BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pałys Andrzej (Uniwersytet Warszawski)
Title
Tax screening, tax frictions oraz tax ordeals jako mechanizmy przeciwdziałania asymetrii informacji w systemie podatkowym
Tax Screening, Tax Frictions, and Tax Ordeals as Mechanisms for Prevention of Information Asymmetry in the Tax System
Source
Analizy i Studia CASP, 2022, nr 2 (14), s. 1-13, tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
System podatkowy, Asymetria informacji, Podatnik, Kontrola podatkowa, Podatki, Ulgi podatkowe, Polityka podatkowa
Tax system, Information asymmetry, Taxpayer, Tax audit, Taxes, Tax incentives, Tax policy
Note
streszcz., summ. JEL: H21, K34, H26
Abstract
Artykuł prezentuje system podatkowy jako zagadnienie z obszaru asymetrii informacji. Omawia również trzy mechanizmy pozwalające na obniżenie negatywnego wpływu tej asymetrii na kształtowanie systemu podatkowego oraz poziom zgodności podatkowej w gospodarce. Kwalifikacja podatkowa (tax screening) to zbiór rozwiązań pozwalających na określenie charakterystyk grup podatników na podstawie dokonywanych przez nich wyborów podatkowych. Zwiększa to wiedzę ustawodawcy i organów podatkowych o podatnikach i pozwala na podejmowanie efektywnych decyzji konstrukcyjnych w zakresie systemu podatkowego oraz bardziej precyzyjne działania kontrolne. Tarcia podatkowe (tax frictions) w sposób automatyczny zniechęcają podatników do dokonywania określonych, niezgodnych z intencją ustawodawcy, wyborów podatkowych, zmniejszając intensywność i koszty działań korygujących. Wyzwania podatkowe (tax ordeals) nakładają dodatkowe koszty na niektóre procedury związane z benefitami podatkowymi, zwiększając prawdopodobieństwo, że korzystają z nich jedynie podmioty uprawnione. Artykuł analizuje powyższe mechanizmy niwelowania asymetrii informacji w systemie podatkowym w kontekście teoretycznym oraz praktycznym, a także przedstawia rekomendacje dla ich efektywnego wdrażania.(abstrakt oryginalny)

The article presents the tax system as an issue in the a context of information asymmetry. It also discusses three mechanisms to reduce the negative impact of this asymmetry on the formation of the tax system and the level of tax compliance in the economy. Tax screening is a set of solutions allowing to determine the characteristics of groups of taxpayers based on their tax choices. This enhances evidence based decision making capabilities of tax authorities and regulators regarding taxpayer behaviour and allows for effective tax system decisions in general and more control activities specifically. Tax frictions automatically discourage taxpayers from making certain tax choices that are inconsistent with the intention of the legislator, reducing the intensity and cost of corrective actions. Tax ordeals impose additional costs on some procedures related to tax benefits, increasing the likelihood that only authorized entities benefit from them. The article analyses the above mechanisms of eliminating information asymmetry in the tax system in the theoretical and practical context and presents recommendations for their effective implementation.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akerlof, G. (1978). The Economics Of "Tagging" As Applied To The Optimal Income Tax, Welfare Programs, And Manpower Planning, Economics Review, 8.
 2. Avi-Yonah, R. (2000). Globalization, Tax Competition, And The Fiscal Crisis Of The Welfare State, 113 Harvard Law Review, 1573.
 3. Blundell, R., Preston, I. (2019). Principles of Tax Design, Public Policy and Beyond: The Ideas of James Mirrlees, 1936-2018, Fiscal Studies, 40(1), 5-18.
 4. Braithwaite, V. (2003). Dancing With Tax Authorities: Motivational Postures And Noncompliant Actions, Taxing Democracy, 3.
 5. Brown, S., Sessions, J. (2004). Signalling And Screening. W: International Handbook on the Education of Economics, G. Johnes, J. Johnes, (red.).
 6. Cauble, E. (2013). Tax Elections: How To Live With Them If We Can'T Live Without Them, Santa Clara Tax Review, 53.
 7. Field, H. (2011)., Tax Elections & Private Bargaining, 31 Virginia Tax Review, 1.
 8. Jagodziński, W. (2019). Asymetria informacji jako źródło dysfunkcjonalnych instytucji formalnych, Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce - Teoria I Praktyka, 1(28).
 9. Karabarbounis, M. (2015). A Road Map For Efficiently Taxing Heterogeneous Agents, Working Paper, No. 13-13r.
 10. Kenneth, L., Judd, D. (2017). Optimal Income Taxation With Multidimensional Taxpayer Types. Stanford Research.
 11. Lofgren, K., Persson, T., Weibull, J. (2002). Markets With The Asymmetric Information, Scandinavian Journal of Economics, 104.
 12. Ma, D., Judd, K.L., Orban, D., Saunders, M.A. (2017). Stabilized optimization via an NCL algorithm. W: Numerical Analysis and Optimization (s. 173-191). Springer, Cham.
 13. Mirrlees, J. (1990). Taxing Uncertain Incomes, Oxford Economic Papers, 42(1).
 14. Mun, I. (2016). Reinterpreting Corporate Inversions: Non Tax Competitions And Frictions, Yale Law Journal, 126.
 15. Osofsky, L. (2013). Who's naughty and who's nice frictions, screening, and tax law design, Buff. L. Rev., 61, 1057.
 16. Palys, A. (2022). Nowoczesna relacja organów podatkowych z podatnikami. Koncepcje teoretyczne oraz analiza praktyczna na przykładzie systemu nadzoru horyzontalnego. Warszawa: C.H. Beck.
 17. Pope, J. (1992). The Compliance Costs of Taxation in Australia: An Economic and Policy Perspective. Division of Business and Administration, School of Economics and Finance, Curtin University of Technology.
 18. Raskolnikov, A. (2012). Accepting the Limits of Tax Law and Economics, Cornell L. Rev., 98, 523.
 19. Satterthwaite, E. (2016). Tax Elections As Screens, Queen's Law Journal, 42.
 20. Schizer, D.M. (2001). Frictions as a constraint on tax planning, Colum. L. Rev., 101, 1312.
 21. Shaviro, D.N. (2001). Evaluating the Social Costs of Corporate Tax Shelters, Tax L. Rev., 55, 445.
 22. Stern, N. (1982). Optimum Taxation With Errors In Administration, Public Economies, 181.
 23. Stiglitz, J. (1985). The General Theory of Tax Avoidance,National Tax Journal,Volume XXXVIII, No. 3.
 24. Strnad, J. (2004). The Progressivity Puzzle: The Key Role Of Personal Attributes, John M. Olin Program in Law and Economics Working Paper 293.
 25. Weisbach, D. (2009). Toward A New Approach To Disability Law, University of Chicago Legal Forum 47.
 26. Zelenak, L. (2013). Learning To Love Form 1040: Two Cheers For The Return-Based Mass Income Tax. Chicago: University Of Chicago Press
Cited by
Show
ISSN
2451-0203
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/ASCASP.2022.2.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu