BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ulbrych Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Lesiak Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Determinanty konkurencyjności produkcji przemysłowej krajów Grupy Wyszehradzkiej
Determinants of the Manufacturing Competitiveness of the Visegrad Group Countries
Source
Optimum : Economic Studies, 2022, nr 4 (110), s. 133-149, tab., wykr., bibliogr. s. 148-149
Keyword
Konkurencyjność, Produkcja przemysłowa, Polityka klimatyczna, Polityka energetyczna
Competitiveness, Industrial production, Climate policy, Energy policy
Note
JEL Classification: F60, L60
summ., streszcz.
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznego w Krakowie - Projekt nr 075/EEG/2022/POT
Company
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonego badania dotyczącego determinant, pomiaru i analizy zmian konkurencyjności przetwórstwa przemysłowego krajów Grupy Wyszehradzkiej na tle wybranych państw UE ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru środowiskowego. Metoda badań - Do realizacji celu badania zastosowano metodę analizy materiału źródłowego oraz dostępnych danych statystycznych dla wybranych lat okresu 2004-2019. Następnie dokonano formalno-statystycznej istotności kryteriów i selekcji wskaźników, a wnioskowanie dedukcyjne przeprowadzono zgodnie z wynikami analizy taksonomicznej metodą porządkowania liniowego Hellwiga. Wyniki - Na podstawie zgromadzonego materiału i przeprowadzonej analizy ustalono ranking konkurencyjności produkcji przemysłowej na podstawie miary syntetycznej. W ramach Grupy Wyszehradzkiej liderem okazały się Czechy, najsłabiej natomiast wypadła Polska. Oryginalność/wartość/implikacje/rekomendacje - Podjęta w opracowaniu tematyka czynników warunkujących konkurencyjność produkcji przemysłowej w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym jest ważna i aktualna. Artykuł jest próbą uporządkowania współczesnych determinant konkurencyjności produkcji przemysłowej. Przeprowadzone badania i sformułowane wnioski wypełniają istniejącą lukę w zakresie uwzględnienia wyzwań związanych z transformacją klimatyczno -energetyczną, stanowiąc tym samym przyczynek do dalszych rozważań. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to present the results of the study on determinants, measurement and analysis of changes in the competitiveness of manufacturing in the Visegrad Group countries against the selected EU countries, with particular emphasis on the environmental dimension. Research method - To achieve the goal of the paper, the method of analysing the source material and the available statistical data for the selected years of the period 2004-2019 was used. Then, the formal and statistical significance of the criteria and selection of indicators was performed, and deductive inference was carried out according to the results of taxonomic analysis using the Hellwig linear ordering method. Results - On the basis of the collected material and the conducted analysis, a ranking of the manufacturing competitiveness was established based on a synthetic measure. The Czech Republic turned out to be the leader within the Visegrad Group, while Poland achieved the worst results. Originality/value/implications/recommendations - The subject of the study, i.e. the factors determining the competitiveness of manufacturing in the changing macro economic environment, is important and up-to-date. The article is an attempt to organise the contemporary determinants of manufacturing competitiveness. The conducted research and formulated conclusions fill the existing gap as regards taking into account the challenges related to the climate and energy transformation, thus contributing to further considerations. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąk A., 2016, Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TOPSIS - analiza porównawcza, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 426(26), s. 22-231, DOI: 10.15611/pn.2016.426.02.
 2. Bąk A., 2018, Analiza porównawcza wybranych metod porządkowania liniowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 508(21), s. 19-28, DOI: 10.15611/pn.2018.508.02.
 3. Bianchi P., Labory S., 2018, Industrial Policy for Manufacturing Revolution. Perspective on Digital Globalisation, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, https://www.worldcat. org/title/industrial-policy-for-the-manufacturing-revolution-perspectives-on-digital--globalisation/oclc/1040072386, DOI: 10.4337/9781786430328 [data dostępu: 20.02.2023].
 4. Chudy-Laskowska K., Wierzbińska M., 2011, Analiza infrastruktury transportowej w Polsce - wyniki badań, "Logistyka", nr 3, s. 393-405.
 5. Correa N., Todorov V., 2021, Competitive Industrial Performance report 2020, UNIDO, https://stat.unido.org/content/publications/competitive-industrial-performance--report-2020 [data dostępu: 4.01.2023].
 6. Garetti M., Taisch M., 2011, Sustainable manufacturing: trends and research challenges, "Production Planning and Control", Vol. 23(2), s. 83-104, DOI: 10.1080/09537287.2011. 591619.
 7. Gereffi G., Fernandez-Stark K., 2011, Global Value Chain Analysis: A Primer. North Carolina, USA: Center on Globalization, Governance&Competitivness, Duke University.
 8. Kaminski B., Ng F., 2001, Trade and Production Fragmentation: Central European Economies in European Union Networks of Production and Marketingg, The World Bank Policy Research Working Paper Series, WPS 1/2611, Washington D.C.
 9. Komisja Europejska, 2020, Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy, COM(2020) 67 final.
 10. Komisja Europejska, 2020, Nowa strategia przemysłowa dla Europy, COM(2020) 102 final.
 11. Komisja Europejska, 2021, Aktualizacja nowej strategii przemysłowej z 2020 r. - tworzenie silniejszego jednolitego rynku sprzyjającego odbudowie Europy, COM/2021/350 final.
 12. Machado C.G., Winroth M.P., Silva E.H.D.R. da, 2020, Sustainable manufacturing in Industry 4.0: an emerging research agenda, "International Journal of Production Research", Vol. 58(5), s. 1462-1484, DOI: 10.1080/00207543.2019.1652777.
 13. Official Journal of the European Communities, Treaty on European Union, No. C 191/1 29.7.92.
 14. Olszewski L., 2007, Regulacja gospodarki światowej, "Ekonomia. Acta Unversitatis Wratislaviensis", nr 3018, s. 11-22.
 15. Roos G., 2016, Manufacturing: facts, trends and implications, "Ekonomiaz", No. 89(1), s. 26-55.
 16. Ulbrych M., 2016, Indeks partycypacji polskiego przetwórstwa przemysłowego w globalnych łańcuchach wartości, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 30(3), s. 59-74.
 17. Ulbrych M., 2016a, Serwicyzacja produkcji przemysłowej: wnioski dla Polski, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 3(81), s. 253-264, DOI: 10.18276/frfu.2016.81-22.
 18. Wodnicka M., 2021. Wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na innowacyjność usług, "Optimum. Economic Studies", nr 3(105), s. 48-59, DOI: 10.15290/oes.2021.03. 105.04.
 19. www 1, https://stat.unido.org/cip [data dostępu: 1.08.2022].
 20. www 2, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database [data dostępu: 2.08.2022].
 21. www 3, https://stats.oecd.org [data dostępu 2.08.2022].
 22. www 4, https://www.iea.org/data-and-statistics [data dostępu: 3.08.2022].
 23. www 5, https://www.indicators.odyssee-mure.eu/energy-efficiency-database.html [data dostępu: 4.08.2022].
 24. www 6, https://stat.unido.org/database/National%20Accounts%20Database [data dostępu: 6.08.2022].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2022.04.110.09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu