BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łobacz Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński), Tylżanowski Roman (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Cyfryzacja procesów innowacyjnych - analiza poziomów zaangażowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora usług w Polsce
Innovation Process Digitalisation - Engagement Levels Of Service Micro, Small and Medium Enterprises in Poland
Source
Optimum : Economic Studies, 2023, nr 1 (111), s. 107-122, rys., bibliogr. s. 121-122
Keyword
Cyfryzacja, Procesy innowacyjne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Sektor usług
Digitization, Innovation processes, Small business, Micro-enterprise, Services sector
Note
JEL Classification: M15, O31, O32
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Głównym celem niniejszego artykułu jest poszerzenie rozumienia poziomu i intensywności cyfryzacji procesów innowacyjnych w usługowych MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach) na podstawie badania pilotażowego przeprowadzonego pod koniec 2021 r. w Polsce. Metoda badań - Analiza została przeprowadzona w odniesieniu do modelu procesu innowacyjnego, który obejmował sześć jego ogólnych etapów. Efekty analizy podsumowują wyniki w zakresie poziomu cyfryzacji próby 350 firm reprezentujących różne sektory usług oraz przedstawiają przegląd praktyk innowacyjnych w zakresie cyfryzacji w odniesieniu do ogólnego zaangażowania w proces innowacji. Wnioski - Wyciągnięto wnioski co do rodzaju i zakresu narzędzi cyfrowych wykorzystywanych do usprawniania poszczególnych działań objętych zarządzaniem innowacjami. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje - Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących poziomu cyfryzacji przedsiębiorstw sektorów usługowych opartych na autorskiej metodologii. Pokazuje, w jaki sposób cyfryzacja innowacji jest postrzegana w przedsiębiorstwach usługowych oraz jakie podstawowe różnice obserwowane są w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi sektorami. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main goal of this article is to expand the overall understanding of the level and intensity of digitization of innovation processes in service MSMEs (micro, small and medium enterprises), based on a pilot study conducted at the end of 2021 in Poland. Research method - The analysis was performed with reference to the innovation process model, which included its six general stages. The results summarize the results on the level of digitization of a sample of 350 companies from different service sectors and provide an overview of digital innovation practices in relation to overall engagement in the innovation process. Results - Conclusions are drawn about the type and scope of digital tools used to improve individual innovation management activities. Originality/value/implications/recommendations - The article presents the results of research on the level of digitization of enterprises in the service sectors based on the proprietary methodology. It demonstrates how the digitalisation of innovation process is practiced in service enterprises and what basic differences are observed in this regard between particular sectors. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baregheh A., Rowley J., Sambrook S., 2009, Towards multi-disciplinary definition of innovation, "Management Decisions", Vol. 47(8), s. 1323-1339.
 2. Bojewska B., 2009, Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 3. Busenitz L.B., Barney J.B., 1997, Differences between entrepreneurs and managers in large organizations: Biases and heuristics in strategic decision making, "Journal of Business Venturing", Vol. 12, s. 9-30.
 4. Cormican K., O'Sullivan D., 2004, Auditing Best Practice for Effective Product Innovation Management, "Technovation", Vol. 24(10), s. 819-829.
 5. Danielak W., Mierzwa D., Bartczak K., 2017, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Szanse i zagrożenia rynkowe, EXANTE, Wrocław.
 6. Djellal F., Gallouj F., 2010, Services, innovation and performance: General presentation, "Journal of Innovation Economics", Vol. 5, s. 5-15.
 7. Durst S., Mention A.-L., Poutanen P., 2015, Service innovation and its impact: What do we know about?, "Elsevier", Vol. 21(2), s. 65-72.
 8. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2017-2019, 2020, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Szczecin, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i--technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-innowacyjna--przedsiebiorstw-w-latach-2017-2019,2,18.html [data dostępu: 8.04.2022].
 9. Forbes D.P., Milliken F.J., 1999, Cognition and corporate governance: Understanding boards of directors as strategic decision-making groups, "Academy of Management Review", Vol. 24, s. 489-505.
 10. Helmer J., Huynh T.-M.-T., Łobacz K., Kör B., Wakkeec I., 2021, Innovating digitally for services: A review of innovation process literature focused on digital innovation and service innovation, KES Procedia Computer Science.
 11. Jacobs D., Snijders H., 2008, Innovation Routine: How Managers Can Support Repeated Innovation, Stichting Management Studies, Van Gorcum, Assen.
 12. Kane G., Palmer D., Nguyen P.A., Kiron D., Buckley N., 2018, Coming of Age Digitally Learning, Leadership, and Legacy, MIT Sloan Management Review.
 13. Kaufmann A., Todtling F., 2002, How effective is innovation support for SMEs? Ananalysis of the region of Upper Austria, "Technovation", Vol. 22, s. 147-159.
 14. Knight G.A., Cavusgil S.T., 2004, Innovation, organizational capabilities, and theborn global firm, "Journal of International Business Studies", Vol. 35(2), s. 124-141.
 15. Kokot-Stępień P., 2017, Zarządzanie innowacjami jako źródło konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 114, s. 221-230.
 16. Kowalczyk L., 2017, Cyfryzacja w procesie postępu cywilizacyjnego i jej współczesna rola w innowacyjności, [w:] Innowacyjność to cyfryzacja i rozwój: zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, Kowalczyk L., Mroczko F. (red.), Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, Wałbrzych.
 17. Łobacz K., Głodek P., 2020, Przedsiębiorczość akademicka. Procesowe modele tworzenia i rozwoju przedsięwzięć akademickich, SIZ, Łódź.
 18. Łobacz K., Szanter R., 2022, Measuring innovation process digitalisation in SMEs - a methodological approach, "Procedia Computer Science", Vol. 207, s. 3526-3535.
 19. Nowak D., 2020, Mikroprzedsiębiorstwa wobec wyzwań Przemysłu 4.0., [w:] Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Aktualności badawcze, Tylżanowski R. (red.), TNOIK, Toruń.
 20. Przybył B., 2006, Zarządzanie procesami innowacyjnymi w organizacji, [w:] Innowacyjność w teorii i praktyce, Strużycki M. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 21. Tidd J., Bessant J., 2011, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 22. Van de Ven A., Polley D.E., Garud R., Venkatraman S., 1999, The innovation journey, Oxford University Press, New York.
 23. Vence X., Trigo A., 2009, Diversity of innovation patterns in services, "Service Industries Journal", Vol. 29, s. 1635-1657.
 24. Yoo Y., Henfridsson O., Lyvtinen K., 2010, Research commentary - The new organizing logic of digital innovation: An agenda for information systems research, "Information Systems Research", Vol. 21(4), s. 724-735.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2023.01.111.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu