BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rezmer Kamil (Jan and Jędrzej Śniadecki University of Technology in Bydgoszcz, Poland)
Title
Job satisfaction of the public administration employees based on example local government unit
Satysfakcja pracowników na przykładzie Urzędu Miasta Bydgoszczy
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2023, nr 4, s. 55-71, wykr., tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Zwolnienie pracownika, Zasoby ludzkie
Public administration, Dismissal, Human resources
Note
JEL Classification: M12, M14, M50
streszcz., summ.
Abstract
Cel: Ocena satysfakcji pracowników jednostki administracji publicznej ze wskazaniem czynników determinujących wzrost poziomu satysfakcji oraz obszary problemowe w tym zakresie. Metodyka: Część teoretyczna poświęcona była literaturze. Część empiryczna zawiera wyniki badania przeprowadzonego metodą ankiety internetowej wśród pracowników Urzędu Miasta. Narzędzie badawcze zostało skonsultowane z przedstawicielami jednostki. Badanie było przeprowadzone na 182 badanych. Ankieta dotyczyła wszystkich poziomów organizacyjnych jednostki. Wnioski: Wyniki wskazują na problem w przepływie informacji i komunikacji w urzędzie, co negatywnie wpływa na satysfakcję z pracy urzędników. Pracownicy tworzą bardzo dobre, silne relacje między sobą oraz z przełożonymi. Urzędnicy uważają, że poziom wynagrodzeń jest nieadekwatny do wzrostu obowiązków służbowych. Skutki: Przygotowano raport zawierający wskazówki, które udostępniono zarządzającym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Raport zawiera możliwe rozwiązania wpływające na poprawę satysfakcji z pracy w badanej jednostce. Oryginalność/wartość: Dotychczas w badanej jednostce nie prowadzono badań satysfakcji pracowników. Przeprowadzone badanie było pierwszym.(abstrakt oryginalny)

Purpose: Evaluated satisfaction of employees of a public administra-tion unit, indicating factors determining the increase in the level of satisfaction and problem areas in this area. Methodology: The theoretical part was review of available literature. The empirical part contains the results of a survey conducted by means of an online questionnaire among employees of the chosen City Hall. The survey was conducted with 182 respondents. The survey targeted all organizational levels of the unit. Findings: The results indicate a problem in the f low of information and communication in the office, which negatively affect the job satisfaction of officials. Employees built very good, strong relationships among themselves and with their superiors. Officials consider salary levels inadequate in relation to the increase in job responsibilities. Implications: Prepared report which include tips was shared to man-agement of the Bydgoszcz City Hall. There are simple possibilities to improve job satisfaction in workplace. Originality/value: In the City Hall was never research job satisfaction of the employees. This survey study was first.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dictionary of the Polish Language [2022], Satisfaction, June 1, https://sjp.pwn.pl/slowniki/satysfakcja (accessed: 1.06.2022).
 2. Diener E., Emmons, R. A. Larsen, R. J., Griffin S. [1985], The Satisfaction With Life Scale, "Journal of Personality Assessment", 49 (1), pp. 71-75, https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13.
 3. Encyklopedia PWN [2021], Administration, November 28, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/administracja;3865851.html (accessed: 28.11.2021).
 4. Fundowicz S. [2003], Człowiek i administracja publiczna, in: Fundowicz S., Rymarz F., Gomułowicz A. (eds.), Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 5. Izdebski H., Kulesza M. [2004], Administracja publiczna zagadnienia ogólne, LIBER.
 6. Kaczmarczyk S. [2014a], Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Kaczmarczyk S. [2014b], Zarys metodyki badań naukowych w nauce o marketingu, "Marketing i Rynek", 11 (8), pp. 91-97.
 8. Kaczmarczyk S. [2018], Zalety i wady metod zbierania danych przez Internet w badaniach marketingowych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria: Organizacja i Zarządzanie", nr 129, pp. 187-200.
 9. KarnaW. J., Knap-Stefaniuk A. [2017], Motywowanie pracowników jako wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Studia i Prace WNEIZ US", 48 (2), pp. 161-171.
 10. Kopertyńska M. [2008], Motywowanie pracowników - teoria i praktyka, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 11. Kotler P. [1994], Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 12. Krajewski M. [2010], O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica WN NOVUM Sp. z o.o., Płock.
 13. LeanPassion [2022], Badanie satysfakcji Lean Passion, June 3, https://leanpassion.pl/wp-content/uploads/2020/09/BSP-2020.pdf (accessed: 3.06.2022).
 14. Piontek A. [2017], Czynniki kształtujące satysfakcję pracowników wybranej grupy dyspozycyjnej na przykładzie policji, "Studia i Prace WNEIZ US", 48 (2), pp. 269-279.
 15. Primaveraspa [2022], Wpływ stresu na zdrowie człowieka, May 26, https://primaveraspa.pl/blog/stres-i-jego-wplyw-na-zdrowie-czlowieka/ (accessed: 26.05.222).
 16. Rogozińska-Pawełczyk A. [2018], Job satisfaction vs. Occupational stress - Quantitative analysis of 3 organizational units of a public sector institution, "Medycyna Pracy", 69(3), pp. 301-315, https://doi.org/10.13075/mp.5893.00695.
 17. Schultz D., SchultzS. E. [2008], Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Skowron Ł. [2011], Indeks ISMP jako nowoczesna metoda pomiaru poziomu satysfakcji i motywacji pracowników, in: Gableta M., Pieroń-Pyszczek A. (eds.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Szumowski W. [2014], Motywowanie i satysfakcja z pracy w urzędach administracji samorządowej. Wyniki badań empirycznych, "Management Science", 20 (3), pp. 67-76.
 20. Wasiutyński B. [1932], Nauka o administracji i prawo administracyjne. Tom I, Sekcja Wydawnicza Towarzystwa "Bratnia Pomoc" Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
 21. Wojnarski P. [2017], Zarządzanie stresem w pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, Nowy Sącz.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu