BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gonda-Soroczyńska Eleonora (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Przestrzeń uzdrowiskowa w krajobrazie kulturowym wsi - na przykładzie uzdrowiska Solec-Zdrój
SPA Areas in the Cultural Landscape of Villages on an Example of Solec-Zdrój SPA
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011, nr 1, s. 39-49, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Krajobraz kulturowy, Krajobraz wsi, Uzdrowiska, Rozwój obszarów wiejskich
Cultural landscape, Village landscape, Health resort, Rural development
Note
streszcz., summ.
Country
Solec-Zdrój
Abstract
Celem artykułu było zbadanie relacji pomiędzy krajobrazem kulturowym wsi, a występującą w jego obrębie przestrzenią uzdrowiskową na przykładzie wsi Solec-Zdrój. Na niektóre obszary wiejskie w Polsce już od wielu lat wkroczył ruch turystyczny, w tym uzdrowiskowy (np. Solec-Zdrój, Przerzeczyn-Zdrój, Długopole-Zdrój i inne). Wykorzystywał i wykorzystuje on między innymi zasoby krajobrazu, uznawane za łatwo dostępne "surowce" do produkcji turystycznych atrakcji. Ścisłe są powiązania kultury i turystyki. Turystyka wzbogaca, chroni i popularyzuje dobra kulturalne. Kultura, szeroko rozumiana coraz częściej stanowi ważny element programów turystycznych, wpływa na rozwój turystyki, na podejmowanie podróży turystycznych. Występuje ona trwale, zwłaszcza w turystyce krajoznawczej, uzdrowiskowej, dydaktycznej, studyjnej, językowej, alternatywnej, pielgrzymkowej. Turystyka kulturalna stanowi jeden z najszybciej rozwijających się segmentów globalnego rynku turystycznego. W problematyce tej istotna jest również postawa samorządowców i mieszkańców, którzy w rozwoju turystyki szeroko pojmowanej dostrzegają źródła dochodów. Wyjątkowo korzystną sytuację posiadają miejscowości uzdrowiskowe dysponujące dodatkowymi walorami jakimi są: lecznicze wody mineralne, mikroklimat, dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza obejmujące obiekty infrastruktury uzdrowiskowej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to examine the relations between the cultural landscape of villages and the spa areas located in them based on an example of Solec-Zdrój village in Świętokrzyskie Voivodship. Tourism industry, including spa industry (eg. Solec-Zdrój, Przerzeczyn-Zdrój, Długopole-Zdrój and other) has been present in the Polish rural areas for hundreds of years. It has been taking advantage of the landscape treated as an easily accessible material for the pro- duction of tourist attractions. Tourism and culture are closely related. Tourism enriches, protects and popularises cultural heritage. The widely understood culture becomes an important element of touristic programmes, promotes culture and tourism-related journeys. Moreover, it has a well-defined place in the sightseeing, spa, study, educational, linguistic, alternative and pilgrim tourism. Cultural tourism constitutes one of the fastest developing segments of the global tourism market. The demeanour of self-governments and citizens, who seek sources of income in the development of tourism, is also relevant. The situation of spa towns and villages with extra qualities, such as medicinal waters, microclimate and cultural heritage including the objects of spa infrastructure, is extremely beneficial.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gaworecki W. Turystyka. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, 438 ss.
  2. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. Przestrzeń gościnna - kilka uwag o konkurencyjności regionów, [w:] Gołembski G. red., Turystyka, jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 136-151.
  3. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D. Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie. PAN, Warszawa 2002, s. 418-421.
  4. Łajczak A. Źródła mineralne Niecki Nidziańskiej. Czasopismo Geograficzne, 72,2, Wrocław 2001, s. 151-184.
  5. Łazarkowie M., R., Uzdrowiska w Europie. Teraźniejszość i rys historyczny. Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, Lublin 2007, s. 90.
  6. Mazur W. Solec. Problemy uzdrowiskowe, 4(92), cz. III, 1975, s. 109-117.
  7. Węcławowicz-Bilska E. Uzdrowiska polskie. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków 2008, s. 50-72.
  8. Pawłowska K. Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008, s. 23-68.
  9. Urry J. Spojrzenie turysty. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 154-218.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu