BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tryngiel-Gać Anna (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Treder Waldemar (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Krawiec Adam (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Klamkowski Krzysztof (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
Title
Efektywność nawadniania kilku odmian borówki wysokiej
Efficiency of Irrigation of Some Highbush Blueberry Cultivars
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013, nr 02/1, s. 13-23, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Nawadnianie, Efektywność, Produkcja owoców
Irrigation, Effectiveness, Production of fruits
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań prowadzonych w latach 2009 - 2012 była ocena efektywności kroplowego nawadniania borówki przy uwzględnieniu różnych rozwiązań technicznych instalacji nawodnieniowej. Badaniami objęto 5 odmian borówki wysokiej: 'Bluecrop', 'Chandler', 'Duke', 'Nelson', 'Spartan'. Zastosowano 4 warianty nawadniania: kontrola - bez nawadniania; nawadnianie kroplowe - jedna linia kroplująca na rząd (dawka wody 100%); nawadnianie kroplowe - dwie linie kroplujące na rząd (dawka wody 125%); nawadnianie kroplowe - dwie linie kroplowe na rząd (dawka wody 200%). Częstotliwość nawadniania oraz ilość dostarczanej wody zależała od przebiegu pogody, a nawadnianie prowadzono w oparciu o pomiary siły ssącej gleby. W roku 2009 i 2010 sumaryczne długości przyrostów były najwyższe w kombinacji kontrolnej, istotnie wyższe niż w kombinacjach nawadnianych (100% i 200% wody). W roku 2011 liczba przyrostów oraz ich sumaryczna długość we wszystkich kombinacjach nawadnianych były istotnie wyższe niż w kombinacji kontrolnej (bez nawadniania). Obserwacje te potwierdziły się również w roku 2012. Średnio krzewy odmiany 'Chandler' rosły najsłabiej, a najsilniej krzewy odmian 'Bluecrop' i 'Nelson'. Plonowanie borówki było bardzo zróżnicowane. Dopiero w 2012 roku plon w kombinacji kontrolnej był istotnie niższy w porównaniu do wariantów nawadnianych. Średnio najobficiej plonowała odmiana 'Chandler', a najsłabiej odmiana 'Spartan'. Spośród badanych odmian największymi jagodami wyróżniała się odmiana 'Chandler', a najmniejszymi odmiana 'Duke'.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to evaluate the efficiency of irrigation of highbush blueberry using different types of irrigation schemes. The experiment was conducted in 2009 - 2012 on 5 cultivars: 'Bluecrop', 'Chandler', 'Duke', 'Nelson', 'Spartan'. The irrigation treatments were as follows: (i) control (without irrigation), (ii) one drip line per row of plants (100%, reference water amount determined according to tensiometer readings), (iii) two drip lines per row of plants (125% of reference water amount), (iv) drip irrigation - two drip lines per row of plants (200% of reference water amount). In 2009 and 2010 the highest total length of one-year-old shoots was observed in the plants from control combination. In 2011 the number and total length of shoots in the all irrigation treatments was higher compared to the non-irrigated one. This was confirmed in 2012. The highest plant vigor was observed in case of 'Bluecrop' and 'Nelson' cultivars, whereas the lowest for 'Chandler'. Yielding of blueberry was very varied. Only in 2012 the total yield obtained from irrigated plants was higher compared to the control ones. Among the cultivar tested, the highest yield was recorded for 'Chandler', while the lowest one for 'Spartan'. Fruits of 'Chandler' cultivar were the biggest.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chlebowska K., Smolarz K. Siła wzrostu i plonowania kilku odmian borówki wysokiej w Dąbrowicach k. Skierniewic. I Ogólnopolska Konferencja Borówkowa, ISK, Skierniewice, 25 czerwca 1997, s. 48-52.
 2. Glonek J., Komosa A. Wpływ fertygacji makro- i mikroelementami na wzrost i plonowanie borówki wysokiej. Rocz. AR w Poznaniu, CCCLVI, Ogrodn. 37, 2004, s. 61-66
 3. Gruca Z., Pacholak E., Stojek B. Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i plonowanie borówki wysokiej. Pr. Inst.. Sad. Ser. C. 115, 1992, s. 59-60
 4. Gruca Z., Pacholak E., Stojek B. Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost oraz plonowanie borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.). PTPN, Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Leśn., 75, 1993, s. 13-20
 5. Haffner K.E. Ecology of Vaccinium growing. Acta Hort. 346, 1993, s. 214-220
 6. Hancock J.F. Aktualnie zalecane odmiany borówki wysokiej w Michigan w USA. Konferencja nt. Uprawne rośliny wrzosowate. IO, Skierniewice 22-24 maja 2003, s.7-10
 7. Holzapfel E.A., Hepp R. F. Effect of Irrigation on Six Years Old Bluetta Blueberry Plants. Acta Hort. 574, 2002, s. 253-259.
 8. Kaczorowska Z. Opady w Polsce w przekroju wieloletnim. Prace Inst. Geogr. Warszawa, 1962
 9. Klamkowski K., Treder W., Tryngiel-Gać A., Wójcik K. Wpływ ilości i intensywności opadów na zmiany wilgotności gleby w sadzie jabłoniowym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Kraków 5, 2011, s. 115-126.
 10. Koszański Z., Rumasz-Rudnicka E., Podsiadło C., Jaroszewska A. Wpływ nawadniania kroplowego i nawożenia mineralnego na plonowanie borówki wysokiej. Inżynieria Rolnicza, Kraków 3 (63), 2005, s. 251-257.
 11. Koszański Z., Rumasz-Rudnicka E., Jaroszewska A., Kowalewska R. Reakcja borówki wysokiej odmiany 'Spartan' i 'Patriot' na nawadnianie kroplowe. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Kraków 5, 2011, s. 95 - 103.
 12. Perrier C., Mingeau M., Ameglio T., Ferreira M.I., Jones H.G. Effects of water stress on transpiration, radial growth and yield in highbush blueberry. Acta Hort., 537 (2), 2000, s. 923-928.
 13. Pliszka K., Krupa T. Nowe odmiany borówki wysokiej. Szkółkarstwo nr 4, 2004, s. 8-12.
 14. Rejman A., Pliszka K. Borówka wysoka, PWRiL. Warszawa, 1991.
 15. Sadowski C., Rzekanowski C. The effect of spray irrigation and drip irrigation on yield and disease of strawberries grown on a very light soil. Acta Hort., 265,1989, s. 623-626.
 16. Stępień W., Mercik S., Smolarz K., Laszlovsky-Zmarlicka A. Współdziałanie kilku sposobów pielęgnacji gleby i dawek azotu na wzrost i plonowanie borówki wysokiej. I Ogólnopolska Konferencja Borówkowa, ISK, Skierniewice, 25 czerwca 1997, s. 52-58.
 17. Treder W. Zakwaszanie wody stosowanej w uprawie borówki wysokiej. I Ogólnopolska Konferencja Borówkowa, ISK., Skierniewice 25 czerwca 1997, s. 56-62.
 18. Treder W., Krzewińska D., Borowik M. Ocena efektywności fertygacji borówki wysokiej. Zeszyty Naukowe ISK T. 15, 2007, s. 34-45.
 19. Wójcik P. Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego na wzrost, plonowanie i jakość owoców borówki wysokiej. II Ogólnopolskie Sympozjum AR w Poznaniu nt. Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie, t.I, 1996, s. 97-101.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu