BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grynia Alina (Uniwersytet w Białymstoku; Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie)
Title
Cyfryzacja jako determinanta międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. Przypadek krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Digitization as a Determinant of the International Competitiveness of the Economy. the Case of Central and Eastern European Countries
Source
Optimum : Economic Studies, 2022, nr 4 (110), s. 17-31, rys., tab., bibliogr. s. 29-31
Keyword
Konkurencyjność międzynarodowa, Cyfryzacja, Konkurencyjność gospodarki
International competitiveness, Digitization, Economy competitiveness
Note
JEL Classification: O33, O38, F5
streszcz., summ.
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ocena roli transformacji cyfrowej w kształtowaniu konkurencyjności gospodarki narodowej na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW). Metoda badań - Analiza literatury przedmiotu oraz wnioskowanie dedukcyjne. Analizę porównawczą poziomu ogólnej konkurencyjności międzynarodowej oraz konkurencyjności cyfrowej krajów EŚW oparto na opracowaniach Międzynarodowego Instytutu Zarządzania Rozwojem (IMD). Wnioski - Poziom cyfryzacji w poszczególnych krajach Unii Europejskiej charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Przeprowadzone badania wykazały znaczny wpływ postępów w zakresie cyfryzacji na konkurencyjność międzynarodową regionu EŚW Oryginalność/wartość/implikacje/rekomendacje - Zmiany technologiczne przynoszą duże korzyści, ale mogą też prowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki. Jeśli rozwój nowych technologii będzie postępował, pojawi się konieczność intensyfikacji badań nad problemem wpływu cyfryzacji na konkurencyjność. Artykuł jest głosem w dyskusji o roli transformacji cyfrowej w kontekście konkurencyjności gospodarki. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to assess the role of digital transformation in shaping the competitiveness of the national economy on the example of Central and Eastern Europe (CEE). Research method - Analysis of the literature on the subject and deductive reasoning were employed. A comparative analysis of the level of overall international competitiveness and digital competitiveness of the CEE countries was based on the studies of the International Development Management Institute (IMD). Results - The level of digitization in individual countries of the European Union varies. The conducted research has shown a significant impact of the progress in the field of digitization on the international competitiveness of the CEE region. Originality /value /implications /recommendations - Technological change generates great benefits, but can also disrupt the functioning of the economy. Assuming that the development of new technologies will continue, it is necessary to intensify research on the problem of the impact of digitization on competitiveness. The article is a voice in the discussion on the role of digital transformation in the context of the competitiveness of the economy. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arsic M., 2020, Impact of digitalisation on economic growth, productivity and employment, "Economic Themes", Vol. 58(4), s. 431-457, DOI: 10.2478/ethemes-2020-0025.
 2. Bouwman H., Nikou S., Molina-Castillo F.J., Reuver M., 2018, The impact of digitali-zation on business models, "Digital Policy, Regulation and Governance", Vol. 20(2), s. 105-124, DOI: 10.1108/DPRG-07-2017-0039.
 3. Bris A., Cabolis C., 2017, The IMD World Digital Competitiveness Ranking. How does your country rank?, https://www.imd.org/research-knowledge/articles/the-imd-world--digital-competitiveness-ranking [data dostępu: 15.05.2022].
 4. Bublies P., 2017, Fuel of the future: Data is giving rise to a new economy, https://www.economist. com/ news/briefing/21721634-how-it-shaping-up-data-giving-rise-new-economy [data dostępu: 5.06.2022].
 5. Ćwiek M., Ćwiklicki M., Firszt D. i in., 2021, Cyfryzacja i rynek pracy, Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 6. ECB, 2018, Digitalisation and its impact on the economy: insights from a survey of large companies, https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2018/html/ecb. ebbox201807_04.en.html [data dostępu: 12.07.2022].
 7. Gimpel H., Schmied F., 2019, Risks and side effects of digitalization: a multi-level taxonomy of the adverse effects of using digital technologies and media, https://www.fim-rc.de/ Paperbibliothek/Veroeffentlicht/939/wi-939.pdf [data dostępu: 9.07.2022].
 8. Grynia A., 2018, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Litwy po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Osiągnięcia i postulowane kierunki zmian, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 9. Grynia A., 2020, Zrównoważony rozwój warunkiem wzmocnienia konkurencyjności nowych krajów członkowskich UE, [w:] Globalizacja. Integracja. Konkurencyjność: współczesne dylematy, Grynia A. (red.), Wydawnictwo UwB, Wilno.
 10. Hernandez K., Faith B., Martin P., Ramalingam B., 2016, The Impact of Digital Technology on Economic Growth and Productivity, and its Implications for Employment and Equality: An Evidence Review, https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/han-dle/20.500.12413/12659 [data dostępu: 17.06.2022].
 11. IMD, WCY, 2021, World Competitiveness Yearbook, https://www.imd.org/centers/ world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness [data dostępu: 11.05.2022].
 12. IMD, WDC, 2021, World Digital Competitiveness Ranking, https://www.imd.org/centers/ world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness [data dostępu: 11.05.2022].
 13. Kowalski A., Weresa M., 2019, Pojęcie i wymiary konkurencyjności międzynarodowej - wybrane aspekty teoretyczne, [w:] Polska. Raport o konkurencyjności 2019, Kowalski A., Weresa M. (red.), Wydawnictwo SGH, Warszawa 2019.
 14. McKinsey i Forbes, 2016, Cyfrowa Polska 2016. Szansa na technologiczny skok do globalnej pierwszej ligi gospodarczej, https://www.mckinsey.com/pl/our-insights/cyfrowa-polska [data dostępu: 7.07.2022].
 15. McKinsey, 2017, A future that works: Automation, employment, and productivity, https://glo-bal trends. thedialogue.org/publication/a-future-that-works-automation-employment--and-productivity [data dostępu: 17.09.2022].
 16. McKinsey, 2018, CEE Digital Challengers. Digitization as the new growth engine for Central and Eastern Europe, https://digitalchallengers.mckinsey.com [data dostępu: 17.07.2022].
 17. MIT Technology Review Custom in partnership with Oracle, 2016, The Rise of Data Capital, http://files.technologyreview.com/whitepapers/MIT_OracletReport-The_ Rise_of_Data_Capital.pdf?_ga=2.225262874.1416096816.1535754008-552638390.1535489863 [data dostępu: 11.06.2022].
 18. OECD, 2013, Measuring the Internet Economy: A Contribution to the Research Agenda, OECD Digital Economy Papers, Vol. 226, OECD Publishing, Paris.
 19. OECD, 2015, Digital Economy Outlook 2015, https://www.oecd.org/digital/oecd-digital--economy-outlook-2015-9789264232440-en.htm [data dostępu: 15.05.2022].
 20. PARP, 2021, Jak zwiększyć poziom cyfryzacji w firmie? Poradnik dla MSP, PARP Grupa PFR, Warszawa.
 21. Pereira C.S., Durao N., Moreira F., Veloso B., 2022, The Importance of Digital Transformation in International Business, "Sustainability", Vol. 14(2), s. 2-26, DOI: 10.3390/ su14020834.
 22. Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 23. Safder N., 2021, Digital Economy: The Impact on National Transformation and Businesses, https://e.huawei.com/br/eblog/industries/insights/2021/digital-economy--national-businesses [data dostępu: 7.06.2022].
 24. Stankovic J., Marjanovic J., Drezgic S., Popovic Z., 2021, The Digital Competitiveness of European Countries: A Multiple-Criteria Approach, "Journal of Competitiveness", Vol. 13(2), s. 117-134, DOI:10.7441/joc.2021.02.07.
 25. Śledziewska K., Włoch R., 2020, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 26. UN, 2021, Digital technologies for a new future, https://www.cepal.org/sites/default/files/ publication/files/46817/S2000960_en.pdf [data dostępu: 7.06.2022].
 27. UNCTAD, 2019, Digital Economy Report 2019, https://unctad.org/system/files/offi-cial-document/der2019_en.pdf [data dostępu: 7.06.2022].
 28. WEF, 2015, ICTs, Income Inequality, and Ensuring Inclusive Growth. The Global Information Technology Report 2015, http://reports.weforum.org/global-information--technology-report-2015/ 1-2-icts-income-inequality-and-ensuring-inclusive-growth [data dostępu: 3.07.2022].
 29. WEF, 2022, How digital transformation is driving economic change, https://www.brookings. edu/blog/ up-front/2022/01 /18/how-digital-transformation-is-driving-economic--change [data dostępu: 17.07.2022].
 30. World Bank, 2016, World Development Report 2016: Digital Dividends, www.worldbank. org/en/publication/wdr2016 [data dostępu: 5.05.2022].
 31. Zmuda M., Molendowski E., 2016, W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej: studium interdyscyplinarne, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 3, s. 323-333, DOI: 10.18276/frfu.2016.81-28.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2022.04.110.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu