BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lesiak Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Analiza potencjału i pozycji konkurencyjnej produkcji przemysłowej gospodarek Grupy Wyszehradzkiej oraz Niemiec
Analysis of the Potential and Competitive Position of Industrial Production in the Visegrad Group and in Germany
Source
Academic Review of Business and Economics (ARBE), 2023, vol. 4(1), s. 16-34, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Przetwórstwo przemysłowe, Gospodarka, Transformacja cyfrowa, Wartość dodana
Manufacturing, Economy, Digital transformation, Value added
Note
JEL Classification: L60, L52
summ.
Company
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy konkurencyjności przetwórstwa przemysłowego wybranych gospodarek UE. Podstawowym problemem badawczym jest wskazanie podobieństw państw UE w zakresie konkurencyjności przetwórstwa przemysłowego oraz porównanie determinant pozycji konkurencyjnej niemieckiego przetwórstwa z czynnikami warunkującymi pozycję gospodarek Grupy Wyszehradzkiej (V4). Przyjęta procedura badawcza opiera się na krytycznej analizie literatury oraz metodzie analizy skupień Warda. Przeprowadzona analiza ukazuje rozbieżność między pozycją konkurencyjną produkcji przemysłowej Niemiec a krajów V4. Gospodarka niemiecka posiada relatywnie lepsze warunki do rozwoju krajowego przetwórstwa przemysłowego. Dystans między konkurencyjnością niemieckiej produkcji a państwami V4 wynika w głównej mierze z poziomu zaawansowania technologicznego krajowego przetwórstwa przemysłowego. Wymiar technologiczny oraz środowiskowy ma coraz większy wpływ na pozycję konkurencyjną przetwórstwa przemysłowego UE, m.in. za sprawą Nowej Strategii Przemysłowej.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the results of the analysis of manufacturing competitiveness in selected EU economies. The main research question is to identify similarities of EU countries in terms of the competitiveness of manufacturing and to compare the determinants of the competitive position of German manufacturing with the factors, which are determining the position of the Visegrad Group economies. The research procedure is based on critical analysis of the literature and on Ward's method. The conducted analysis shows the discrepancy between the competitive position of industrial production in Germany and in the V4 countries. The German economy has relatively better conditions to develop domestic manufacturing. The discrepancy between the competitiveness of manufacturing in German and in Visegrad Group results mainly from the level of technological advancement of domestic industrial production. The technological and environmental dimensions have an increasing impact on the competitive position of manufacturing in EU economies due to New Industrial Strategy.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chudy-Laskowska, K., & Wierzbińska, M. (2011). Analiza infrastruktury transportowej w Polsce - wyniki badań. Logistyka, 3, 393-405.
 2. Cymerman, J., & Cymerman, W. (2017). Zastosowanie analizy skupień do klasyfikacji województw według rozwoju rynków nieruchomości rolnych. Świat Nieruchomości, 3(101), 55-62.
 3. Czyż, A. (2014). Grupa Wyszehradzka - 20 lat współpracy. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 42, 7-23.
 4. EUROSTAT. (2022a). Pobrano z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sbs_na_sca_r2 (dostęp: 24.09.2022).
 5. EUROSTAT. (2022b). Pobrano z: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp:26.09.2022).
 6. Górka, K., & Łuszczyk, M. (2017). Kontrowersje wokół reindustrializacji gospodarki. Przegląd Nauk Stosowanych, 16, 7-19.
 7. IEA. (2022). Pobrano z: https://www.iea.org/data-and-statistics (dostęp: 27.09.2022).
 8. Kaldor, N. (1966). Causes of the slow rate of growth of the United Kingdom. Cambridge University Press, 1-40.
 9. Komisja Europejska. (2020a). A new industrial strategy for Europe. Pobrano z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX:52020DC0102 (dostęp: 25.09.2022).
 10. Komisja Europejska. (2020b). A new industrial strategy for a globally competitive, green and digital Europe. Pobrano z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_425 (dostęp: 26.09.2022).
 11. Komisja Europejska. (2020c). European industrial strategy. Pobrano z: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en (dostęp: 24.09.2022).
 12. Kopiński, A. (2011). Elementy systemu kontrolno-ostrzegawczego w zarządzaniu finansami. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 88, 59-70.
 13. Łogwiniuk, K. (2011). Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej dostępu do infrastruktury ICT przez młodzież szkolną w Polsce. Ekonomia i Zarządzanie, 1, 13-19.
 14. Mikołajczyk, Ł. (2017). Podział miast wojewódzkich na jednorodne grupy pod względem ich lokalnych rynków nieruchomości przy wykorzystaniu analizy skupień. Przegląd Nauk Stosowanych, 14, 106-118.
 15. ODYSSEE. (2022). Pobrano z: https://www.indicators.odyssee-mure.eu/energy-efficiency-database.html (dostęp: 27.09.2022).
 16. OECD. (2022). Pobrano z: https://stats.oecd.org/ (dostęp: 26.09.2022).
 17. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). Pobrano z: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2021_C1 (dostęp: 25.09.2022).
 18. Sagan, M. (2019). Procesy deindustrializacji i reindustrializacji przestrzeni miejskich na przykładzie Lublina. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 49, 131-133. https://doi.org/10.31743/ppe.9947
 19. Szukalski, S.M. (2004). Serwicyzacja gospodarki i industrializacja usług. Handel Wewnętrzny, 4-5, 48-52.
 20. Ulbrych, M. (2016a). Indeks partycypacji polskiego przetwórstwa przemysłowego w globalnych łańcuchach wartości. Prace Komisji Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 3(30), 59-74.
 21. Ulbrych, M. (2016b). Znaczenie produkcji przemysłowej krajów UE w gospodarce światowej. Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2(3), 154-155.
 22. UNIDO. (2020a). Competitive Industrial Performance Report 2020, 1. Pobrano z: https://stat.unido.org/content/publications/competitive-industrial-performance-index-2020 -country-profiles?_ga=2.197707564.2009025131.1663536226-533011740.1650808320 (dostęp: 20.09.2022).
 23. UNIDO. (2020b). Industrialization as the Driver of Sustained Prosperity 2020, 12-13. Pobrano z: https://www.unido.org/industrialization-driver-sustained-prosperity (dostęp: 24.09.2022).
 24. UNIDO. (2022a). Manufacturing Value Added (MVA). Pobrano z: https://stat.unido.org (dostęp: 18.09.2022).
 25. UNIDO. (2022b). Pobrano z: https://stat.unido.org/cip/ (dostęp: 26.09.2022).
 26. UNIDO. (2022c). Pobrano z: https://stat.unido.org/database/CIP 2021 (dostęp: 23.09.2022).
 27. WITS. (2022). Pobrano z: https://wits.worldbank.org/Default.aspx (dostęp: 19.09.2022).
Cited by
Show
ISSN
2720-457X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu