BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drygiel-Bielińska Marlena (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Transformacje ładu demokratycznego
Transformations of the Democratic Order
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2023, nr 1, s. 95-109, wykr., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Demokracja, Nowy ład międzynarodowy, Globalizacja, Bezpieczeństwo międzynarodowe
Democracy, New international order, Globalization, International security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kierunków transformacji ładu demokratycznego zarówno w kontekście ustroju politycznego jak i cechy stosunków międzynarodowych. Ład ten podlega oddziaływaniu wielu współczesnych wyzwań i zagrożeń (tj. globalizacji, rewolucji technologicznej, zagrożenia terrorystycznego, itd.). Po zakończeniu zimnej wojny i wzmocnieniu pozycji Stanów Zjednoczonych Ameryki na świecie demokracja miała stać się najbardziej pożądanym typem ustroju państwowego, a wiodąca pozycja międzynarodowa USA miała również zagwarantować demokratyczne podejście do budowania nowego ładu światowego opartego na równej partycypacji i poszanowaniu wszystkich uczestników stosunków międzynarodowych. Jak się jednak okazało, demokracja nie stała się panaceum na problemy współczesnego świata, a statystycznie odnotowano przyrost liczby państw autorytarnych. Co więcej, atrakcyjność demokracji zaczęła być coraz częściej kontestowana.(abstrakt oryginalny)

As the number of autocracies in the world grows, democracy appears to beunder threat around the world. Not only new democracies, but even established Western democracies themselves have fallen into varying degrees of self-diagnosed crisis. The aim of this article is to present the directions of transformation of the democratic order both in the context of the political system and inthe features of international relations. This article focuses on threats to democracy, with an emphasis on the inter-related challenges (e.g.globalization, technological revolution, terrorism, etc.). The leading international position of the USA as ademocratic state was also to guarantee a democratic approach to building a new world order based on equal participation and respect for all participants in international relations. However, democracy has not become a panacea for the problems of the contemporary world.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armanet François, Fredet Jean-Guillame. 2005. "Sztuka rządzenia cyrkiem", wywiad z Francisem Fukuyamą. Forum 12.
 2. Bobrow David B., Haliżak Edward, Zięba Ryszard (red.). 1997. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku. Warszawa: Fundacja Studiów Międzynarodowych, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Boniface Pascal. 1998. La France est-elle encore une grande puissance? Paris: Presses Universitaires Sciences Politiques.
 4. Buzan Barry, Weaver Ole, de Wilde Jaap. 1995. "Environmental, Economic and Societal Security", Working Papers, Centre for Peace and Conflict Research no.10.
 5. Criminalité organisée. 30.03.2020. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/ crim-inalite-organisee_1051/index.html.
 6. Democracy under Lockdown. The Impact of COVID-19 on the Global Struggle for Freedom, Freedom House. https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-10/COVID-19_Specia l_Report_Final_.pdf.
 7. Economic Security for a better world. ILO Socio-Economic Security Programme. 2004. Geneva: International Labour Office.
 8. Fukuyama Francis. 2005. Budowanie państwa: władza i ład międzynarodowy w XXI wieku. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 9. Gawliczek Piotr, Pawłowski Jacek. 2003. Zagrożenia asymetryczne. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 10. Huntington Samuel. 1991. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press.
 11. Jarczewska-Romaniuk Aleksandra. 2005. "Amerykańskie wizje ładu międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny", [w:] Roman Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Wizje -koncepcje -paradygmaty. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 12. Kukułka Józef. 1992. "Postrzeganie międzynarodowe", Stosunki Międzynarodowe 16.
 13. Kukułka Józef. 2001. Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 14. Kumar Krishna, de Zeeuw Jeroen. 2006. Democracy Assistance to Postconflict Societies, In Krishna Kumar, Jeroen de Zeeuw (red.), Promoting Democracy in Postconflict Societies, London: Lynne Rienner Publishers.
 15. Kupchan Charles A. 2010. How enemies become friends. The sources of Stable Peace. Prince-ton and Oxford: Princeton University Press.
 16. Kuźniar Roman. 2006. Polityka i siła. Studia strategiczne -zarys problematyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 17. La France face au terrorisme. Livre blanc sur la sécurité intérieure face au terrorisme. 2006. Paris: la Documentation française.
 18. Leatherman Janie, Väyrynen Raimo. March 1995. "Conflict Theory and Conflict Resolution. Directions for Collaborative Research Policy". Cooperation and Conflict 30(1).
 19. Madej Marek. 2007. Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego. Warszawa: PISM.
 20. Macmillan John. 2004. Liberalism and the democratic peace, "Review of International Stud-ies", nr 30.
 21. Nye jr Joseph S. 2009. Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 22. Pietraś Marek. 2000. Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Studium politologiczne. Lublin: Wyd. UMCS.
 23. Revel Jean François. 2002. L'obsession anti-américaine. Son fonctionnement, ses causes, ses inconséquences. Paris: Plon.
 24. Russet Bruce. 1993. Grasping the Democratic Peace. Principles for a Post-Cold War World. Princeton: Princeton University Press.
 25. Stempień Marta Sara. 2020. "Terrorist threat in the Visegrad Group member states in view of Global Terrorism Database and its social impact". Journal of Slavic Military Studies 33(2):198-213.doi.org/10.1080/13518046.2020.1756706.
 26. Tomaszewski Krzysztof. 2008. Republika Francuska w Unii Europejskiej, Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.
 27. Villepin de Dominique. 2003. Un autre monde. Paris: L'Herne.
 28. Waśko-Owsiejczuk Ewelina. 2023. "Krytyczne spojrzenie na promowanie demokracji. "Poli-tyka i Społeczeństwo 1(21):280-296. doi.org/10.15584/polispol.2023.1.18.
 29. Wiśniewski Bartosz. 2015. "Teoria demokratycznego pokoju". W: Ryszard Zięba, Stanisław Bieleń, Justyna Zając (red.), Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
 30. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych RP Bronisława Geremka na posiedzeniu plenarnym międzyrządowej konferencji "Ku wspólnocie demokracji". 26.06.2000. Warszawa. Sprawy Międzynarodowe, nr 2, 2000.
 31. Zapobieganie konfliktom. 2000. SIPRI. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu