BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drzyzga Weronika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Nowosielska Paulina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Poloczek Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją publiczną na przykładzie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Using Stakeholder Analysis in Managing a Public Organization on the Example of a Nursing and Residential Care Facilities
Source
Academic Review of Business and Economics (ARBE), 2023, vol. 4(1), s. 90-110, tab., wykr., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Zarządzanie organizacją publiczną, Placówki służby zdrowia, Interesariusze, Studium przypadku
Management of public organization, Medical facilities, Stakeholders, Case study
Note
JEL Classification: H75
summ.
Abstract
Artykuł ma na celu wyjaśnienie pojęć związanych z interesariuszami oraz przedstawienie wyników dokonanego studium przypadku na przykładzie konkretnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Do prawidłowego przeprowadzenia badania użyto metody zaproponowanej w książce pod tytułem Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną autorstwa A. Frączkiewicz-Wronki. W ramach analizy zidentyfikowano grupę interesariuszy kluczowych dla działania ZOL. Dokonano również analizy ich oczekiwań oraz pokazano ich wpływ na jednostkę. Artykuł podkreśla wagę skutecznego zarządzania relacjami z interesariuszami, które są niezbędne do świadczenia wysokiej jakości opieki medycznej oraz osiągnięcia sukcesu placówki. (abstrakt oryginalny)

In a turbulent environment in which public organizations operate, conscious management is a key point to achieve success. Organizations such as Nursing and Resi-dential Care Facilities (NRCF) have a significant role in providing services of a medical and social nature. To effectively manage such organizations it is essential to identify and take into consideration the opinion of many stakeholders groups that influence the func-tioning as well as the results of the facility. The aim of this article is to present the role and significance of stakeholder analysis in the management of public organization through the example of a Nursing and Residential Care Facility. This article discusses the definition of stakeholders, stakeholder relationship management and their signifi-cance in managing a public organization. In the empirical part, a single case study is presented showing the possibilities of using stakeholder analysis in managing a Nursing and Residential Care Facility. The article also aims to contribute to the development of knowledge on the use of stakeholders analysis in managing a public organization, and to provide practical guidance for managers and researchers working in this field. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bacq, S., Aguilera, R.V. (2022). Stakeholder governance for responsible innovation: A theory of value creation, appropriation, and distribution. Journal of Management Studies, 59(1), 29-60.
 2. Bourne, L. (2016). Stakeholder relationship management: A maturity model for organisational implementation. CRC Press.
 3. Bridoux, F., Stoelhorst, J.W. (2022). Stakeholder governance: Solving the collective action problems in joint value creation. Academy of Management Review, 47(2), 214-236.
 4. Carroll, A.B., Buchholtz, A.K. (2009). Business and society: Ethics and stakeholder management (7 Edition). South Western: Cengage Learning.
 5. Choi, J., Wang, H. (2009). Stakeholder relations and the persistence of corporate financial performance. Strategic Management Journal, 30(8), 895-907.
 6. Cholewa-Wiktor, M. (2014). Efektywność w szpitalach publicznych. Studia Ekonomiczne, 180(2), 44-54.
 7. Crane, B. (2020). Revisiting who, when, and why stakeholders matter: Trust and stakeholder connectedness. Business & Society, 59(2), 263-286.
 8. Cyfert, S., Krzakiewicz, K. (2017). Wprowadzenie do nauki o organizacji. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 9. Frączkiewicz-Wronka, A. (2012). Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną. Katowice: Śląsk.
 10. Frączkiewicz-Wronka, A., Austen, A. (2011). Efektywne przywództwo w ochronie zdrowia: wyniki badań empirycznych. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 187, 85-98.
 11. Freeman, R.E. (1984). Strategic management: A stockholder approach. Boston: Pitman.
 12. Jastrzębska, E. (2011). Wprowadzenie do koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju. W: J. Reichel (red.), Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju: przewodnik dla nauczycieli. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 13. Johnson Jr, B.L. (1995). Resource dependence theory: A political economy model of organizations. Department of Educational Administration College of Education University of Utah.
 14. Kołodziej-Hajdo, M. (2018). Rola i znaczenie interesariuszy w projektach realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym. Studia Ekonomiczne, 369, 68-80.
 15. Kotas, M. (2014). Wizerunek organizacji publicznej jako instrument efektywnego komunikowania z interesariuszami. Studia Ekonomiczne, 185, 134-141.
 16. Mirski, A. (2005). Problem wartości w zarządzaniu humanistycznym. Zarządzanie w Kulturze, 6, s. 65-80.
 17. Mitchell, R.K., Agle, B.R., Wood, D.J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. Academy of Management Review, 22(4), 853-886.
 18. Moore, M.H. (1997). Creating public value: Strategic management in government. Harvard University Press.
 19. Olech, A., red. (2011). Partycypacja publiczna: o uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 20. Rainey, H.G. (2009). Understanding and managing public organizations. John Wiley & Sons.
 21. Rajablu, M. (2015). The role of stakeholder management in project success. Multimedia University (doctoral dissertation).
 22. Rowley, T.J. (1997). Moving beyond dyadic ties: A network theory of stakeholder influences. Academy of Management Review, 22(4), 887-910.
 23. Savage, G.T., Nix, T.W., Whitehead, C.J., Blair, J.D. (1991). Strategies for assessing and managing organizational stakeholders. Academy of Management Perspectives, 5(2), 61-75.
Cited by
Show
ISSN
2720-457X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.22367/arbe.2023.04.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu