BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puciato Daniel (Politechnika Opolska)
Title
Ocena stopnia koncentracji przestrzennej obiektów hotelarskich w Polsce
Management of Water Withdrawn from the Rudawa River for Water Supply Network Of Kraków With Use Of Storage Reservoirs
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011, nr 1, s. 229-237, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Hotelarstwo, Koncentracja przestrzenna, Zaplecze noclegowe turystyki
Hotel industry, Spatial concentration, Tourism accommodation facilities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Lokalizacja jest jednym z ważniejszych czynników determinujących poziom konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw usługowych, w tym hotelarskich. Umiejscowienie przedsiębiorstwa w danym punkcie przestrzeni współdecyduje o dostępie do czynników wytwórczych, rynków zbytu, oraz umożliwia funkcjonowanie w strukturach sieciowych. Celem poznawczym pracy jest ocena stopnia koncentracji przestrzennej obiektów hotelarskich. Materiał badawczy w niniejszej pracy ma charakter wtórny i został pozyskany w wyniku unaukawiania materiałów statystycznych oraz literatury przedmiotu i opracowań bibliograficznych. Zastosowano metodę badawczą opisową. Zakres przestrzenny badań obejmował wszystkie tzn. 16 województw Polski, a czasowy rok 2009. W badaniu uwzględniono następujące obiekty hotelarskie: hotele, motele, pensjonaty, kem-pingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska i pola biwakowe. Do oceny stopnia koncentracji przestrzennej obiektów hotelarskich wykorzystano współczynnik rozmieszczenia Florence'a. Na podstawie analizy wyników prze-prowadzonych badań zaobserwowano mały stopień koncentracji przestrzennej obiektów hotelarskich. Stopień koncentracji przestrzennej jest jednak zróżnicowany w zależności od rodzajów obiektów hotelarskich. Dużym stopniem koncentracji przestrzennej charakteryzują się schroniska, średnim: schroniska młodzieżowe, pensjonaty, pola biwakowe, kempingi i domy wycieczkowe, natomiast małym: hotele i motele.(abstrakt oryginalny)

Location is a major factor determining competitive level of today's service providers, including hotels. Location of a company in a specific place is decisive with respect to access of production factors, markets and ensures functioning within network structures. The cognitive objective os the paper is to assess spatial concentration of hotel facilities. The research material used in this paper is secondary and has been acquired as a result of studies of statistics as well as literature of the subject and bibliographic studies. A descriptive method was applies which is one of induction research methods. The research covered all 16 provinces of Poland and the year of 2009. The study covered the following types of hotel facilities: hotels, motels, pensions, camping sites, hostels, youth hostels, overnight lodging facilities and campsites. Florence distribution index was applied to assess the spatial concentration of hotel facilities. The analysis of research results showed a low spatial concentration level of hotel facilities. The level of spatial concentration is differentiated depending on the type of hotel facilities. Overnight lodging facilities have a high spatial concentration level; middle spatial concentration level is characteristic for: youth hostels, pensions, camping sites, campsites and hostels while hotels and motels have low spatial concentration level.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bazy Danych - Baza Noclegowa, Instytut Turystyki w Warszawie, Warszawa 2009, www.intur.com.pl
  2. Budner W. Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
  3. Cieślik A. Czynniki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Gospodarka Narodowa 2007, nr 3, s. 25-47.
  4. Godlewska H. Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Warszawa 2001.
  5. Godlewska-Majkowska H., Poniatowska-Jaksch M. Atrakcyjność regionów Polski dla inwestycji w turystykę [w:] W. Deluga (red.) Turystyka we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009, s. 45-64.
  6. Januszewski M. Czynniki determinujące decyzje inwestycyjne w turystyce - ujęcie modelowe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2009, nr 50, s. 195-202.
  7. Miszczak K., Lokalizacja działalności gospodarczej - ujęcie teoretyczne, Gospodarka Przestrzenna 2007, nr 10, s. 29-35.
  8. Mruk H. Analiza rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
  9. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2009 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
  10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz. U. 1997, nr 133, poz. 884, z późn. Zm.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu