BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kostecki Stanisław (Politechnika Wrocławska), Machajski Jerzy (Politechnika Wrocławska), Rędowicz Wojciech (Politechnika Wrocławska)
Title
Ocena stanu bezpieczeństwa stopnia wodnego Krępa na rzece Odrze
Safety State Assessment of Fall Stage Krępa on the Odra River
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 8/1, s. 127-140, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo, Stan techniczny, Zbiorniki wodne
Security, Technical condition, Water container
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki badań i pomiarów, przeprowadzonych dla oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów stopnia wodnego Krępa na rzece Odrze. Przedstawiono zakres i metodologię prac dla oceny stopni wodnych niskiego spadu, wypracowaną w Instytucie Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Omówiono zagadnienia, jakie analizowano w trakcie prac po- miarowych i badawczych na obiekcie. Podano wnioski wynikające z przeprowadzonych badań, których ostateczne sformułowanie zawiera ocenę stanu bezpieczeństwa badanego obiektu. W podsumowaniu podkreślono potrzebę wykonywania badań dla oceny stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych, mających istotne znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa badanego obiektu, ale również dla terenów leżących poniżej stopnia. (abstrakt oryginalny)

In the paper the results of investigations and measurements are presented, carried out for the aim of technical state assessment and safety of fall stage Krępa on the Odra river. Range and methodology of works for fall stages of low head assessment are described, elaborated in the Institute of Geotechnics and Hydrotechnics of Wrocław University of Technology. Problems analyzed during measurements and investigations carried out on the studied barrage are discussed. The final conclusion concerns the safety state assessment of investigated object. In the recapitulation a necessity of research for technical state assessment of hydroengineering structures is emphasized, being of great importance not only for the safety of investigated object but also for areas situated downstream. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarczyk S., Bolt A., Mackiewicz S. Stateczność oraz bezpieczeństwo jazów i zapór. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2009.
  2. Cisek A. i in. Wiarygodność i interpretacja wyników pomiarów geodezyjnych przemieszczeń budowli hydrotechnicznych. Materiały Konferencji TKZ. Zakopane-Kościelisko 1999.
  3. Czarnecki L., Emmos P.H. Naprawa i korozja konstrukcji betonowych. Polski Cement Sp. z o.o. Kraków 2002.
  4. Kledyński Z. Remonty budowli wodnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2006.
  5. Machajski J., Kostecki S., Rędowicz W., Batog A. Badania na potrzeby oceny 5-letniej stopnia wodnego Krępa na rzece Odrze. Raport serii SPR nr 4/2008. Politechnika Wrocławska, Instytut Geotechniki i Hydrotechniki. Wrocław 2008.
  6. Rędowicz W., Kapelko A. Projektowanie i wykonawstwo betonów hydrotechnicznych w latach 1979-2005 na potrzeby budowli Dolnego Śląska. Materiały Sympozjum Naukowo-Technicznego. Cement - Właściwości i Zastosowanie, Górażdże. Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2006.
  7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 86/2007, poz. 579).
  8. Runkiewicz L. Badania konstrukcji żelbetowych. Biuro Gamma. Warszawa 2002.
  9. Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 207/2003, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu