BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konecka-Szydłowska Barbara (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland), Wozniak Marcin (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Title
Wykorzystanie analizy czynnikowej do oceny sytuacji społeczno-gospodarczej nowych miast
Assessing the socio-economic situation of new towns with factor analysis approach
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023, nr 65, s. 69-90, rys., tab., wykr., bibliogr. 65 poz.
Keyword
Sytuacja gospodarcza, Miasto, Demografia miasta
Economic situation, City, City demography
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Europa
Europe
Abstract
Głównym celem artykułu jest identyfikacja zróżnicowanej sytuacji społeczno-gospodarczej nowych miast na podstawie subiektywnych opinii mieszkańców oraz próba określenia czynników objaśniających zależności w przedmiotowym zakresie. Ramy przestrzenne pracy obejmują 62 ośrodki, które uzyskały status miasta w latach 2009-2021. W pracy zastosowano postępowanie badawcze składające się z następujących etapów: 1) ogólna charakterystyka zbioru nowych miast, 2) prezentacja wyników badań ankietowych na temat sytuacji społeczno-gospodarczej nowych miast, 3) identyfikacja i określenie czynników objaśniających zależności zgromadzonych danych, 4) porównanie wybranych regionów ze względu na sytuację społeczno-gospodarczą nowych miast.(abstrakt oryginalny)

The main objective of the article is to identify the diverse socio-economic situations of new towns based on the subjective opinions of residents and attempt to determine the factors that explain the relationships in this particular scope. The spatial framework of the study includes 62 centers that obtained city status between 2009 and 2021. To achieve the main goal of the study, the research procedure consisted of the following stages: 1) general characteristics of the set of new towns, 2) presentation of survey results regarding the socio-economic situation of new towns, 3) identification and determination of factors explaining the relationships in the collected data, 4) comparison of selected regions based on the socio-economic situation of new towns.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bagiński E. 1992. Rodowód nowego miasta Jelcz-Laskowice. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 2. Bartosiewicz B., Marszał T. (red.) 2011. Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Chojnicki Z., Czyż T. 2000. Nowa organizacja terytorialna Polski i układ regionalny. Czasopismo Geograficzne, 71, 3-4: 261-277.
 4. Churski P., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Perdał R. 2021. Spatial Differentiation of the Socio-Economic Development of Poland - "Invisible" Historical Heritage. Land, 10(11): 1-20.
 5. Cudo M. 2021. Miejskość w aspekcie fizjonomicznym na przykładzie nowych miast w Polsce. Studium przypadku województwa zachodniopomorskiego. Studia Regionalne i Lokalne, 1(83): 112-128.
 6. Cudo M. 2022. Development of new towns in Poland. A case study of local labor markets. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 58(58): 129-139.
 7. Dolata M., Konecka-Szydłowska B., Perdał R. 2009. Świadomość regionalna młodego pokolenia Wielkopolan. [W:] T. Czyż (red.), Regionalny wymiar województwa wielkopolskiego. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 9: 21-42.
 8. Drobek W. 1996. Tryb formalny i praktyka nadawania praw miejskich w Polsce. [W:] S. Czaja (red.), Gospodarka, środowisko przyrodnicze, informacja. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Pokrzywna 15-17.12.1995, Wrocław, s. 211-215.
 9. Drobek W. 1999. Rola małych miast zdegradowanych w sieci osadniczej Śląska. PIN Instytut Śląski w Opolu, Opole.
 10. Drobek W. 2002. Polskie nowe miasta (1977-2001). [W:] J. Słodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury funkcjonalnej miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 71-84.
 11. Drobek W., Dawidejt-Jastrzębska E. 2011. Przekształcenia krajobrazu kulturowego Korfantowa. [W:] B. Bartosiewicz, T. Marszał (red.), Kierunki i uwarunkowania małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 83-101.
 12. Fan J., Guo J., Zheng S. 2022. Estimating Number of Factors by Adjusted Eigenvalues Thresholding. Journal of the American Statistical Association, 117: 538, 852-861.
 13. Fogel P., Godula E. 2011. Struktura przestrzenna małego miasta na obszarze metropolitalnym Warszawy na przykładzie Halinowa. [W:] B. Bartosiewicz, T. Marszał (red.), Kierunki i uwarunkowania małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 71-81.
 14. Graczyk R. 2014. Wpływ odzyskania statusu miasta na rozwój miast wielkopolskich: Nekli i Obrzycka. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Architektura i Urbanistyka, 31: 11-18.
 15. Hauke J. 2021. Metody statystyczne w geografii społeczno-ekonomicznej: szkic historyczny oraz ograniczenia i korzyści stosowania w dobie cyfryzacji. Czasopismo Geograficzne, 92(1): 73-93.
 16. Heffner K. 2008. Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r. - rekomendacje dla KPZK. Ekspertyza wykonana w ramach Eksperckiego Projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 (EP KPZK). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 17. Jałowiecki B. 1996. Przestrzeń historyczna, regionalizm, regionalizacja. [W:] B. Jałowiecki (red.), Oblicza polskich regionów. Euroreg, 17(50): 9-88.
 18. Jelonek A. 1989. Nowe miasto w badaniach geograficznych. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 11: 289-293.
 19. Kahle D., Wickham H. 2013. ggmap: Spatial Visualization with ggplot2. The R Journal, 5(1): 144-161 (https://journal.r-project.org/archive/2013-1/kahle-wickham.pdf).
 20. Kassambara A. 2017. Practical Guide To Principal Component Methods in R. Data Novia.
 21. Kassambara A., Mundt F. 2020. factoextra: Extract and Visualize the Results of Multivariate Data Analyses. R package version 1.0.7 (https://CRAN.R-project.org/package=factoextra).
 22. Kołtuniak J. 2002. Piotrków Kujawski. Zarys dziejów miasta i parafii. Wydawnictwo ATLAS, Bydgoszcz.
 23. Konecka-Szydłowska B. 2011. Małe miasta nowo utworzone w procesie urbanizacji. [W:] B. Bartosiewicz, T. Marszał (red.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski - z perspektywy 20 lat transformacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9-25.
 24. Konecka-Szydłowska B. 2012. Szanse i zagrożenia rozwoju nowo utworzonych małych miast. Studia Miejskie, 7: 123-134.
 25. Konecka-Szydłowska B. 2013. Percepcja przestrzeni małego miasta na przykładzie Gościna. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 15: 225-336.
 26. Konecka-Szydłowska B. 2019. Nowe miasta w systemie osadniczym województwa wielkopolskiego. Space-Economy-Society, 28: 7-27.
 27. Konecka-Szydłowska B., Hauke J. 2011. Małe miasta jako lokalne bieguny wzrostu w przestrzeni województwa wielkopolskiego. Ujęcie dynamiczne. [W:] W. Gulczyński (red.), Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., s. 189-205.
 28. Konecka-Szydłowska B., Perdał R. 2017. Rola nowych miast w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym. Wiadomości Statystyczne, 3(670): 28-48.
 29. Konecka-Szydłowska B., Trócsányi A., Pirisi G. 2018. Urbanisation in a formal way? The different roles and characteristics of "new towns" in Poland and Hungary. Regional Statistics, Journal of the Hungarian Central Statistical Office, 8 (2): 135-153.
 30. Koralewski T., Rogacki H. 1986. Weryfikacja podziału gminnego województwa poznańskiego na podstawie analizy powiązań przestrzenno-ekonomicznych. [W:] T. Czyż (red.), Metody badań struktury regionalnej. UAM, Seria Geografia, 32: 39-60.
 31. Kossowski T. 2006. Modelowanie struktury sieci transportowej regionu wielkopolskiego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 32. Krzysztofik R. 2005. Proces kształtowania się sieci miejskiej w Polsce w okresie od XIII do XX wieku. Czasopismo Geograficzne, 76(4): 383-393.
 33. Krzysztofik R. 2006. Nowe miasta w Polsce w latach 1980-2009. Geneza i mechanizmy rozwoju. Próba typologii. Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec.
 34. Krzysztofik R., Dymitrow M. (red.) 2015. Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems/Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy. University of Gothenburg, Gothenburg.
 35. Kubiczek J., Bieleń M. 2021. The level of socio-economic development of regions in Poland. Wiadomości Statystyczne, 66: 27-47.
 36. Kwiatek-Sołtys A. 1997. Nowe miasto - Świątniki Górne. Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. 46 Zjazd PTG, Rynia, s. 216.
 37. Le S., Josse J., Husson F. 2008. FactoMineR: An R Package for Multivariate Analysis. Journal of Statistical Software, 25(1): 1-18.
 38. Likert R. 1932. A Technique for the Measurement of Attitudes. Archives of Psychology, 140. New York.
 39. Morrison D.F. 1990. Wielowymiarowa analiza statystyczna. PWN, Warszawa.
 40. Najgrakowski M. 2009. Miasta Polski do początku XXI wieku. Dokumentacja Geograficzna, 39.
 41. Olszewski M. 2014. Znikają w szarym pyle. [W:] M. Olszewski (red.), Najlepsze buty na świecie. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec, s. 37-52.
 42. Pagès J. 2014. Multiple Factor Analysis by Example Using R. Taylor & Francis. https://doi.org/ 10.1201/b17700
 43. Pankau F. 1996. Współczesne determinanty rozwoju miast polskich - ustrój samorządowy i jego funkcjonowanie. [W:] M. Kochanowski (red.), Nowe uwarunkowania rozwoju i kształtowania miast polskich. Warszawa, s. 81-97.
 44. Park Y., Noda I., Jung Y.M. 2018. Smooth Factor Analysis (SFA) to Effectively Remove High Levels of Noise from Spectral Data Sets. Applied Spectroscopy, 72(5): 765-775.
 45. Pukowska-Mitka M., Stoińska H. 1995. Pilica - nowe miasto w województwie katowickim. Wybrane zagadnienia geograficzne. Wydawnictwo WNoZ Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec-Katowice, s. 93-105.
 46. Samuels P. 2016. Advice on Exploratory Factor Analysis.
 47. Schmitt T.A. 2011. Current Methodological Considerations in Exploratory and Confirmatory Factor Analysis. Journal of Psychoeducational Assessment, 29(4): 304-321.
 48. Schönrock-Adema J., Heijne-Penninga M., van Hell E.A., Cohen-Schotanus J. 2009. Necessary steps in factor analysis: Enhancing validation studies of educational instruments. The PHEEM applied to clerks as an example. Medical Teacher, 31: 6, e226-e232.
 49. Siemiński J.L. 1991. Teraźniejszość i przyszłość małych miasteczek. Wiadomości Statystyczne, 9: 26-29.
 50. Sokołowski D. 2008. Miasta nowe i potencjalne jako główne elementy kontinuum wiejsko-miejskiego w Polsce. [W:] A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 63-78.
 51. Sokołowski D. 2014. New towns in Poland. Bulletin of Geography, Socio-Economic Series, 23: 149-160.
 52. Spychała M., Spychała J. 2022. Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce, Czechach i na Słowacji. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (3): 131-150.
 53. Szmytkie R. 2003. Próba zastosowania kryterium fizjonomicznego w procedurze nadawania praw miejskich. Czasopismo Geograficzne, 74(4): 345-353.
 54. Szmytkie R. 2012. Zmiana liczby miast w Polsce w okresie powojennym. [W:] S. Ciok, S. Dołzbłasz (red.), Problemy współpracy transgranicznej i kształtowania ponadkrajowych powiązań gospodarczych. Rozprawy Naukowe IGiRR UW, 28: 155-171.
 55. Szmytkie R., Krzysztofik R. 2011. Idea miejskości w Polsce. Rozprawy Naukowe IGiRR UW, 20: 25-38.
 56. Szymańska D. 1988. Nowe miasta w Polsce i ich struktura społeczno-ekonomiczna. Czasopismo Geograficzne, 77(1-2): 69-82.
 57. Szymańska D. 1993. New towns in regional development. UMK, Toruń, s. 137.
 58. Szymańska D. 1996a. Nowe miasta w systemach osadniczych. UMK, Toruń.
 59. Szymańska D., 1996b. Socio-economic problems of the new town Borne Sulinowo. Eastern European Countryside, 2: 95-100.
 60. Taylor Z. 1992. O stosowaniu badań ankietowych w geografii społeczno-ekonomicznej. Przegląd Geograficzny, 64, 3-4: 261-276.
 61. Venables W.N., Ripley B.D. 2002. Modern Applied Statistics with S. Springer, New York.
 62. Wedel M., Kamakura W.A. 2001. Factor analysis with (mixed) observed and latent variables in the exponential family. Psychometrika, 66: 515-530.
 63. Zaniewska H. 2013. Rozwój miejskiej sieci osadniczej pod wpływem nadawania statusu miasta nowym jednostkom. [W:] W.M. Gaczek (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 191-201.
 64. Zaniewska H., Borcz H., Filipiak-Niedźwiecka I., Barek R., Thiel M. 2013. Małe miasta, które uzyskały prawa miejskie w latach 1989-2011. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 65. Zuzańska-Żyśko E. 2001. Etapy aktywizacji Wojkowic - małego miasta przemysłowego w Zagłębiu Dąbrowskim. [W:] A. Szajnowska-Wysocka (red.), Studia nad regionem śląskim. Katowice, s. 100-120
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2023.65.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu