BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ślażyńska-Kluczek Dorota (Uczelnia Łazarskiego), Brzezek Magdalena (Uczelnia Łazarskiego)
Title
Czynniki ESG jako elementy zrównoważonego rozwoju wpływające na postrzeganie przedsiębiorstw przez konsumentów
ESG factors as elements of sustainable development affecting the perception of enterprises by consumers
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2023, nr 4, s. 73-90, tab., wykr., rys., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Preferencje konsumenta, Przedsiębiorstwo
Sustainable development, Consumer preferences, Enterprises
Note
JEL Classification: Q54, Q56, Q58, K32
streszcz., summ.
Abstract
Zmiany klimatu, rozwój regulacji, zmieniające się postawy konsumentów i zachowania zakupowe sprawiają, że strategia zrównoważonego rozwoju staje się niezbędnym elementem w działalności przedsiębiorstw i będzie odgrywać jeszcze większą rolę w ich ekspansji. Z racji faktu, że konsumenci zaczynają poświęcać więcej uwagi omawianej kwestii, staje się ona źródłem przewag konkurencyjnych dla firm. Celem artykułu jest analiza i ocena tego, czy konsumenci przy zakupie produktów lub usług zwracają uwagę na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, a także pozyskanie informacji, czy respondenci pracują w jednostkach, które dążą do zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzone badania prowadzą do wniosku, że czynniki ESG wdrożone przez przedsiębiorstwo zachęcają konsumentów do kupna produktów i usług, prowadzą do lepszej rozpoznawalności danej marki i są szansą na wyższe zyski przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Climate change, the development of regulations, changing consumer attitudes and purchasing behavior make the strategy of sustainable development an indispensable element in the activities of enterprises and will play an even greater role in their expansion. Due to the fact that consumers are starting to pay more attention to the discussed issue, it becomes a source of competitive advantages for companies. The aim of the article is to analyze and assess whether consumers, when purchasing products or services, pay attention to the sustainable development of the company, as well as to obtain information whether the respondents work in units that strive for sustainable development. The research conducted leads to the conclusion that ESG factors implemented by the company encourage consumers to buy products and services, lead to better brand recognition and are a chance for higher profits of the company.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biermann F., Kanie N., Kim R. [2017], Global governance by goal-setting: the novel approach of the UN Sustainable Development Goals', "Current Opinion in Environmental Sustainability", vol. 26-27.
 2. Borucki B. [2021], ESG compliance - czym jest i jak wpływa na zarządzanie biznesem? https://www.pb.pl/konferencje/finanse/esg-compliance-czym-jest-i-jak-wplywa-na-zarzadzanie-biznesem-1129208 (data dostępu: 1.09.2023).
 3. Costa A. J., Curi D., Bandeira A.M., Ferreira A., Tomé B., Joaquim C., Santos C., Góis C., Meira D., Azevedo G., Inácio H., Jesus M., Teixeira M.G., Monteiro P., Duarte R., MarquesR. P. [2022], Literature Review and Theoretical Framework of the Evolution and Interconnectedness of Corporate Sustainability Constructs, "Sustainability", vol. 14 (8), s. 4413.
 4. DB Climate Change Advisors [2012], Sustainable Investing. Establishing Long-Term Value and Performance, www.dbcca.com/research (data dostępu: 1.09.2023).
 5. Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/zr wnowa ony rozw j.html (data dostępu: 8.11.2023).
 6. Folqué M., Escrig-Olmedo E., Santamaría T. C. [2021], Sustainable development and financial system: Integrating ESG risks through sustainable investment strategies in a climate change context, "Sustainable Development", vol. 29 (5), s. 876-890.
 7. Gangi F., Daniele L. M., Varrone N. [2020], How do corporate environmental policy and corporate reputation affect risk-adjusted financial performance? "Business Strategy and the Environment", vol. 29 (5), s. 1975-1991.
 8. GPW [2021], Wytyczne do raportowania ESG, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, https://www.gpw.pl/pub/GPW/ESG/Wytyczne_do_raportowania_ESG.pdf (data dostępu: 1.09.2023).
 9. IFC [2004], Who cares wins - connecting financial markets to a changing world, https://www.unepfi.org/fileadmin/events/2004/stocks/who_cares_wins_global_compact_2004.pdf (data dostępu: 1.09.2023).
 10. Konfederacja Lewiatan [2021], Zrównoważone finanse. Krótki przewodnik dla firm, Warszawa, https://lewiatan.org/wp-content/uploads/2022/01/Zrownowazone-finanse-przewodnik-dla-firm.pdf (data dostępu: 14.10.2023).
 11. Kumar S. [2023], Exploratory review of esg factor attribution to the portfolio return in Fama-French factor model framework, "Academy of Marketing Studies Journal", vol. 27 (3).
 12. Marcinkowska M. [2022], Próby włączenia ryzyka ESG do unijnych regulacji ostrożnościowych dla banków, "Bezpieczny Bank", nr 88 (3). Ministerstwo Rozwoju i Technologii, https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/zrownowazony-rozwoj (data dostępu: 8.11.2023).
 13. Misztal A. [2023], Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, CSR i ESG w dobie kryzysu makroekonomicznego i geopolitycznego, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 68 (2), s. 87-99.
 14. Moisescu O. I., Gica O. A. [2020], The Impact of Environmental and Social Responsibility on Customer Loyalty: A Multigroup Analysis among Generations X and Y, "International Journal of Environmental Research and Public Health", nr 17 (18), s. 1-22.
 15. Morżoł I. [2006], Unesco a Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, Wydawnictwo Polski Komitet ds. UNESC, https://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/ (data dostępu: 1.09.2023).
 16. ONZ [2015], Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego A/RES/70/1: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, https://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda 2030_pl_2016_ostateczna.pdf (data dostępu: 1.09.2023).
 17. Pfister M. [2020], Corporte Social Responsibility and Organizational Attraction: A Systematic Literature Review, "American Journal of Management", vol. 20 (2), s. 96-111.
 18. Płachciak A. [2011], Geneza idei rozwoju zrównoważonego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 5/17.
 19. PwC [2021], Beyond compliance: Consumers and employees want business to do more on ESG. How business can close the expectations gap, https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/consumer-intelligence-series/consumer-and-employee-esg-expectations.html (data dostępu: 1.09.2023).
 20. Rogowski W., Lipski M. [2022], Znaczenie informacji niefinansowej w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju oraz turbulentnego otoczenia, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 64/2.
 21. Rozporządzenie (UE) 2019/2088 ws. ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE).
 22. RTS [2022], Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady "nie czyń poważnych szkód", określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych.
 23. SEC Newgate [2023], The SEC Newgate ESG Monitor reports, https://secnewgate.com/esg-mon-itor/reports/ (data dostępu: 1.09.2023).
 24. Sikacz H., Wołczek P. [2017], Analiza ESG spółek z indeksu RESPECT - podsumowanie badań, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 18/67.
 25. Stanilewicz R. [2019], Inwestycje ESG to szansa na wyższe zyski, https://www.analizy.pl/analizy-player/24509/b-pawlowski-inwestycje-esg-to-szansa-na-wyzsze-zyski (data dostępu: 1.09.2023).
 26. Staniszewski M. (red.) [2021], Zrównoważony rozwój i europejski zielony ład wektorami na drodze doskonalenia warsztatu naukowca, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 27. Światowa Komisja do Spraw Środowiska i Rozwoju [1991], Nasza wspólna przyszłość, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 28. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. 1994, art. 49, ust. 196 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu