BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Stanisław (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Kuśmierek-Tomaszewska Renata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Żarski Jacek (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Szterk Piotr (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Ocena potrzeb i efektów deszczowania bobiku w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotowego
Evaluation of Requirements and Effects of Sprinkling Faba Been under Different Nitrogen Fertilization
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013, nr 02/1, s. 25-35, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Nawożenie gruntów, Nawadnianie, Produkcja roślinna
Fertilization of land, Irrigation, Crop production
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki ścisłego doświadczenia polowego z deszczowaniem bobiku odmiany 'Olga' przeprowadzonego w latach 2010-2012 w stacji badawczej Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Mochełku koło Bydgoszczy na glebie lekkiej. Poszczególne sezony wegetacji roślin były bardzo zróżnicowane, dotyczyło to zwłaszcza opadów atmosferycznych, które determinowały wysokość zastosowanych dawek nawodnieniowych. Największe potrzeby deszczowania wystąpiły w 2010 roku, w którym zastosowano 180 mm, w kolejnych latach opady były korzystniej rozłożone i deszczowano dawką 65 mm. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że potrzeby wodne bobiku na glebie lekkiej w okresie od kwietnia do sierpnia wyniosły około 400 mm. Plon nasion bobiku na obiektach kontrolnych wahał się w kolejnych latach od 1,23 t .ha-1 (2010) do 5,55 t .ha-1(2012r.). Deszczowanie istotnie zwiększyło plon nasion, średnio o 1,59 t .ha-1 , największy przyrost plonu nasion (3,66 t.ha-1 ) uzyskano w 2010 roku stosując największą dawkę nawodnieniową. Plonowanie na obiektach deszczowanych nie było ustabilizowane, średnio wynosiło 5,00 t .ha-1 , z wahaniem się od 3,84 (2011r.) do 6,27 (2012). W doświadczeniu nie stwierdzono wpływu wielkości dawki azotu na wysokość plonu nasion bobiku, jednak najlepsze efekty uzyskano w warunkach bez nawożenia azotem lub stosując 30 kg.ha-1. Wielkość plonu nasion, lata badań i czynniki doświadczenia modyfikowały plon białka. Na obiektach kontrolnych w 2010 roku zebrano zaledwie 0,39 t .ha-1 , a na deszczowanych w roku 2012 powyżej 2 t .ha-1 .(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of a field experiments with irrigation faba bean cultivar 'Olga' which were carried out on sandy soil in the years 2010-2012 nearby Bydgoszcz in the Research Centre of University of Technology and Life Science - Mochełek. Particular vegetation seasons were different, especially related to rainfall, which determined the amount of applied irrigation doses. The highest-level need for irrigation occurred in 2010, when 180 mm of irrigated water was used; while in subsequent years rainfalls were distributed more preferably thus for irrigation were used 65 mm. Based on the results, it was found that the water needs of faba bean cultivated on sandy soil in the period from April to August amounted to about 400 mm. Seed yield of faba bean collected from control plots ranged in successive years from 1.23 t .ha-1 (2010) to 5.55 t .ha-1 (2012). Irrigation increased the yield significantly by an average of 1.59 t .ha-1, the highest increase in crop (3.66 t.ha-1) was obtained in 2010 by using the highest dose of irrigation. Yield collected from irrigated plots were not stable in the subsequent years, they averaged 5.00 t.ha-1, varying between 3.84 t .ha-1 (2011), and 6.27 t .ha-1 (2012). Based on the results of the experiments, it was not found an influence of nitrogen fertilizer on the amount of yield of seed, the best results were obtained in conditions without nitrogen or with the dose of 30 kg.ha-1 . The yield of seed, the subsequent years of research and factors used in the experiment affected the yield of protein. In 2010 from the control plots were collected only 0,39 t .ha-1 of protein, and in 2012 from the irrigated plots were received more than 2 tons.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dudek S., Żarski J., Kuśmierek-Tomaszewska R. Wpływ deszczowania na plonowanie bobiku uprawianego na glebie lekkiej. Infr. i Ekol. Teren. Wiejsk., 6, 2011, 119-126.
 2. Drupka S. Techniczna i rolnicza eksploatacja deszczowni. PWRiL Warszawa, 1976, ss. 310.
 3. Dzieżyc J. Rolnictwo w warunkach nawadniania. PWN Warszawa, 1988.
 4. Fordoński G. Rośliny strączkowe. [W] Szczegółowa uprawa roślin. Praca po red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego, t II, 2003, 65-81.
 5. Gawłowska M., Święcicki W. Uprawa, rynek i wykorzystanie roślin strączkowych w Unii Europejskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 2007, 522, 505-513.
 6. Grabarczyk S., Żarski J., Dudek S. Sterowanie deszczowaniem według opadów atmosferycznych. Roczniki AR w Poznaniu, 234, 1992, 83-90.
 7. Karczmarczyk S. Nawadnianie roślin pastewnych. [W] Nawadnianie roślin pod red. S. Karczmarczyka i L. Nowaka. PWRiL Poznań, 2006, 409-411.
 8. Kulig B., Zając T. Biologiczne i agrotechniczne uwarunkowania produkcyjności bobiku. Postępy Nauk Rolniczych, 1, 2007, 63-80.
 9. Nowak L. Wpływ nawożenia mineralnego i deszczowania na plon i skład chemiczny dwóch odmian bobiku. Fragm. Agron. 13, 1988, 59-67.
 10. Pahl H. Grain Legumes: production, consumption and trade in the UE and the world. W: Legumes for sustainable agriculture. LINK/AEP, Strasbourg, 1-15.
 11. Podleśny J. Rośliny strączkowe w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Post. Nauk Roln., 2004, 4, 83-95.
 12. Podleśny J. Rośliny strączkowe w Polsce - perspektywy uprawy i wykorzystanie nasion. Acta Agrophysica, 2005, 6 (1), 213-214.
 13. Podsiadło C. Studia nad deszczowaniem i nawożeniem mineralnym bobiku, grochu siewnego, łubinu białego i żółtego uprawianych na glebie lekkiej. Rozprawy, AR Szczecin, 203, 2001.
 14. Rojek M. Potrzeby nawadniania w Polsce. [W] Nawadnianie roślin pod red. S. Karczmarczyka i L. Nowaka. PWRiL Poznań, 2006, 91-108.
 15. Szukała J., Maciejewski T., Sobiech S. Wpływ deszczowania i nawożenia azotowego na plonowanie bobiku, grochu siewnego i łubinu białego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 446, 1997, 247-252.
 16. Szukała J., Czekała J., Maciejewski T., Jakubus M. Wpływ współdziałania uproszczeń uprawy roli, deszczowania i nawożenia na plonowanie i jakość nasion bobiku. Zesz. Pro- bl.Post.Nauk Roln., 2007, 522, 351-360.
 17. Święcicki W., Szukała J., Mikulski W., Jerzak M. Możliwość zastąpienia białka śruty sojowej krajowymi surowcami. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 2007, 522, 515-521.
 18. Von Richthofen J.S. What do European farmers think about grain legumes. Grain legumes. 2006, 45, 14-15.
 19. Żarski J., Dudek S., Rola deszczowania w kształtowaniu plonowania wybranych upraw polowych. Pamiętnik Puławski 132, 2003, 443-449.
 20. Żarski J., Dudek S. Zmienność czasowa potrzeb nawadniania wybranych roślin w regionie Bydgoszczy. Infr. i Ekol. Teren. Wiejsk., 3, 2009, 141-152.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu