BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Churski Paweł (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Trzy dekady kształtowania polskiej polityki regionalnej - refleksje, wnioski i rekomendacje
Three Decades of Poland's Regional Policy Formation: Thoughts, Conclusions and Recommendations
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023, nr 65, s. 37-52, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Polityka regionalna, Planowanie regionalne, Rozwój regionalny, Model rozwoju
Regional policy, Regional planning, Regional development, Evaluation model
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest prezentacja subiektywnych opinii autora na temat procesu kształtowania się polskiej polityki regionalnej w ostatnich trzech dekadach. Szczególną uwagę zwrócono na fakty i prawidłowości istotne z punktu widzenia obecnego i przyszłego funkcjonowania polskiej polityki regionalnej. Opracowanie podzielono na cztery zasadnicze części. W pierwszej zwrócono uwagę na znaczenie polityki regionalnej dla efektywnej realizacji krajowych polityk publicznych, w tym zwłaszcza polityki rozwoju. W drugiej części przedstawiono genezę i najważniejsze przemiany polskiego modelu polityki regionalnej w trzech dekadach jego funkcjonowania. W trzeciej omówiono najważniejsze konsekwencje ostatniej reformy zmierzającej do wdrożenia w Polsce zintegrowanej polityki rozwoju, w podejściu zorientowanym terytorialnie. Całość opracowania zamykają wnioski i rekomendacje dotyczące najważniejszych wyzwań krajowej polityki regionalnej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

This study is an essay expressing the author's opinions on the formation of Poland's regional policy over the last three decades. As any essay, it presents subjective views, not taking into account very complex circumstances and sometimes different standpoints. Consequently, it gives neither a full account of all the facts nor does it complete all the sources, limiting them only to the analysed acts of law and debate with other authors. The reader's attention is focused on the author's subjective arguments, opinions and conclusions, as well as recommendations, important from his perspective to the present and future functioning of Poland's regional policy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chojnicki Z. 1989. Koncepcja terytorialnego systemu społecznego. Przegląd Geograficzny, 60, 3: 491-510.
 2. Chojnicki Z., Czyż T. 2006. Aspekty regionalne gospodarki na wiedzy. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
 3. Churski P. 2014. The Polarization-diffusion Model in the Changes to the Cohesion Policy - the Consequences to the Direction of the Growth Policy. [W:] P. Churski (red.), The Social and Economic Growth vs. the Emergence of Economic Growth and Stagnation Areas. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 13-27.
 4. Churski P., Adamiak C., Szyda B., Dubownik A., Pietrzykowski M., Śleszyński P. 2023. Nowa delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce i jej zastosowanie w praktyce zintegrowanego podejścia terytorialnego (place based approach). Przegląd Geograficzny, 95, 1: 29-55. https://doi.org/10.7163/PrzG.2023.1.2
 5. Churski P., Czapiewski K., Jakubowski A., Janc K., Kamińska W., Klasik A., Komornicki T., Kudłacz T., Legutko-Kobus P., Lorens P., Markowski T., Nowak M., Nowakowska A., Ochojski A., Szlachta J., Szulczewska B., Śleszyński P., Zaleski J., Zaucha J. 2022. Przestrzenne Zagospodarowanie Kraju - perspektywa długookresowa. Dokument opracowany na potrzeby stanowiska Prezydium Polskiej Akademii Nauk w sprawie polityki przestrzennej państwa i planowania przestrzennego na poziomie kraju. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa (https://www.researchgate.net/publication/ 364652494_Przestrzenne_Zagospodarowanie_Kraju_-_perspektywa_dlugookresowa).
 6. Churski P., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Perdał R. 2020. Teoretyczny i praktyczny wymiar polityki rozwoju zorientowanej terytorialnie. Studia KPZK, 9/201.
 7. Churski P., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Perdał R. 2021. European Regional Development. Contemporary regional and local perspectives of socio-economic and socio-political changes. Economic Geography Series, Springer (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-84659-6).
 8. Churski P., Żuber P. 2022. EU Regional Policy and Its Implications for the Development of Polish Regions. [W:] P. Churski, T. Kaczmarek (red.), Three Decades of Polish Socio-Economic Transformations. Geographical Perspectives. Economic Geography Series, Springer, s. 487-521 (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-06108-0).
 9. Gorzelak G. 2009. Fakty i mity rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 2(36): 5-27.
 10. Gorzelak G. 2021. Różnice regionalne - preferencje polityczne - sprawiedliwość społeczna. Studia Regionalne i Lokalne, 2/84: 117-127.
 11. Jewtuchowicz A. 2016. Terytorium i terytorializacja w europejskiej polityce rozwoju regionalnego. Studia Prawno-Ekonomiczne, 98: 221-235.
 12. Kisilowski M. i in. 2023. Umówmy się na Polskę. Wydawnictwo Znak, Warszawa.
 13. Nowakowska A. 2017. Terytorializacja rozwoju i polityki regionalnej. Biuletyn KPZK PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 268: 26-38.
 14. Szlachta J. 1990. Gospodarka regionalna w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Restrukturyzacja gospodarki regionalnej i lokalnej, 2. Instytut Planowania, AE w Poznaniu.
 15. Zaucha J., Brodzicki T., Ciołek D., Komornicki T., Mogiła Z., Szlachta J. 2015. Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju. Difin, Warszawa.
 16. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Druk Sejmowy 3097 (https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-1175-2023/$file/9-020-1175-2023.pdf).
 17. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 1998 r. nr 91, poz. 576 z późn. zm.).
 18. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 1998 r. nr 91, poz. 577 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r. nr 91, poz. 578 z późn. zm.).
 20. Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. z 2000 r. nr 48, poz. 550 z późn. zm.).
 21. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2004 r. nr 116, poz. 1206 z późn. zm.).
 22. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).
 23. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. z 2008 r. nr 216, poz. 1370 z późn. zm.).
 24. Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1378 z późn. zm.).
 25. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079).
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.65.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu