BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarczyk Ewelina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wsparcie aktywizacji zawodowej ludzi młodych z Europejskiego Funduszu Społecznego w Siemianowicach Śląskich
Support for Professional Activation of Young People from the European Social Fund in Siemianowice Śląskie
Source
Academic Review of Business and Economics (ARBE), 2023, vol. 5(2), s. 19-43, tab., wykr., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Rynek pracy, Aktywizacja rynku pracy, Ludzie młodzi, Programy UE
Labour market, Labour market activation, Young people, EU programme
Note
JEL Classification: J21, J24
summ.
Company
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
European Social Fund (ESF)
Country
Siemianowice Śląskie
Abstract
W artykule prowadzono rozważania nad rynkiem pracy osób w wieku 15-24 lata oraz wsparciem zawodowym, jakie jest kierowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Eurostat definiuje pojęcie młodych ludzi jako osoby z przedziału wiekowego 15-29 lat, natomiast GUS w raportach dotyczących zatrudnienia udostępnia bardziej szczegółowy przedział, tj. 15-24 lata i kolejno 25-34 lata. Na potrzeby rozważań przyjęto przedział wiekowy udostępniany przez Główny Urząd Statystyczny. Ponadto analiza opiera się również na definicji osoby młodocianej wskazanej przez Kodeks pracy. Celem artykułu jest przedstawienie form aktywizacji zawodowej ludzi młodych, które są możliwe dzięki finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kolejnym priorytetem jest wskazanie osobom w wieku 15-24 lata możliwości rozwoju zawodowego oferowanego z programów EFS-u oraz poznanie ich potrzeb związanych z budowaniem pozycji konkurencyjnej na rynku. W artykule podjęto analizę w zakresie definicji rynku pracy, wskazano problematykę, rozróżnienie aktywnej oraz pasywnej polityki prowadzonej względem uczestników rynku. Młodzi ludzie są głównym obiektem rozważań z uwagi na ich szczególną pozycję na rynku pracy. Są to osoby z przedziału 15-24 lata, które dopiero rozpoczynają karierę zawodową i ważne jest, aby dostrzegały możliwości z pracy w Polsce oraz dbały o swoją konkurencyjność względem innych pracowników. Europejski Fundusz Społeczny oferuje wiele różnorodnych programów skierowanych do ludzi młodych poprawiających ich konkurencyjność oraz będących jednocześnie czynnikiem poprawiającym sytuację na rynku pracy. W celu przeanalizowania wpływu lokalnych projektów oraz potrzeb osób zamieszkujących Siemianowice Śląskie w kwietniu 2023 roku przeprowadzono badanie ankietowe. Jego zadaniem było poznanie znajomości działań finansowanych z EFS-u oraz opinii ankietowanych w zakresie lokalnych projektów w Siemianowicach Śląskich. Przebadanych zostało 148 osób, które odpowiedziały łącznie na 18 pytań. Ankieta została przeprowadzona w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum" w Siemianowicach Śląskich oraz za pomocą mediów społecznościowych. Zrealizowane projekty przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności młodych ludzi, jak również miasta w kontekście lokalnym i krajowym. Mogli oni czerpać pomoc z licznych szkoleń, pomocy dydaktycznych, tj. nowoczesnego sprzętu elektronicznego, darmowych podręczników lub elementów wyposażenia sal. Dodatkowo dla młodych ludzi dostępne jest wsparcie specjalistów w zakresie planowania kariery zawodowej w postaci doradców zawodowych. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród ludzi młodych pokazało, że dostrzegają oni konieczność zwiększania swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych, jednak nie biorą udziału w programach realizowanych przez władze miasta Siemianowice Śląskie. Głównym problemem współczesnego rynku pracy, który wskazują młodzi ludzie, to brak odpowiedniego doświadczenia zawodowego oraz aktualnych kompetencji wymaganych przez pracodawców. (abstrakt oryginalny)

The article considered the labor market of people aged 15-24 and the professional support provided by the European Social Fund (ESF). Eurostat defines the concept of young people as people aged 15-29, while the GUS (Polish Central Statistical Office) provides a more detailed range in its employment reports, i.e. 15-24 and then 25-34. For the considerations, the age range provided by the GUS was adopted. In addition, the analysis was also based on the definition of a juvenile provided by the Labor Code. The article aims to indicate the forms of professional activation of young people that are possible thanks to financing from the European Social Fund. Another priority is to show people aged 15-24 the possibilities of professional development offered by ESF programs and to learn about their needs related to building a competitive position in the market. The article analyzes the definition of the labor market, indicates the issues, and distinguishes active and passive policies pursued towards market participants. Young people are the main object of consideration due to their special position in the labor market. These are people aged 15-24 who are just starting their professional careers and it is important that they see the opportunities of working in Poland and take care of their competitiveness compared to other employees. The European Social Fund offers several various programs addressed to young people that improve their competitiveness and are also a factor in improving the situation in the labor market. To analyze the impact of local projects and the needs of people living in Siemianowice Śląskie, a survey was conducted in April 2023. Its task was to learn about the activities financed by the ESF and the respondents' opinions regarding local projects in Siemianowice Śląskie. One hundred forty eight people were surveyed and answered a total of 18 questions. The survey was conducted at the Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum" in Siemianowice Śląskie and via social media. The completed projects contributed to the increase in the competitiveness of young people and the city in the local and national context. They could get help from numerous training courses and teaching aids, such as modern electronic equipment, free textbooks, or classroom equipment. Additionally, young people are provided with support from specialists in career planning in the form of career advisors. A survey conducted among young people showed that they perceive the need to improve their skills and professional qualifications, but they do not participate in programs implemented by the authorities of the city of Siemianowice Śląskie. The main problem of the modern labor market indicated by young people is the lack of appropriate professional experience and current competencies required by employers. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babiak J. (2006). Fundusze Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy. Warszawa: Studio Emka.
 2. Eurostat. (2024). Pobrano z: https://ec.europa.eu/eurostat/web/youth (dostęp: 25.02.2024).
 3. Górniak J. (red.). Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2015. Warszawa-Kraków: PARP.
 4. GUS. (2022). Pobrano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/informacja-na-temat-przeliczonych-dla-lat-2010-2020-wynikow-badania-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-bael,37,1.html (dostęp: 19.11.2022).
 5. GUS. (2024). Pobrano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/pracujacy-bezrobotni-i-bierni-zawodowo-wyniki-wstepne-bael-iii-kwartal-2023-roku,12,58.html (dostęp: 25.02.2024).
 6. Kwiatkowska W. (2007). Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce. Łódź: WUŁ.
 7. Liczba ludności w mieście z podziałem na wiek. (2023). Pobrano z: https://dane.siemianowice.pl/dataset/calkowita-liczba-ludnosci/resource/238 (dostęp: 8.03.2023).
 8. Milewski R., Kwiatkowski E. (2018). Podstawy ekonomii. Warszawa: WN PWN.
 9. Nagel K., Smandek I. M. (2010). Polityka rynku pracy i źródła jej finansowania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 10. Oczki J. (2021). Zatrudnialność osób młodych w Polsce. Uwarunkowania implementacji niemieckiego podejścia do aktywizacji i kształcenia zawodowego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, Rozdział 1: Postanowienia ogólne.
 12. Sikora-Gaca M., & Kosowska U. (2014). Fundusze Europejskie w teorii i praktyce. Edukacja, gospodarka, kultura, społeczeństwo. Warszawa: Difin.
 13. Sobotka K. (2000). Europejski Fundusz Społeczny. Zasady korzystania z funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. Łódź: Instytut Europejski.
 14. Strategia rozwoju Miasta Siemianowice Śląskie do roku 2030. (2016). Pobrano z: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/res/serwisy/pliki/25263874?version=1.0 (do-stęp: 23.04.2023).
 15. Śliwa J. (2008). Fundusze unijne bez tajemnic. Podręcznik dla studentów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania.
 16. Tkaczyński J. W., Rossmann G. (2003). Fundusze Unii Europejskiej. Białystok: Temida 2.
 17. Uryga J., Magielski W., Bienias I. (2007). Środki unijne. Klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z.o.o.
 18. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Dz.U. 1974 Nr 24, poz. 141.
 19. Warda J. (2205). Fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Lublin: Verba.
 20. Wiek bezrobotnych. (2023). Pobrano z: https://dane.siemianowice.pl/dataset/wiek-bezrobotnych (dostęp: 7.03.2023).
 21. Wojtaszczyka K. A. (2005). Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej. W: K. A. Wojtaszczyka (red.), Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej (s. 64-65). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 22. Zieliński, M. (2012). Rynek pracy w teoriach ekonomicznych. Warszawa: CeDeWu.
Cited by
Show
ISSN
2720-457X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.22367/arbe.2023.05.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu