BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworzyńska Magdalena (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Śmiechowicz Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Działalność oraz wyniki finansowe Instytutu Medycyny Wsi jako instytutu badawczego i podmiotu prowadzącego usługi zdrowotne
Activities and Financial Results of the Rural Medicine Institute as a Research Institute and Entity Providing Health Services
Source
Optimum : Economic Studies, 2023, nr 2 (112), s. 193-208, tab., rys., bibliogr. s. 207-208
Keyword
Instytuty naukowo-badawcze, Finanse, Zdrowie publiczne
Scientific-research institute, Finance, Public health
Note
JEL Classification: I19, I23, H51, H89
summ., streszcz.
Company
Instytut Medycyny Wsi
The Rural Medicine Institute
Abstract
Cel - Artykuł poświęcono jednemu z medycznych instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, tj. Instytutowi Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie. Za cel opracowania przyjęto ocenę działalności placówki pod kątem wypełniania przez nią zadań oraz diagnozę jej sytuacji finansowej. Metoda badań - Opracowanie ma charakter kazuistyczny. Wykorzystano w nim metodę badania dokumentów i danych zawartych w sprawozdaniach finansowych IMW zamieszczanych na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia za lata 2019-2021. Na ich podstawie oceniono strukturę przychodów i standing finansowy jednostki, wykorzystując wskaźniki zyskowności, płynności, efektywności i zadłużenia. Wnioski - Działalność IMW koncentruje się przede wszystkim na świadczeniu usług szpitalnych. Wypełnianie roli ośrodka naukowo-badawczego ma drugorzędne znaczenie. Sytuacja finansowa Instytutu jest trudna. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje - Kwestie dotyczące medycznych instytutów badawczych nie są opracowane ani w literaturze dotyczącej zdrowia publicznego, ani finansów publicznych. Przeprowadzone rozważania, analizy i wysunięte wnioski wypełniają w pewnym stopniu istniejącą lukę i stanowią element realizowanego cyklu poświęconego ww. podmiotom. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article is devoted to one of the medical research institutes supervised by the Minister of Health, i.e. the Institute of Rural Medicine in Lublin. The aim of the study is to evaluate the activity of the institution in terms of fulfilling its tasks and to diagnose its financial situation. Research method - The article is an example of a case study. It uses the method of examining documents and data contained in the IMW financial statements published on the websites of the Ministry of Health for the years 2019-2021. On their basis, the structure of revenues and the financial standing of the entity were assessed using profitability, liquidity, efficiency and debt ratios. Results - The activities of the IMW concern primarily the provision of hospital services. Fulfilling the scientific and research role is of secondary importance. The financial situation of the Institute is difficult. Originality / value / implications / recommendations - Issues related to medical research institutes are not covered in either the public health or public finance literature. The considerations, analysis and conclusions drawn in it fill the existing gap to some extent and are part of the ongoing series devoted to medical research institutes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cilak M., 2015, Instytuty badawcze jako forma działalności naukowej i gospodarczej państwa -problematyka pozycji i formy prawnej, "Prawo budżetowe państwa i samorządu terytorialnego", nr 4(3), s. 63-76, DOI: 10.12775/PBPS.2015.028.
 2. Gryzik A., 2017, Instytuty badawcze w nowoczesnej gospodarce, Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 3. Jaworzyńska M., Śmiechowicz J., 2022, Finansowe aspekty funkcjonowania instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, "Optimum. Economic Studies", nr 2(108), s. 110-127, DOI: 10.15290/oes.2022.02.108.08.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenie analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotne, Dz.U. 2017, poz. 832.
 5. Uchwała Nr 46/55 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1955 r. w sprawie powołania Instytutu Medycyny Pracy i Higieny Wsi.
 6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1383 z późn. zm.
 7. Wiśniowski W., 2011, Rozważania o misji polskich instytutów badawczych, "Prace Instytutu Lotnictwa", nr 214, s. 28-32.
 8. www 1, www.imw.lublin.pl [data dostępu: 15.10.2022].
 9. www 2, https://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/54400CE7 [data dostępu: 10.11.2022].
 10. www 3, https://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=57DCCC66 [data dostępu: 10.11.2022].
 11. www 4, https://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7DFAF2E4 [data dostępu: 10.11.2022].
 12. www 5, https://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6CA11419 [data dostępu: 10.11.2022].
 13. www 6, https://radon.nauka.gov.pl [data dostępu: 15.10.2022].
 14. www 7, https://www.gov.pl/web/zdrowie/instytuty-badawcze-roczne-sprawozdania-finansowe [data dostępu: 10.11.2022].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2023.02.112.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu