BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuchmacz Jerzy (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Równoważne przekształcenie kryterium wartości teraźniejszej netto (NPV) dla potrzeb kontroli realizacji projektów inwestycyjnych
Equivalent Adjustment of NPV for Control Requirements Connected with Implementation of Investment Projects
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, nr 504, s. 99-105, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Badanie efektywności inwestycji, Wartość zaktualizowana netto, Analiza wrażliwości
Research efficiency of investment, Net present value (NPV), Sensitivity analysis
Note
summ.
Abstract
W tradycyjnym podejściu do oceny projektów inwestycyjnych wybiera się i oszacowuje wartość jednego lub wielu kryteriów oceny przedsięwzięcia (np. ARR, okres zwrotu, IRR, NPV). Wynik porównania szacunkowej wartości kryterium z wartością wzorcową stanowi podstawę akceptacji lub odrzucenia projektu. Autor proponuje nowe podejście polegające na przyjęciu hipotezy efektywności rynku dóbr realnych, rezultatem której jest m.in. formuła jednostkowej ceny produktu (usługi) gwarantującej osiągnięcie określonej stopy zwrotu od zainwestowanego kapitału. Metodą przybliżania tej stopy jest stosowanie modelu wyceny aktywów finansowych (CAPM). Autor przeprowadził rachunki za pomocą równania NPV przy uwzględnieniu formuły ceny jednostkowej.

The paper presents the results of an adjustment of NPV as a criterion used to improve the control of the implementation of investment projects. The possibilities of such an adjustment are connected with a new formula of unit price of products which makes it possible to attain a planned return on capital investment. NPV calculations considering the above mentioned price formula generate conditions for a modification of the progress of a given investment project. It is worth noticing that the application of the proposed procedure broadens areas of the application of the results of calculations carried out in accounting systems to control procedures used for investment processes. It is one of those areas of accounting where no considerable achievements have thus far been observed. The methodology presented in the paper constitutes an attempt at partial elimination of shortcomings affecting this accounting area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dobija D., Dobija M., Kuchmacz J. [1995], Rachunek zysków i strat a pomiar i kontrola ryzyka w firmie, artykuł na konferencję, Ustronie.
 2. Dobija M. [1993], Wycena aktywów finansowych i rzeczowych w warunkach efektywnego rynku, "Bank" nr 12.
 3. Dobija M. [1994], Rachunkowość zarządcza, PWN, Warszawa.
 4. Drury C. [1992],Management and Cost Accounting, Chapman and Hall, London.
 5. Kaplan R. [1982], Advanced Management Accounting, Prentice Hall, Inc., Engelwood Cliffs.
 6. Kay J.A. [1976], Accountants, Too, could be Happy in a Golden Age: The Accountant's Rate of Profit and the Internal Rate of Return, Oxford Economic Papers, XXVIII.
 7. Kuchmacz J. [1995], Rachunkowość w sterowaniu przepisami inwestycyjnymi, Kraków (praca doktorska).
 8. Lee T.A., Stark A.W. [1987], Ijiri's Cash Flow Accounting and Capital Budgeting, "Accounting and Business Research", vol. 17, Spring.
 9. Lumby S. [1991], Investment Appraisal and Financing Decisions, Chapman and Hall, London.
 10. Peasnell K.V. [1982], Estimating the Internal Rate of Return from Accounting Profit Rates, "The Investment Analyst", April.
 11. Wright F.K. [1978], Accounting Rate of Profit and Internal Rate of Return, Oxford Economic Papers, 30 November.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu