to Food Products using Electroencephalography (EEG). Trends in Food Science & Technology, 93, 167-173. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.09.018
 63. Spitzer, M. (2012). How the Brain Learns. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 64. Squire, L.R., Berg, D., Bloom, F., Du Lac, S., Ghosh, A., & Spitzer, N. (2013). Fundamental Neuroscience. Burlington, San Diego, London: Academic Press is an imprint of Elsevier.
 65. Srivastava, G., & Bag, S. (2023). Modern-Day Marketing Concepts Based on Face Recognition and Neuro-Marketing: A Review and Future Research Directions. Benchmarking: An International Journal, ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/BIJ-09-2022-0588
 66. Stach, R., & Popek, A. (2013). Decyzje ekonomiczne i społeczne z perspektywy pogranicza neuronauk oraz nauk o zarządzaniu. Współczesne Zarządzanie, 2, 40-49.
 67. Thijs, V.N., Adami, A., Neumann-Haefelin, T., Moseley, M.E., Marks, M.P., & Albers, G.W. (2001). Relationship Between Severity of MR Perfusion Deficit and DWI Lesion Evolution. Neurology, 57, 1205-1211. https://doi.org/10.1212/wnl.57.7.1205
 68. Tirandazi, P., Bamakan, S.M.H., & Toghroljerdi, A. (2023). A Review of Studies on Internet of Everything as an Enabler of Neuromarketing Methods and Techniques. The Journal of Supercomputing, 79, 7835-7876. https://doi.org/10.1007/s11227-022-04988-1
 69. Titov, S., & Pluzhnik, E. (2020). Neuromanagement: the Scientific Approach to Contemporary Management. Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 14(1). http://dx.doi.org/10.2478/picbe-2020-0099
 70. Turel, O., & Bechara, A. (2021). A Triple-System Neural Model of Maladaptive Consumption. Journal of the Association for Consumer Research, 6(3), 324-333.
 71. Vecchiato, G., Astolfi, L., De Vico Fallani, F., Cincotti, F., Mattia, D., Salinari, S., Soranzo, R., & Babiloni, F. (2010). Changes in Brain Activity During the Observation of TV Commercials by using EEG, GSR and HR Measurements. Brain Topography, 23, 165-179. https://doi.org/10.1007/s10548-009-0127-0
 72. Vecchiato, G., Astolfi, L., De Vico Fallani, F., Salinari, S., Cincotti, F., Aloise, F., Mattia, D., Marciani, M.G., Bianchi, L., Soranzo, R., & Babiloni, F. (2009). The Study of Brain Activity During the Observation of Commercial Advertising by Using High Resolution EEG Techniques. Proceedings of the Annual International Conference of The IEEE Engineering in Medicine and Biology Society.
 73. Vecchiato, G., Astolfi, L., De Vico Fallani, F., Toppi, J., Aloise, F., Bez, F., Wei, D., Kong, W., Dai, J., Cincotti, F., Mattia, D., & Babiloni, F. (2011). On the Use of EEG or MEG Brain Imaging Tools in Neuromarketing Research. Computational Intelligence and Neuroscience, Special Issue, Article ID 643489. https://doi.org/10.1155%2F2011%2F643489
 74. Vecchiato, G., & Babiloni, F. (2011). Neurophysiological Measurements of Memorization and Pleasantness in Neuromarketing Experiments. In A. Esposito, A. Vinciarelli, K. Vicsi, C. Pelachaud, & A. Nijholt (Eds.). Analysis of Verbal and Nonverbal Communication and Enactment. The Processing Issues, Lecture Notes in Computer Science, 6800, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-642-25775-9_28
 75. Wollenweber, L.E. (2012). Neuromanagement. Schlussel zum Erfolg von Manager, Mitarbeiter und Unternehmen. Retrieved from http://www.coamax.de/tl_files/inhalt/bilder-blog/Neuromanagement.pdf (16.02.2019).
 76. Wollenweber. L.E. (2021). Neuromanagement. Neues Menschenbild für Führungs-, Markt- und Finanzentscheidungen. Retrieved from https://vdocuments.pub/neuromanagement-.html?page=1 (27.02.2023).
 77. Yarkoni, T., Poldrack, R.A., Nichols, T.E., Van Essen, D.C., & Wager, T.D. (2011). Large-Scale Automated Synthesis of Human Functional Neuroimaging Data. Nature Methods, 8(8), 665-670. https://doi.org/10.1038/nmeth.1635
 78. Zaltman, G. (2008). Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 79. Zhu, H., & Barker, P.B. (2011). MR Spectroscopy and Spectroscopic Imaging of the Brain. In M. Modo, J. Bulte (Eds). Magnetic Resonance Neuroimaging. Methods in Molecular Biology, 711, 203-226. https://doi.org/10.1007/978-1-61737-992-5_9
 80. Zurawicki, L. (2010). Neuromarketing. Exploring the brain of the Consumer. Berlin: Springer^
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31648/oej.8767
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu