BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarębska Joanna (Uniwersytet Zielonogórski), Howis Natalia (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Świadomość zagrożenia i zachowania pokolenia Z wobec cyberbezpieczeństwa oraz oszustw w życiu codziennym - studium przypadku
Awareness and behavior of Generation Z toward cyber-security and fraud in everyday life - a case study
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2023, nr 18, s. 41-53, rys., bibliogr.29 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Cyberbezpieczeństwo, Pokolenie Z, Studium przypadku, Zagrożenia społeczne, Edukacja, Kompetencje, Bezpieczeństwo, Technologie cyfrowe
Cybersecurity, Generation Z, Case study, Social risks, Education, Competences, Security, Digital technologies
Note
JEL Classification: I25, O33, P46
streszcz., summ.
Abstract
Dzisiejsze młode pokolenie (urodzone po 1995 roku) nazywane generacją Z, posiada umiejętności obsługi różnego rodzaju urządzeń elektronicznych i potrafi poruszać się w świecie cyberprzestrzeni. Obecni uczniowie szkół średnich i wyższych czują się w tym świecie pewnie, bezpiecznie i nie boją się nowinek technologii informatycznych. Mimo ewidentnych korzyści, świat ten niesie ze sobą także różne niebezpieczeństwa. Charakteryzuje się anonimowością i globalnym zasięgiem, co może sprzyjać zagrożeniom. Brak edukacji w tym zakresie i zbytnia pewność siebie młodych ludzi, a często pośpiech, mogą doprowadzić w życiu osobistym czy przyszłej pracy zawodowej do poważnych konsekwencji (np. kradzieży danych). W artykule zaprezentowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania, a dotyczącego ich świadomości na temat cyberbezpieczeństwa, zagrożeń z nim związanych, postaw wobec zagrożeń oraz sposobów uzyskiwania wiedzy na temat zabezpieczenia się przed oszustami w sieci. Wyniki badania wskazują na dużą świadomość młodego pokolenia w zakresie bezpieczeństwa technologii informatycznych, o czym świadczy wysoka popularność stosowania zabezpieczeń antywirusowych (przez 81,5% ankietowanych). Odpowiedzi studentów wskazują na potrzebę ciągłego, dalszego kształcenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, ale również na konieczność uświadamiania szerszej grupie społeczeństwa o niebezpieczeństwie, jakie ich może spotkać ze strony oszustów, hakerów komputerowych oraz o ostrożnym korzystaniu z nowinek technologicznych.(abstrakt oryginalny)

Today's young generation (born after 1995), referred to as Generation Z, is skilled in the use of various types of electronic devices and are able to navigate the world of cyberspace. Today's secondary and tertiary school students feel confident, safe and unafraid of new developments in this world and are not afraid of new information technologies. Despite obvious advantages, this world also entails various dangers. It is characterised by anonymity and global reach, which can foster risks. A lack of education in this area and the overconfidence of young people, often in a hurry, can lead to serious consequences in their personal lives and future professional careers (e.g. theft of data) consequences. The article presents the results of a survey of students of the Faculty of Economics and Management on their awareness of cyber security, on their awareness of cyber security, the risks associated with it, attitudes towards threats, and ways of acquiring knowledge about how to protect themselves against online fraudsters. The results of the survey indicate a high awareness among the younger generation of in terms of IT security, as evidenced by the high popularity of use of antivirus protection (by 81.5% of respondents). Responses of students indicate the need for continuous, further education on cyber security, but also the need to make the broader public aware of the public about the dangers they may face from fraudsters, computer hackers and about the careful use of technological innovations.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balibok, P., Matras, A. (2014). Bankowość mobilna jako innowacyjny kanał dostępu do usług bankowych. Rocznik Ekonomii i Zarządzania, 6(42)(2), 7-22.
 2. Boruta-Gojny, B., Popiołek, K. (2014). Intermentoring pokoleniowy w organizacji. W: Sidor-Rządkowska, M. (red.), Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków (91-105). Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Pobrano z: https://cbzc.policja.gov.pl
 4. Chądrzyński, M., Gruziel, K., Kacperska, E., Klusek, T., Utzig, M. (2021). Polska w dobie cyfryzacji. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 5. Chojnacka, M., Zarębska, J. (2022). Analiza zachowań i preferencji zakupowych klientów mebli w dobie pandemii - studium przypadku dla miasta Zielona Góra i jej bliskich okolic. W: Majzel, A., Tankowa, E. (red.), Rozwój organizacji w świetle współczesnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych (78-86). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IVG.
 6. Departament Zarządzania Danymi (2023). Pobrano z: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/departament-zarzadzania-danymi
 7. Departament Zarządzania Systemami (2023). Pobrano z: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/biura-i-departamenty
 8. Gadomska-Lila, K. (2017). Zarządzanie różnorodnością w kontekście tożsamości organizacyjnej - wyniki badań kultury organizacyjnej wśród kadry kierowniczej i niekierowniczej, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty, 3(45), 57- 68. DOI: http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.6274
 9. Karasek, A. (2022). Generation Z's expectations towards the employers. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series, 167, 209-218. DOI: http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.167.15
 10. Kondek, G., Ożarowska, E. (2022a). Raport o dokumentach infoDOK (2 kwartał 2022). 50 edycja. Pobrano z: https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Raport-InfoDOK,-II-kw- %E2%80%93-maleje-liczba-prob-wyludzen-kredytow
 11. Kondek, G., Ożarowska, E. (2022b). Raport o dokumentach infoDOK (III kwartał 2022). 51 edycja. Pobrano z: https://dokumentyzastrzezone.pl/wp- content/uploads/2022/11/infodok.2022.07-09.wydanie.51.pdf
 12. Komenda Główna Policji. Pobrano z: http://bip.kgp.policja.gov.pl
 13. Kotz, D., Fu, K., Gunter, C., Rubin, A. (2015). Security for mobile and cloud frontiers in healthcare. Communications of the ACM, 58(8), 21-23. DOI: https://doi.org/10.1145/2790830
 14. Maslow, A.H. (2022). Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Mazur-Wierzbicka, E. (2015). Kompetencje pokolenia Y-wybrane aspekty. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39, 307-320.
 16. Morawski, J. (2021). Logistyka ostatniej mili - usprawnienia w obsłudze klienta. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 22(2), 241-257.
 17. Plebańska, M., Tarkowski, A. (2016). Cyfryzacja polskiej edukacji. Wizja i postulaty. Pobrano z: https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2016/07/cyfryzacja-polskiej- edukacji_final.pdf
 18. Prokopowicz, P. (2017). Zarządzaj ludźmi, a nie pokoleniami, Personel i Zarządzanie, 11, 38-42.
 19. Raport Digital Poland (2022). Technologia w służbie bezpieczeństwa. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0? Edycja 2022, Pobrano z: https://digitalpoland.org/publikacje/pobierz?id=602693cf-262c-4f2a-bfa3-9f91cfaffd3c
 20. Raport roczny CERT Polska 2020 (2021). Krajobraz bezpieczeństwa polskiego internetu. Warszawa: NASK PIB/CERT Polska.
 21. Raport roczny CERT Polska 2021 (2022). Krajobraz bezpieczeństwa polskiego internetu. Warszawa: NASK PIB/CERT Polska.
 22. Rudnicka, A., Koszewska, M. (2020). Uszyte z klasą. Przemysł odzieżowy wobec wyzwań społecznych i środowiskowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 23. Sajler-Fudro, P. (2022). Zagrożenia bezpieczeństwa w użytkowaniu systemów informatycznych - klasyfikacja i metody zapobiegania. Nauki Ekonomiczne, 35, 189-214. DOI: https://doi.org/10.19251/ne/2022.35(11)
 24. Trejderowski, T. (2013). Kradzież tożsamości. Terroryzm informatyczny. Warszawa: Wydawnictwo Eneteia.
 25. Ustawa (2018a). Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 1863.
 26. Ustawa (2018b). Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2022, poz. 1863
 27. Wiktorowicz, J., Warwas, J. (2016). Pokolenia na rynku pracy. W: Wiktorowicz, J., Warwas, J., Kuba, M., Staszewska, E., Woszczyk, P., Stankiewicz, A., Kliombka-Jarzyna, J. (red.), Pokolenia - co się zmienia? Kompedium zarządzania multigeneracyjnego (19-37). Warszawa: Wydawnictwo a Wolters Kluwer.
 28. Wasiluk, A., Bańkowska, M. (2021). Przesłanki dotyczące wyboru miejsca pracy przez pracowników pokolenia X, Y i Z. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 8(14), 138-159. DOI: http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2021.197
 29. Załoga, W. (2022). Digital competences of the information society era in the aspect of safety in cyberspace. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management, 164, 541-552. DOI: http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.164.41
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2023.235
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu