BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Florczak Ewelina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wartość przedsiębiorstwa społecznego w systemie rynkowym społeczeństwa obywatelskiego
The value of social enterprise in the market system of civil society
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2023, nr 4, s. 19-35, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, System rynkowy, Społeczeństwo obywatelskie, Wartość dodana
Enterprise value, Market system, Civic society, Value added
Note
JEL Classification: A1, B4, D6
streszcz., summ.
Abstract
W ramach artykułu została przedstawiona koncepcja modelu wartości przedsiębiorstwa społecznego w systemie rynkowym społeczeństwa obywatelskiego.Istotą artykułu jest wyodrębnienie elementów modelu określającego umiejscowienie przedsiębiorstwa społecznego w otoczeniu rynkowym, a także wyodrębnienie relacji między tymi elementami. W artykule wskazano potrzebę określenia obszarów parametryzacji społecznej wartości dodanej przedsiębiorstwa społecznego, które to ostatecznie określają jego wartość na rynku. Główna idea opiera się na uwzględnieniu takich składowych modelu jak popyt, podaż, konsument oraz potrzeby społeczne i konsumenckie.W tekście skupiono się na kluczowych wątkach problemowych: 1. Zlokalizowanie w systemie rynkowym przedsiębiorstwa społecznego. 2. Wyodrębnienie kluczowych elementów powiązanych z przedsiębiorstwem społecznym w systemie rynkowym. 3. Zdefiniowanie roli poszczególnych elementów systemu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych. 4. Określenie specyfiki relacji w systemie rynkowym między przedsiębiorstwem społecznym a wyodrębnionymi elementami systemu. 5. Określenie miejsca generowania społecznej wartości dodanej w systemie.(abstrakt oryginalny)

The article presents the concept of the value model of a social enterprise in the market system of civil society.The essence of the article is to isolate the elements of the model determining the location of a social enterprise in the market environment, as well as to isolate the relationships between these elements. The article indicates the need to define the areas of parameterization of the social added value of a social enterprise, which ultimately deter-mine its value on the market. The main idea is based on taking into account such components of the model as demand, supply, consumer and social and consumer needs.The text focuses on key problem threads: 1. Locating a social enterprise in the market system. 2. Isolation of key elements related to a social enterprise in the market system. 3. Defining the role of individual system elements in the functioning of social enterprises. 4. Determining the specificity of the relationship in the market system between the social enterprise and separate elements of the system. 5. Determining the place of generating social added value in the system.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R. [2014], Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 2. Brdulak A. [2014], The importance of sustainable development - the ecological aspekt, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", z. 1 (39).
 3. Brdulak J., Florczak E. [2016], Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce, Oficyna Uczelni Łazarskiego, Warszawa.
 4. Brdulak J., Florczak E. [2021], Usytuowanie przedsiębiorstwa społecznego w gospodarce, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 1-2, Oficyna Uczelni Łazarskiego.
 5. Brdulak J., Florczak E. [2022], Przedsiębiorstwo społeczne w ujęciu ustawy o ekonomii społecznej versus teoria i praktyka gospodarcza, "Studia Ekonomiczne i Regionalne", vol. 15 (4).
 6. Brdulak J., Florczak E., Gardziński T. [2020], Przedsiębiorstwo społeczne elementem współczesnego ładu gospodarki kapitalistycznej, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2(55), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 7. Duliniec A. [2011], Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 8. Florczak E. [2011], Przedsiębiorstwo społeczne w teorii konfirmy, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 3 (20), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 9. Florczak E. [2023], Mierniki społecznej wartości dodanej w kontekście zrównoważonego rozwoju, w: Florczak E. (red.), Zrównoważony rozwój jako trend kształtujący współczesną gospodarkę, C. H. Beck, Warszawa.
 10. Jurek M., Rybacki R. [2014], Model homo oeconomicus i jego dostosowanie do współczesnych uwarunkowań, "Studia Ekonomiczne", nr 180, cz. 1, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 11. Kowalczyk S. [2023], Niemoc braci ekonomistów czy natura praw, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1 (67), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 12. Kramer T. [1989], Rynek, reforma, równowaga, PWN, Warszawa.
 13. Mynarski S. [1976], Cybernetyczne aspekty analizy rynku, PWN, Warszawa.
 14. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego "Innowacyjne narzędzia finansowe w rozwoju przedsiębiorstw o oddziaływaniu społecznym" (opinia rozpoznawcza) (2022/C194/07).
 15. Pacut A. [2022], Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 16. Teichmann E. [1989], Polityka transportowa: EWG-RWPG-Polska, PWN, Warszawa.
 17. The Social Business Initiative z 2011.
 18. Wojcieska L. [2014], Współczesna koncepcja homo socio-oeconomicus, "Studia Ekonomiczne", nr 180, cz. 1, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu