BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hernacka-Janikowska Anna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Title
Nowelizacja art. 258 kodeksu karnego w świetle dynamiki zjawiska przestępczości zorganizowanej
Amendment of Art.2 58 of the Penal Code in the Light the Dynamics of Organized Crime
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2023, nr 1, s. 123-135, wykr., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Kodeks karny, Przestępczość zorganizowana, Analiza statystyczna
Criminal Code, Organised crime, Statistical analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie znowelizowanych rozwiązań prawnokarnych w przedmiocie art. 258 traktującego o zorganizowanej grupie i związku przestępczym. Tłem niniejszych rozważań jest analiza statystyczna zjawiska przestępczości zorganizowanej w trzech podstawowych obszarach jej działań: kryminalnym, gospodarczym i narkotykowym. Co więcej, zaprezentowana zostanie statystyka ogólnej liczby grup przestępczych wyeliminowanych na przestrzeni ostatnich lat. Istotnym elementem poznawczym jest również wskazanie na doniosłość zjawiska przede wszystkim w zakresie generowanych szkód w Skarbie Państwa. Ponadto, Autorka wskazuje na aktualne rozwiązania prawno-materialne w przedmiocie wdrożenia efektywnych mechanizmów zwalczających przestępczość zorganizowaną. W tym zakresie Autorka podejmuje próbę rozstrzygnięcia zasadności nowelizacji przepisu art. 258. Wobec powyższego głównym celem badawczym jest zdiagnozowanie czy dynamika przestępczości zorganizowanej, wobec procedowanych zmian prawnokarnych, ulegnie zmianie.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the amended criminallaw methods in the subjectof Art. 258 dealing with the organized group and and criminal association. The background of these considerations is a statistical analysis of the phenomenon of organized crime in three basic areas of its activities: criminal, economic and drug-related. Moreover, statistics of the total number of criminal groups eliminated in recent years will be presented. An important cognitive element is also the indication of the importance of the phenomenon, primarily in terms of the damage generated to the State Treasury. Moreover, the author points to current substantive legal solutions regarding the implementation of effective mechanisms to combat organized crime. In this respect, the author attemptsto determine the validity of amending the provision of Art. 258. Given the above, the main research aimis to diagnose whether the dynamics of organized crime will change in the light of the ongoing criminal law changes.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bojarski Marek. 2020. Część czwarta. Zakres penalizacji części szczególnej Kodeksu karnego, W: Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna. Red. Bojarski M. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 2. Brulińska Dominika, Truskolaska Emilia Magdalena, Tywończuk-Gieniusz Anna. 2017. "Przestępczość narkotykowa z udziałem zorganizowanych grup przestępczych". Przegląd Policyjny nr 2 (126).
 3. Brylak Joanna. 2010. "Znaczenie przepadku korzyści majątkowej w walce z przestępczością zorganizowaną". Prokuratura i Prawo nr 7-8.
 4. Jabłoński Piotr, Jędrzejko Mariusz. 2011. Narkotyki i paranarkotyki. Charakterystyka i rozpoznawanie zachowań. Gdańsk: Wydawnictwo Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 5. Jurgielewicz Emilia. 2014. Symptomatologia kryminalna udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. W: Oblicza współczesnej przestępczości zorganizowanej. Red. Katarzyna Laskowska. Białystok: Wydawnictwo Temida 2.
 6. Gryszczyńska Agnieszka, Klawikowski Adam. 2022. "Nowe wyzwania dla Prokuratury związane ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej i cyberprzestępczości". Prokuratura i Prawo.
 7. Hernacka-Janikowska Anna. 2021. Przestępczość zorganizowana a państwo. Wzajemne relacje i uwarunkowania. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 8. Hołyst Brunon. 2016. Kryminologia. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 9. Madej Krzysztof. 2008. "Wszyscy byli przemytnikami. Obraz przestępczości przemytniczej i dewizowej w latach 1956-1970". Pamięć i Sprawiedliwość nr 7/2 (13).
 10. Kozdra Karol. 2019. "Przestępczość gospodarcza -pojęcie, istota, cechy". Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku t. 30.
 11. "Kulisy spraw" o aferze z udziałem funkcjonariuszy MSW w okresie PRL, W https://www. Polskieradio24.pl/130/5561/Artykul/2176456,Kulisy-funkcjonowania-rynku-dziel--sztuki-w-Polsce(17.06.2023).
 12. Łabuz Paweł. 2018. Formy i struktury zorganizowanych grup przestępczych o charakterze ekonomiczno-gospodarczym. W: Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców. Red. Łabuz Paweł, Malinowska Irena, Michalski Mariusz, Safjański Tomasz. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 13. Mądrzejowski Wiesław. 2015. Przestępczość zorganizowana. System zwalczania. Warszawa: Wydawnictwo Ediotions Spotkania.
 14. Michalska-Warias Aneta. 2013. "Zorganizowana grupa przestępcza w orzecznictwie". Prokuratura i Prawo nr 12.
 15. Odzyskanie mienia pochodzącego z przestępstw. Najwyższa Izba Kontroli. 2019. Warszawa.
 16. Pikulski Stanisław. 2009. "Polityka karna w Polsce z perspektywy międzynarodowej". Biało-stockie Studia Prawnicze z. 9.
 17. Pływaczewski Emil Wiesław. 1996. Węzłowe problemy przestępczości zorganizowanej w Polsce W: Policja polska wobec przestępczości zorganizowanej. Red. Pływaczewski Wiesław, Świerczewski Jan. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 18. Przełomowa reforma Kodeksu karnego czeka na podpis Prezydenta RP, https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/przelomowa-reforma-kodeksu-karnego-czeka-na-podpis-prezydenta-rp (18.06.2023).
 19. Safjański Tomasz, Jędrzejko Mariusz, Kozielewski Jerzy. 2016. Skala i charakter używania narkotyków i dopalaczy w Polsce. Przestępczość narkotykowa. W: Narkotyki i dopalacze. Zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka. Red. nauk. Jędrzejko Mariusz, Kowalski Mirosław, współpr. Rosik Bronisław P., Zagajewski Tomasz. Warszawa-Milanówek: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
 20. Stwarz Magdalena. 2023. "Podstawy odpowiedzialności za przestępczość zorganizowaną na przykładzie wybranych instrumentów części ogólnej kodeksu karnego". Studia Prawnicze.
 21. Tylko niewielką część majątku z przestępstw udaje się odzyskać, Whttps://www.nik.gov.pl/ak-tualnosci/odzyskiwanie-mienia-pochodzacego-z-przestepstw.html (15.06.2023).
 22. Tywończuk-Gieniusz Anna, Rejmaniak Rafał. 2014. Udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym w świetle orzecznictwa Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego. W Oblicza współczesnej przestępczości zorganizowanej. red. Laskowska Katarzyna. Białystok: Wydawnictwo Temida 2.
 23. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 2022 poz. 1138 ze zm.).
 24. Wiak Krzysztof. 2021. Część szczególna. Art. 258. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Grześkowiak Alicja, Wiak Krzysztof. Warszawa: Wydawnictw C. H. Beck.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu