BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bizoń-Pożyczka Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Aspekt ekonomiczny, społeczny i ekologiczny zrównoważonego rozwoju jako kompromis celów interesariuszy
Economic, social and ecological aspects of sustainable development as a compromise of stakeholder goals
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2023, nr 4, s. 91-110, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Zarządzanie, Interesariusze
Sustainable development, Management, Stakeholders
Note
JEL Classification: 0570, 010, 044
streszcz., summ.
Abstract
W obliczu postępujących zmian klimatycznych wzrasta poziom świadomości proekologicznej społeczeństwa. Działania przeciwdziałające zwiększaniu zanieczyszczenia środowiska są powszechnie uznawane za konieczne. Pojęcie zrównoważonego rozwoju na stałe wpisało się do słownika inwestorów, jak również interesariuszy. Dekada obejmująca lata 2020-2030 jest krytyczna pod względem zmiany świata na bardziej zrównoważony. Celem opracowania jest porównanie wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do procesu podejmowania decyzji zarządczych o zakresie globalnym. Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju we wszystkich trzech aspektach, tj. społecznym, gospodarczym i środowiskowym jest niemożliwe i wymusza kompromis polegający na określeniu priorytetu jednego aspektu nad pozostałymi. Często wybiera się wzrost gospodarczy ponad dobrobytem społecznym i sprawami ekologii. W artykule wyodrębniono interesariuszy zrównoważonego rozwoju oraz przedstawiono ich rolę w realizacji celów SDG. Następnie przeanalizowane zostały wskaźniki zrównoważonego rozwoju umiejscowione w aspekcie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym w krajach o różnym stopniu rozwoju. Celem badania była weryfikacja stwierdzenia, że trójfilarowy model zrównoważonego rozwoju wymaga kompromisów a wybór priorytetowego aspektu jest zależny od poziomu rozwoju danego kraju. Badanie objęło 5 krajów słabo rozwiniętych, 5 krajów rozwijających się oraz 5 wysoko rozwiniętych z całego świata. Porównano wskaźniki w 3 aspektach i potwierdzono konieczność kompromisu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzone badanie potwierdziło, że osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu we wszystkich 3 aspektach jest możliwe do osiągnięcia tylko przez nieliczne kraje wysoko rozwinięte. Przedstawiono wnioski i ograniczenia badania oraz kierunki dalszych badań.(abstrakt oryginalny)

In the face of ongoing climate change, the level of pro-eco-logical awareness of society is increasing. Actions to counteract increasing environmental pollution are widely recognized as necessary. The concept of sustainable development has become a permanent part of the dictionary of investors and stakeholders. The decade from 2020 to 2030 is critical in moving the world to a more sustainable one. The aim of the study is to compare selected sustainable development indicators in relation to the global management decisionmaking process. Achieving sustainable development in all three aspects, i.e. social, economic and environmental, is impossible and requires a compromise consisting in prioritizing one aspect over the others. Economic growth is often chosen over social well-being and ecological concerns. The article identifies sustainable development stakeholders and presents their role in achieving the SDG goals. Then, sustainable development indicators were analyzed in terms of economic, social and environmental aspects in countries with different levels of development. The aim of the study was to verify the statement that the three-pillar model of sustainable development requires compromises and the choice of the priority aspect depends on the level of development of a given country. The study covered 5 underdeveloped countries, 5 developing countries and 5 highly developed countries from around the world. Indicators were compared in 3 aspects and the necessity of compromise in achieving the sustainable development goals was confirmed. The study confirmed that achieving a satisfactory level in all three aspects is possible only in a few highly developed countries. Conclusions and limitations of the study as well as directions for further research are presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barbier E. B., Burgess J. C. [2017], The Sustainable Development Goals and the Systems Approach to Sustainability, "Economics Discussion Papers", no. 28, Kiel Institute for the World Economy: Kiel, Germany, http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2017-28/ (data dostępu: 5.07.2023).
  2. Gupta J., Vegelin C. [2016], Sustainable development goals and inclusive development, "International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics", vol. 16, https://doi.org/10.1007/s10784-016-9323-z.
  3. Fonseca L. M., Domingues J. P., Dima A. M. [2020], Mapping the Sustainable Development Goals. Relationships, "Sustainability", vol. 12 (8), 3359, https://doi.org/10.3390/su12083359.
  4. Hirai T., Comim F. [2022], Measuring the sustainable development goals: A poset analysis, "Ecological Indicators", vol. 145, 109605, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109605.
  5. Holden E., Linnerud K., Banister D. [2016], The Imperatives of Sustainable Development, "Sustainable Development", vol. 25 (3), s. 213-226, https://doi.org/10.1002/sd.1647.
  6. Kim R. E. [2023], Augment the SDG indicator framework, "Environmental Science and Policy", vol. 142, Elsevier, https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.02.004.
  7. Kubiszewski I., Mulder K., Jarvis D., Constanza R. [2021], Toward better measurement of sustainable development and wellbeing: A small number of SDG indicators reliably predict life satisfaction, "Sustainable Development", vol. 30 (1), s. 139-148, https://doi.org/10.1002/sd.2234.
  8. Ospina-Forero L., Castañeda G., Guerrero O. A. [2022], Estimating networks of sustainable development goals, "Information & Management", vol. 59(5), https://doi.org/10.1016/j.im.2020.103342.
  9. United Nations [2015], Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, United Nations General Assembly, New York, https://sdgs.un.org/2030agenda (data dostępu: 21.02.2023).
  10. USK [2015], Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Urząd Statystyczny Katowice, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu