BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Durau Beata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Żarski Jacek (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Niedobory opadów atmosferycznych w uprawie kapusty głowiastej białej i marchwi w rejonie Bydgoszczy w latach 1981-2010
Atmospheric Precipitation Deficiencies in The White Cabbage and Carrot Cultivation in The Region of Bydgoszcz in The Years 1981-2010
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013, nr 02/1, s. 37-49, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Opad atmosferyczny, Warzywa, Produkcja rolna
Precipitation, Vegetables, Agricultural production
Note
streszcz., summ.
Country
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Abstract
Celem badań była ocena poziomu niedoborów opadów atmosferycznych we wczesnej i późnej uprawie kapusty głowiastej białej i marchwi, w latach 1981- 2010 w rejonie Bydgoszczy. W pracy wykorzystano wyniki standardowych pomiarów meteorologicznych, prowadzonych w stacji badawczej Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP Bydgoszcz w Mochełku. Opady optymalne dla gleb średnich obliczono według wskaźników Klatta, a wielkość niedoborów opadów w kolejnych miesiącach uprawy i w okresach krytycznych pod względem zaopatrzenia w wodę obliczono z różnicy między opadami rzeczywistymi, a optymalnymi. Określono też linie trendu niedoborów opadów w badanym okresie. Badania nie wykazały istotnych zmian w przebiegu średnich temperatur powietrza i sum opadów atmosferycznych okresu wegetacji (IV-IX). Wykazano niedobory opadów w całym okresie wegetacji i w okresach krytycznych badanych roślin, które potwierdzają konieczność stosowania nawodnień w uprawie kapusty i marchwi. Niedobory opadów w latach 1981-2010 nie wykazywały tendencji wzrostowej. Większe ryzyko klimatyczne uprawy, ze względu na niedobory opadów wykazano w uprawie badanych gatunków na zbiór późny.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was the estimating of the level of the deficiency of precipitation in the early and late cultivation of white cabbage and carrot in the years 1981-2010 in the region of Bydgoszcz. For this purpose, results of standard meteorological measurements from the Research Station of the Faculty of Agriculture and Biotechnology 'Mochełek', University of Technology and Life Sciences were used. Optimal precipitations for medium soils were calculated according to Klatt. Precipitations deficiency in subsequent month of cultivation and in critical periods in terms of water supply were calculated by diminish between the real and optimal precipitations. The trends of deficiency of precipitations in the examinated period were estimated too. There was not demonstrated essential changes in the average air temperatures and the sum of precipitation in period IV-IX. The precipitation deficiency in vegetation period and in critical periods was indicated. It verify the necessity of the irrigation in the cultivation of the white cabbage and carrot. The precipitations deficiency in the examinated period not indicated the growth trend. Larger climatic risk of cultivation due to precipitations deficiency in the late cultivation of examinated species was demonstrated.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J. Klasyfikacja okresów posusznych na podstawie bilansu wody łatwo dostępnej w glebie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 2009, s. 109-117.
 2. Główny Urząd Statystyczny. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011. Roczniki Branżowe, Warszawa, 2011, s. 161-162.
 3. Grabarczyk S. 1983. Nawadnianie. Podstawy agrotechniki. PWRiL Warszawa, 1983, s. 94-96.
 4. Jeznach J. Aktualne trendy w rozwoju mikronawodnień. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 2009, s. 83-94.
 5. Kaca E., Łabędzki L., Lubbe J. Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Postępy Nauk Rolniczych, 1, 2011, s. 37-49.
 6. Kaniszewski S. Nawadnianie warzyw polowych. Plantpress Kraków, 2005a, s. 7-9, 55, 72-73.
 7. Kaniszewski S. Technologia nawadniania warzyw. Mat. Konf. Nawadnianie warzyw w uprawach polowych. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice, 2005b, s. 5-17.
 8. Kaniszewski S., Dyśko J., Babik J. Wpływ nawadniania i fertygacji kroplowej azotem na plonowanie warzyw korzeniowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 2009, s. 43-54.
 9. Karczmarczyk S., Nowak L. Nawadnianie roślin. PWRiL Poznań, 2006, s. 67-68, 81, 101-102.
 10. Kołota E., Orłowski M, Biesiada A. Warzywnictwo. Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2007.
 11. Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J., Dudek S.: Meteorological automated weather station data application for plant water requirements estimation. Computers and Electronics in Agriculture, vol. 88, 2012, s. 44-51.
 12. Lipiński J.: Efekty produkcyjne i ekonomiczne nawadniania truskawek uprawianych na glebach lekkich. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 4, 2012, s.180-183.
 13. Orłowski M. (red.). Polowa uprawa warzyw. Brasika Szczecin, 2000, s. 8, 254.
 14. Radzka E., Gąsiorowska B., Koc G., Rak J. Wstępna analiza niedoborów opadowych w RSD Zawady. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 2009, s. 179-186.
 15. Rumasz-Rudnicka E., Koszański Z., Woronecki T.K. Efekty nawadniania niektórych warzyw. Acta Agrophysica 11(2), 2008, s. 509-517.
 16. Rzekanowski C. Kształtowanie się potrzeb nawodnieniowych roślin sadowniczych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 2009, s. 19-27.
 17. Rzekanowski C., Żarski J., Rolbiecki S. Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę. Postepy Nauk Rolniczych 1, 2011, s. 51-63.
 18. Żarski J. Tendencje zmian klimatycznych wskaźników potrzeb nawadniania roślin w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 2011, s. 29-37.
 19. Żarski J., Dudek S. Zmienność czasowa potrzeb nawadniania wybranych roślin w regionie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 2009, s. 141-149.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu