BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołoszycz Ewa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Wilczyński Artur (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Integracja zasad zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu projektami
Integration of Sustainability Principles in Project Management
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2023, nr 18, s. 54-69, rys., tab., bibliogr. 37 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Zarządzanie projektem, Rozwój zrównoważony
Project management, Sustainable development
Note
JEL Classification: 022
streszcz., summ.
Abstract
Zrównoważone zarządzanie projektami to podejście, które uwzględnia społeczne, środowiskowe i ekonomiczne skutki projektu. Otoczenie organizacji wywiera coraz większą presję na uwzględnienie zrównoważenia w podejściu do zarządzania projektami. Celem artykułu jest zaprezentowanie stanu wiedzy dotyczącej zrównoważonego zarządzania projektami. W oparciu o przegląd najnowszej literatury zdefiniowano pojęcia zrównoważenia oraz projektu, jako elementów składowych nowego nurtu badań, jakim jest zrównoważone zarządzanie projektami. Opracowanie prezentuje ramy procesu zrównoważonego zarządzania projektami, wraz z jego ograniczeniami i podstawowymi wymiarami. W artykule podkreślono znaczenie zrównoważonego zarządzania projektami w promowaniu zrównoważonego rozwoju i minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo w różnych obszarach działalności przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

Sustainable project management is an approach that considers the social, environmental and economic impacts of a project. There is increasing pressure from the organization's environment to include sustainability in the project management approach. The purpose of this article is to present the state of the art in sustainable project management. Based on a review of recent literature, the concepts of sustainability and project were defined as components of the new research stream of sustainable project management. The study presents a framework for the process of sustainable project management, along with its limitations and basic dimensions. The paper emphasizes the importance of sustainable project management in promoting sustainable development and minimizing negative environmental and social impacts in various areas of business operations.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. APM (2016). APM Body of Knowledge (6th ed.). Buckinghamshire: Association for Project Management.
 2. Armenia, S., Dangelico, R.M., Nonino, F., Pompei, A. (2019). Sustainable Project Management: A Conceptualization-Oriented Review and a Framework Proposal for Future Studies. Sustainability, 11(9), 2664. DOI: https://doi.org/10.3390/su11092664
 3. Brones, F., De Carvalho, M.M., De Senzi Zancul, E. (2014). Ecodesign in project management: A missing link for the integration of sustainability in product development? Journal of Cleaner Production, 80, 106-118. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.05.088
 4. Caccamese, A., Bagantini, D. (2012). Beyond the iron triangle: year zero. PM World Journal, 2(12), 1-18. Pobrano z: www.pmworldlibrary.net
 5. Carboni, J., Duncan, W., González, M., Milsom, P., Young, M. (2018). Sustainable Project Management: The GPM Reference Guide. Novi MI: GPM Global.
 6. Drabarczyk, K. (2017). Zrównoważony rozwój województw-analiza porównawcza. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, 2(25), 23-34.
 7. Ebbesen, J.B., Hope, A. (2013). Re-imagining the Iron Triangle: Embedding Sustainability into Project Constraints. PM World Journal, 2(III), 1-13.
 8. Famielec, J., Famielec, S. (2016). Integracja nauk ekonomicznych, technicznych i chemicznych na rzecz rozwoju zrównoważonego. Ekonomia i Środowisko, 3, 47-61.
 9. IISD (1994). Earth Enterprise Tool Kit. Winnipeg: International Institute for Sustainable Development.
 10. IPMA (2015). Individual Competence Baseline. Version 4.0. Zurich: International Project Management Association.
 11. Kivilä, J., Martinsuo, M., Vuorinen, L. (2017). Sustainable project management through project control in infrastructure projects. International Journal of Project Management, 35(6), 1167-1183. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.02.009
 12. Klaus-Rosińska, A., Iwko, J. (2021). Stakeholder management-one of the clues of sustainable project management-as an underestimated factor of project success in small construction companies. Sustainability, 13(17), 9877. DOI: https://doi.org/10.3390/su13179877
 13. Kolltveit, B.J., Karlsen, J.T., Grønhaug, K. (2007). Perspectives on project management. International Journal of Project Management, 25(1), 3-9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2005.12.002
 14. Larsson, J., Larsson, L. (2020). Integration, application and importance of collaboration in sustainable project management. Sustainability, 12(2), 585. DOI: https://doi.org/10.3390/su12020585
 15. Lozano, R. (2007). Orchestrating Organisational Changes for Corporate Sustainability: Overcoming Barriers to Change. Greener Management International, 57, 43-64.
 16. http://www.jstor.org/stable/greemanainte.57.43
 17. Madureira, R.C., Silva, C.S., Amorim, M., Dias, M.F., Lins, B., Mello, G. (2022). Think Twice to Achieve a Sustainable Project Management: From Ecological Sustainability towards the Sustainable Project Management Cube Model. Sustainability, 14(6), 3436. DOI: https://doi.org/10.3390/su14063436
 18. Magano, J., Sousa Silva, C., Martins, M. (2021). Project Management in the Biotech Context: Exploring the Interrelation between Maturity and Sustainable Project Management. Sustainability, 13(21), 12090. DOI: https://doi.org/10.3390/SU132112090
 19. Manninen, K., Huiskonen, J. (2022). Factors influencing the implementation of an integrated corporate sustainability and business strategy. Journal of Cleaner Production, 343, 131036. DOI: https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2022.131036
 20. Marcelino-Sádaba, S., González-Jaen, L.F., Pérez-Ezcurdia, A. (2015). Using project management as a way to sustainability. From a comprehensive review to a framework definition. Journal of Cleaner Production, 99, 1-16. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.03.020
 21. McGrath, J., Kostalova, J. (2020). Project Management Trends and New Challenges 2020+. Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2020, 10, 534- 542. University of Hradec Kralove. DOI: https://doi.org/10.36689/uhk/hed/2020-01-061
 22. Mikulčić, H., Klemeš, J.J., Duić, N. (2016). Shaping sustainable development to support human welfare. Clean Technologies and Environmental Policy, 18(6), 1633-1639. DOI: https://doi.org/10.1007/s10098-016-1269-x
 23. Moehler, R.C., Hope, A.J., Algeo, C.T. (2018). Sustainable Project Management: Revolution or Evolution? Academy of Management Proceedings, 2018(1), 13583. DOI: https://doi.org/10.5465/ambpp.2018.13583abstract
 24. Mohammad, J.A., Pan, Y.-C. (2022). Sustainability, The Fourth Pillar of Project Portfolio Management - A Holistic Approach. The Journal of Modern Project Management, 9(2), 199- 215. DOI: https://doi.org/10.19255/JMPM02714
 25. PMI (2021). The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). Project Management Institute (7th ed.). Pennsylvania: Project Management Institute.
 26. Sankaran, S., Jacobsson, M., Blomquist, T. (2021). The history and future of projects as a transition innovation: Towards a sustainable project management framework. Special Issue: ISSS Yearbook: Systemic Change towards Sustainable Development: Innovative and Integrative Approaches, 38(5), 696-714. DOI: https://doi.org/10.1002/sres.2814
 27. Silvius, G. (2017). Sustainability as a new school of thought in project management. Journal of Cleaner Production, 166, 1479-1493. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.121
 28. Silvius, G., Schipper, R. (2014). Sustainability in project management: A literature review and impact analysis. Social Business, 4(1), 63-96. DOI: https://doi.org/10.1362/204440814x13948909253866
 29. Söderlund, J. (2002). On the Development of Project Management Research: Schools of Thought and Critique. International Project Management Journal, 6(1), 20-31.
 30. Tam, G. (2010). The program management process with sustainability considerations. Journal of Project, Program & Portfolio Management, 1(1), 17-27. DOI: https://doi.org/10.5130/pppm.v1i1.1574
 31. Toljaga-Nikolić, D., Todorović, M., Dobrota, M., Obradović, T., Obradović, V. (2020). Project management and sustainability: Playing trick or treat with the planet. Sustainability, 12(20), 8619. DOI: https://doi.org/10.3390/SU12208619
 32. Turner, J.R., Anbari, F., Bredillet, C. (2013). Perspectives on research in project management: the nine schools. Global Business Perspectives, 1(1), 3-28. DOI: https://doi.org/10.1007/s40196-012-0001-4
 33. Ullah, M., Khan, M.W.A., Kuang, L.C. (2021). Role of Project Governance in Managing Projects Sustainability: A Theoretical Perspective. W: Mohammed, B.S., Shafiq, N., Rahman M. Kutty, S., Mohamad, H., Balogun, AL. (red.), ICCOEE2020. ICCOEE 2021. Lecture Notes in Civil Engineering, 132, 789-798. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-33-6311-3_90
 34. Vos, R.O. (2007). Defining sustainability: A conceptual orientation. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 82(4), 334-339. DOI: https://doi.org/10.1002/jctb.1675
 35. Wang, W. (2021). The concept of sustainable construction project management in international practice. Environment, Development and Sustainability, 23, 16358-16380. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10668-021-01333-z
 36. WCED (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Pobrano z: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
 37. Zhang, F., Zhu, L. (2019). Enhancing corporate sustainable development: Stakeholder pressures, organizational learning, and green innovation. Business Strategy and the Environment, 28(6), 1012-1026. DOI: https://doi.org/10.1002/bse.2298
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2023.236
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu