BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jeske Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy), Ossowski Witold (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy), Pańka Dariusz (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy), Rolbiecki Stanisław (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Wpływ sposobu nawadniania ziemniaka na porażenie bulw przez patogeny
Effect of Different Methods of Potato Irrigation on Tubers Infection by Pathogens
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013, nr 02/1, s. 5-11, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Ziemniaki, Nawadnianie, Choroby
Potatoes, Irrigation, Illness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu nawadniania kroplowego i mikrozraszania na porażenie bulw ziemniaka odmian: Barycz, Mors i Triada przez najgroźniejsze patogeny. Doświadczenie założono jako dwuczynnikowe w układzie losowanych podbloków split-plot, w czterech powtórzeniach, na glebie lekkiej. Czynnikami były odmiany i następujące warianty nawadniania: WO - bez nawadniania, W1 - nawadnianie kroplowe, W2 - mikrozraszanie. W każdym roku badań oceniano zdrowotność bulw po zbiorach. Określano procent powierzchni z objawami parcha zwykłego i ospowatości bulw. Wykorzystano 9-cio stopniową skalę (0-8o), w której 0 o oznaczało brak objawów porażenia - bulwy zdrowe, natomiast 8o - powyżej 50% powierzchni bulwy z objawami chorobowymi. W stosunku do pozostałych chorób określono procent bulw z objawami porażenia. We wszystkich latach badań obserwowano występujące na bulwach ziemniaka objawy chorobowe parcha zwykłego oraz ospowatości. Badane odmiany różniły się podatnością na Streptomyces sp. i Rhizoctonia solani. Najbardziej odporną odmianą na porażenie przez pierwszego patogena była Triada, natomiast na drugiego Barycz. Porażenie powodowane przez inne patogeny ziemniaka odnotowywano sporadycznie, na poziomie nie przekraczającym 1%. Nie zaobserwowano istotnego wpływu wariantu nawadniania na występowanie parcha zwykłego i ospowatości bulw ziemniaka.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the impact of microirrigation of Barycz, Mors and Triada potato cultivars on the infection of tubers by the most dangerous pathogens. The experiment was carried out on light soil as a two-factor split-plot design with four replications. The factors were cultivars and the following variants of irrigation: W O - without irrigation, W1 - drip irrigation, W 2 - micro-sprinkler irrigation. The health status of tubers was evaluated after harvest in each year of the study. The percentage of an area of the tubers with symptoms of common scab and black scurf was determined following nine-degree (0-8) scale were: 0 = lack of disease symptoms, healthy tubers and 8 = above 50% of a tuber surface with disease symptoms. The percentage of tubers with symptoms of infestation was estimated for other detected diseases. Symptoms of common scab and black scurf were observed on the tubers in all years of the study. Studied cultivars differed in susceptibility to Streptomyces sp. and Rhizoctonia solani. The most resistant cultivar to the first pathogen was Triada and to the second pathogen was Barycz. Symptoms of other diseases were noted sporadically and did not exceed 1% of infected tubers. There was no significant effect of the microirrigation on the occurrence of common scab and black scurf of the tubers.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. COBORU - Lista Odmian Roślin Rolniczych 2003.
 2. Gładysiak S., Czajka M. Sprinkling influence on potato cultivars infestation by diseases. Nowe Kierunki w Fitopatologii, Materiały z Sympozjum, Kraków, 1996, s. 217-221.
 3. Kurzawińska H. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego oraz trzech terminów sadzenia wybranych odmian ziemniaka na występowanie parcha zwykłego (Streptomyces scabies (Thaxt) Waksman et Henrici). Zesz. Nauk. AR Kraków 267, 1992, s. 149-158.
 4. Lenc L. Wpływ podkiełkowywania sadzeniaków wybranych odmian ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym na występowanie parcha zwykłego (Sreptomyces scabies). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 49 (2), 2009, s. 913-917.
 5. Pańka D., Pińska M. Influence of potassium fertilization on health status of Barycz and Triada potato cultivars. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, BTN, 39, Seria B, 52, 2004, s. 261-269.
 6. Pańka D., Sadowski Cz., Rolbiecki S. Influence of microirrigation on health status of chosen potato cultivars grown in very light soil., Acta Hort. 729, 2007, s. 357-360.
 7. Sadowski Cz., Grabarczyk S., Rzekanowski Cz. Wpływ nawadniania na występowanie Streptomy- ces scabies (Taxter) i Rhizoctonia solani Kühn na bulwach ziemniaków uprawianych na glebie bardzo lekkiej. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst., Agricultura 47, 1988, s. 45-54.
 8. Sadowski Cz., Korpal W., Lenc L., Kawalec A. Health status of tubers of potato cultivated under organic and integrated conditions. In: Obieg Pierwiastków w Przyrodzie, Gworek, B. and Misiak, J. (eds). Monografia tom II, 2003, s. 682-686.
 9. Sadowski Cz., Pańka D., Lenc L. Porównanie zdrowotności bulw i kiełków wybranych odmian ziemniaka uprawianych w systemie ekologicznym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 500, 2004, s. 373-381.
 10. Szutkowska M. Czy można ograniczyć porażenie bulw parchem zwykłym. Ziemn. Pol. 3, 1999, s. 5-9.
 11. Wenzel H. Zur Erfassung des Schadenausmasses in flanzenschutzversuchen. Pflanzenschut- zberichte 15, 1948, s. 81-84.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu