BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podsiadło Cezary (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Meller Edward (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wpływ mikronawadniania i nawożenia mineralnego na plonowanie wiśni oraz wybrane właściwości chemiczne gleby lekkiej
Effect of Microirrigation and Mineral Fertilization on The Cherry Yield and Selected Chemical Properties of The Light Soil
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013, nr 02/1, s. 89-96, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Nawadnianie, Nawożenie gruntów, Produkcja owoców
Irrigation, Fertilization of land, Production of fruits
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki badań uzyskanych w doświadczeniach polowych, przeprowadzonych w latach 2002-2003. Oceniono w nich wpływ nawadniania podkoronowego i nawożenia mineralnego na plonowanie wiśni oraz zawartość niektórych makro- i mikroelementów w glebie. Lata, w których prowadzono badania były zróżnicowane pod względem warunków opadowotermicznych. Sezon wegetacyjny w 2002 roku charakteryzował się umiarkowaną sumą opadów oraz temperaturą powietrza, natomiast rok 2003 był wyraźnie suchy i ciepły. W latach badań plony owoców zwiększyły się pod wpływem nawadniania, średnio o 2,5 kg w przeliczeniu na jedno drzewo. Podobnie zastosowane nawożenie zwiększyło plony owoców wiśni, a największy wpływ miało nawożenie na poziomie 1NPK. Pod wpływem wyższej dawki nawożenia 2NPK, plon owoców już nie wzrastał. Zastosowane zabiegi agrotechniczne modyfikowały właściwości chemiczne gleby lekkiej. W największym stopniu dotyczyło to zawartości azotu w warstwie ornej i podornej.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results obtained from field experiments conducted in 2002-2003. They evaluated the effect of irrigation and fertilizationof cherry on the yield and mineral content of some macro-and micronutrients in the soil.Years in which the study was conducted were varied in terms of rainfall-thermal conditions. The growing season in 2002 was characterized by a moderate amount of precipitation and air temperature,while the year2003 was clearly dry and warm. In the study of fruit crops increased under the influence of irrigation, an average of 2.5 kg in terms of a single tree. Similarly, applied fertilizer increased yields of cherries, but the biggest influence was spreading at 1NPK. Under the influence of a higher dose 2NPK fertilization, fruit yield has not increased. Agrotechnical used modified the soil chemcal properties. The most affected was N in the layer of topsoil and under.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buniak W., Zbieć I. The quality of irrigated crop. In: Water requirements and irrigation effects of plants cultivated in arid and semiarid climate, Poland-Israel Conference, Proc. v. II, ed. CINADCO, Tel Aviv Israel, 1997, s. 247-252.
 2. Brzozowski P., Klimek G. Opłacalność produkcji wiśni w Polsce w latach 2000-2010. Zesz. Nauk. Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, tom 18, 2010, s. 181-193.
 3. Dzieżyc J. Rolnictwo w warunkach nawadniania, PWN Warszawa, 1988.
 4. Klimek G. Sadownictwo, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1997.
 5. Koćmit A.., Tomaszewicz T., Raczkowski B., Chudecka J., Podlasiński M., Skokowska - Antoszek M. Wpływ nawożenia mineralnego i deszczowania na chemiczne właściwości gleby lekkiej, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 438, 1996, s.325 - 338.
 6. Mika A. Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na jakość owoców. Ogólnopolska konferencja Marketing i jakość owoców, Skierniewice, 2002.
 7. Pacholak E., Łysiak G. Wpływ nawożenia i nawadniania na zmiany zawartości składników w glebie. Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, seria C, Biuletyn Informacyjny, nr 3- 4, 1992, s. 115-116.
 8. Sadowski A., Ścibisz K. Racjonalne nawożenie upraw sadowniczych. Prace Instytutu Sadownic- twa i Kwiaciarstwa nr 3-4, 1992, s. 24-28.
 9. Sadowski A., Jadczuk E. Potrzeba nawożenia wiśni azotem w powiązaniu ze sposobem utrzymania gleby i wiekiem drzew. Ogólnopolskie Sympozjum Mineralnego Odżywiania Roślin Sadowniczych, Skierniewice, 1998, s.128-141.
 10. Sadowski A. Nawożenie sadów - mity i rzeczywistość. Sad Nowoczesny, nr 3, 2000, s. 2-4.
 11. Treder W. Nawadnianie roślin sadowniczych. W: Nawadnianie roślin pod red. S. Karczmarczyka i L. Nowaka. PWRiL Poznań, 2006, s. 333-363.
 12. Wójcik P. Nawożenie sadów wiśniowych i czereśniowych w pełni owocowania, Owoce Warzywa Kwiaty, nr 10, 2002, s.22-23.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu