BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinkiewicz Jacek (Uniwersytet w Białymstoku), Kuźma Magdalena (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Koncentracja własności i kontroli a wyniki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Concentration of Ownership and Control and the Performance of Companies Listed on Warsaw Stock Exchange
Source
Optimum : Economic Studies, 2022, nr 4 (110), s. 151-170, tab., bibliogr. s. 167-170
Keyword
Nadzór, Ład korporacyjny, Akcjonariusz
Supervision, Corporate governance, Shareholders
Note
JEL Classification: G30, G32, G34, L25
summ., streszcz.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Celem badań podjętych w artykule jest określenie, czy istnieją zależności pomiędzy koncentracją struktury własnościowo-kontrolnej badanych spółek a ich wynikami finansowymi i giełdowymi, jak również zbadanie, czy występuje związek między tymi wynikami a obecnością wśród akcjonariuszy właścicieli dużych, lecz niekontrolujących pakietów głosów. Metoda badań - W artykule wykorzystano analizę danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i sprawozdaniach z działalności zarządu. Do badania zależności pomiędzy strukturą własnościowo-kontrolną badanych spółek a ich wynikami finansowymi i giełdowymi posłużono się analizą korelacji Pearsona, jednoczynnikową analizą wariancji ANOVA oraz testem nieparametrycznym Kruskala-Wallisa. Wnioski - Przeprowadzone w artykule badanie wskazuje na współwystępowanie koncentracji własności i kontroli w rękach akcjonariuszy notyfikowanych oraz lepszych wyników finansowych w badanych podmiotach. Badanie pokazało również, że relacja wartości rynkowej akcji do ich wartości księgowej w spółkach, w których dwaj najwięksi akcjonariusze dysponują taką samą lub porównywalną siłą głosu, jest wyższa w porównaniu do podmiotów, w których zaobserwowano różnicę pomiędzy udziałami w głosach tych akcjonariuszy. Taka struktura własnościowo-kontrolna pozwala także na lepsze wykorzystanie posiadanych przez te spółki zasobów. Oryginalność/wartość/implikacje /rekomendacje - Artykuł podkreśla nie tylko znaczenie koncentracji struktury własnościowo-kontrolnej w kontekście wyników finansowych i giełdowych generowanych przez spółki, ale pokazuje pożądany zakres koncentracji w rękach poszczególnych akcjonariuszy. Zwraca bowiem uwagę na rolę, jaką odgrywają duzi, lecz niekontrolujący akcjonariusze w nadzorze korporacyjnym, a zwłaszcza w ograniczeniu horyzontalnego konfliktu agencji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the research is to investigate the links between concentration of ownership and control of analysed companies and the value of their financial and market performance, as well as to test whether this performance depends on the presence of owners of large, but non-controlling blocks of votes among shareholders. Research method - The article presents an analysis of data contained in financial statements and Management Board's reports. Pearson's correlation coefficient, one-way ANOVA test and Kruskal-Wallis test were also used to investigate the links between concentration of ownership and control of analysed companies and the value of their financial and market performance. Results - The conducted studies showed the concomitance of concentration of ownership and control in hands of shareholders holding over 5% of votes at the general meeting and the financial performance in the analysed entities. The research also showed that the relation between the market value of shares and their book value in companies in which shares of two largest shareholders were the same or comparable was higher than in entities in which a difference between these shares was observed. Moreover, ownership and control structure in such entities allowed them for a better use of resources. Originality /value/implications /recommendations - The article emphasises not only the role of ownership and control concentration as regards the value of financial and market performance of companies, but also presents the desired scope of concentration in the hands of the individual shareholders. It draws attention to the role of large, but non-controlling shareholders in corporate governance, especially in the mitigation of the horizontal agency conflict. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abdallah A.A., Ismail A.K., 2017, Corporate governance practices, ownership structure, and corporate performance in the GCC countries, "Journal of International Financial Markets, Institutions and Money", Vol. 46, s. 98-115, DOI: 10.1016/j.int-fin.2016.08.004.
 2. Adamska A., 2013, Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 3. Aluchna M., 2007, Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 4. Aluchna M., 2007a, Struktura własności a efektywność przedsiębiorstwa. Przypadek polskich spółek giełdowych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 77, s. 59-81.
 5. Aluchna M., 2015, Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 6. Aluchna M., Kamiński B., 2017, Ownership structure and company performance: a panel study from Poland, "Baltic Journal of Management", Vol. 12(4), s. 485-502, DOI: 10.1108/BJM-01-2017-0025.
 7. Aluchna M., Kuszewski T., 2020, Does Corporate Governance Compliance Increase Company Value? Evidence from the Best Practice of the Board, "Journal of Risk and Financial Management", Vol. 13(10), s. 1-21, DOI:10.3390/jrfm13100242.
 8. Aluchna M., Mahadeo J.D., Kaminski B., 2020, The association between independent directors and company value. Confronting evidence from two emerging markets, "Corporate Governance International Journal of Business in Society", Vol. 20(6), s. 987-999, DOI: 10.1108/CG-08-2019-0263.
 9. Aminadav G., Papaioannou E., 2020, Corporate Control around the World, "The Journal Of Finance", Vol. 75(3), s. 1191-1246, DOI: 10.1111/jofi.12889.
 10. Attig N., El Ghoul S., Guedhami O., Rizeanu S., 2013, The governance role of multiple large shareholders: evidence from the valuation of cash holdings, "Journal of Management & Governance", Vol. 17(2), s. 419-451, DOI: 10.1007/s10997-011-9184-3.
 11. Attig N., Guedhami O., Mishra D., 2008, Multiple large shareholders, control contests, and implied cost of equity, "Journal of Corporate Finance", Vol. 14(5), s. 721-737, DOI: 10.1016/j.jcorpfin.2008.08.008.
 12. Ben-Nasr H., Boubaker S., Rouatbi W., 2015, Ownership structure, control contestability, and corporate debt maturity, "Journal of Corporate Finance", Vol. 35, s. 265-285, DOI: 10.1016/j.jcorpfin.2015.10.001.
 13. Blajer-Gołębiewska A., 2010, The Ownership Structure and the Performance of the Polish Stock Listed Companies, "Journal of International Studies", Vol. 3(1), s. 18-27, DOI: 10.14254/2071-8330.2010/3-1/2.
 14. Boateng A., Huang W., 2017, Multiple large shareholders, excess leverage and tunneling: evidence from an emerging market, "Corporate Governance", Vol. 25(1), s. 58-74, DOI: 10.1111/corg.12184.
 15. Bohdanowicz L., 2010, Wpływ liczebności rad nadzorczych i zarządów spółek publicznych na wyniki spółek, "Master of Business Administration", nr 3, s. 18-30.
 16. Bohdanowicz L., Urbanek G., 2011, Struktury własnościowe polskich spółek publicznych a efektywność ich kapitału intelektualnego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeco-nomica", nr 258, s. 49-64.
 17. Cai C.X., Hillier D., Wang J., 2015, The Cost of Multiple Large Shareholders, "Financial Management", Vol. 45(2), s. 401-430, DOI: 10.1111/fima.12090.
 18. Caixe D.F., Krauter E., 2013, The influence of the ownership and control structure on corporate market value in Brazil, "Revista Contabilidade & Finanças", Vol. 24(62), s. 142-153, DOI: 10.1590/s1519-70772013000200005.
 19. Casado R.B., Burkert M., Davila A., Oyon D., 2016, Shareholder Protection: The Role of Multiple Large Shareholders, "Corporate Governance: An International Review", Vol. 24(2), s. 105-129, DOI: 10.1111/corg.12131.
 20. Connelly B.L., Hoskisson R.E., Tihanyi L., Certo S.T., 2010, Ownership as a Form of Corporate Governance, "Journal of Management Studies", Vol. 47(8), s. 1561-1589, DOI: 10.1111/j.1467-6486.2010.00929.x.
 21. Dlugosz J., Fahlenbrach R., Gompers P., Metrick A., 2006, Large blocks of stock: Prevalence, size, and measurement, "Journal of Corporate Finance", Vol. 12(3), s. 594-618, DOI: 10.1016/j.jcorpfin.2005.04.002.
 22. Elsayed K., 2011, Board size and corporate performance: the missing role of board leadership structure, "Journal of Management & Governance", Vol. 15(3), s. 415-446, DOI: 10.1007/s10997-009-9110-0.
 23. Grant R.M., Butler B., Hung H., Orr S., 2011, Contemporary Strategic Management: An Australasian Perspective, John Wiley & Sons Australia Ltd., Milton.
 24. Grosfeld I., Hashi I., 2007, Changes in Ownership Concentration in Mass Privatised Firms: evidence from Poland and the Czech Republic, "Corporate Governance. A international Review", Vol. 15(4), s. 520-534, DOI: 10.1111/j.1467-8683.2007.00585.x.
 25. Hoffmann P.S., 2014, Internal corporate governance mechanisms as drivers of firm value: panel data evidence for Chilean firms, "Review of Managerial Science", Vol. 8(4), s. 575-604, DOI: 10.1007/s11846-013-0115-3.
 26. Jensen M.C., Meckling W.H., 1976, Theory ofthe Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics", Vol. 3(4), s. 305-360, DOI: 10.1016/0304-405x(76)90026-x.
 27. Jerzemowska M., Golec A., 2015, Nadzór korporacyjny w Polsce, [w:] Corporate governance: BRIC i Polska na tle krajów rozwiniętych, Jerzemowska M., Golec A., Zamojska A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 28. Jeżak J., Matyjas Z., Bohdanowicz L., 2010, Struktury własności polskich spółek publicznych a ich strategie rozwoju (podsumowanie badań), [w:] Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania, Zakrzewska--Bielawska A. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 29. Jiang F., Cai W., Wang X., Zhu B., 2018, Multiple large shareholders and corporate investment: Evidence from China, "Journal of Corporate Finance", Vol. 50, s. 66-83, DOI: 10.1016/j.jcorpfin.2018.02.001.
 30. Laeven L., Levine R., 2008, Complex ownership structures and corporate valuations, "Review of Financial Studies", Vol. 21(2), s. 579-604, DOI: 10.1093/rfs/hhm068.
 31. Machek O., Kubi'cek A., 2018, The relationship between ownership concentration and performance in Czech Republic, "Journal of International Studies", Vol. 11(1), s. 177-186, DOI: 10.14254/2071-8330.2018/11-1/13.
 32. Maury B., Pajuste A., 2005, Multiple large shareholders and firm value, "Journal of Banking & Finance", Vol. 29(7), s. 1813-1834, DOI: 10.1016/j.jbankfin.2004.07. 002.
 33. Nguyen T., Locke S., Reddy K., 2015, Ownership concentration and corporate performance from a dynamic perspective: Does national governance quality matter?, "International Review of Financial Analysis", Vol. 41, s. 148-161, DOI: 10.1016/j.irfa.2015. 06.005.
 34. Perrini F., Rossi G., Rovetta B., 2008, Does Ownership Structure Affect Performance? Evidence from the Italian Market, "Corporate Governance", Vol. 16(4), s. 312-325, DOI: 10.1111/j.1467-8683.2008.00695.x.
 35. Prusty T., Kumar S., 2016, Effectivity of Corporate Governance on Financial Performance of IT Companies in India with Special Reference to Corporate Board, 'Amity Journal of Corporate Governance", Vol. 1(1), s. 15-33.
 36. Roe M.J., 2008, The Institutions of Corporate Governance, [w:] Handbook of New Institutional Economics, Ménard C., Shirley M.M. (red.), Springer, Berlin.
 37. Urbanek G., Bohdanowicz L., 2011, Wpływ kapitału intelektualnego na rentowność polskich spółek publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 46, s. 647-657.
 38. Urbanek P., 2009, Struktura własności i kontroli w polskich spółkach publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 1, s. 383-398.
 39. Urbanek P., 2011, Rynek kontroli nad korporacją w warunkach zamkniętego modelu kontroli (na przykładzie polskich spółek publicznych), "Zeszyty Naukowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne", nr 9, s. 215-237.
 40. Wang K., Shailer G., 2015, Ownership concentration and firm performance in emerging markets: A meta-analysis, "Journal of Economic Surveys", Vol. 29(2), s. 199-229, DOI: 10.1111/joes.12048.
 41. Zalega K., 2003, Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 42. www 1, https://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-wiecej?gpwl_id=158&title=Rocznik+gie% C5%82dowy+2020 [data dostępu: 5.04.2022].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2022.04.110.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu