BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalicka Marta
Title
Polityka neutralności współcześnie
Policy of Neutrality Now
Source
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2004, nr 15, s. 174-188
Keyword
Polityka zagraniczna, Neutralność polityczno-militarna, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Foreign policy, Military-political neutrality, Economic and political integration of Europe
Note
summ.
Abstract
W artykule zdefiniowano pojęcie neutralności, neutralizacji i neutralizmu. Następnie wskazano przykłady europejskich państw neutralnych (Szwajcaria, Austria, Finlandia, Szwecja i Irlandia), ich stosunek do Ligi Narodów i ONZ oraz ewolucję europejskiej polityki neutralności. Spośród państw neutralnych będących przedmiotem analizy w niniejszym artykule jedynie Szwajcaria pozostaje nadal poza strukturami integracyjnymi UE.

Neutrality has been debated over centuries. The chief characteristic of neutrality is non-belligerence. Its main purpose is to safeguard the territorial integrity of the neutral state, its commerce and the living conditions of its inhabitants. The precise definition of neutrality is very difficult to describe and there are some other form of neutral status known as declared by the state, such as: neutralism, neutralization or policy of neutrality. Currently only one of the European neutrals - Switzerland - remains outside the European integration structures, although its connections with the European Union are very tight (bilateral agreements). Therefore Switzerland is often called "a special case" in the European Union. Other neutrals: Ireland, Austria, Finland and Sweden have already joined the European Union and neutrality in Europe is now more a symbol than a policy itself. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andrzejewski P., Neutralność w polityce zagranicznej Finlandii i Szwecji, PWN, Warszawa - Poznań 1988, s. 31.
 2. Die|| Aussenpolitik der Schweiz in den 90er Jahren, Integrationsbüro EDA/EVD, Bern 1994.
 3. Calvocoressi P., Neutrality now, w: S. Harden, Neutral States and the European Communities, CDS, UK 1993, s. 145-146.
 4. Dagens Nyheter, www.EUobserver.com z dn. 29.09.2001 r.
 5. Danspeckgruber W., Implications of Contemporary European Economic and Political Developments on Permanent Neutrality: A comparison between Ireland and Austria, Switzerland, Sweden, w: S. Huber, Esterbauer F., The European Neutrals, the Council of Europe and the European Communities, CIFE Austria Publications, Wien 1988, s. 77.
 6. Ganiuszkin B., Nejtralitet i neprisojedinienije, Moskwa 1965, s. 5.
 7. Garosci A., Neutralism, [w:] European Integration, red. G.G. Heines, Baltimore 1957, s. 196-197.
 8. Graczyk M., Fenomen Szwajcarii, "Wprost" 9.09.2001, s. 92-93.
 9. Grotius H., Trzy księgi o prawie wojny i pokoju. Księga III, Warszawa 1957.
 10. Kirk L., Austrian Government Gives up Neutrality, www.euobserver.com, 29.09.2001.
 11. Klepacki Z., Organizacje międzynarodowe rozwiniętych państw kapitalistycznych, PWN, Warszawa 1986, s. 47.
 12. Makowski J., Le Pacte Kellog, "Bulletin de l'Institut intermediaire international" 1938, nr 21.
 13. Muszyński M., Neutralność Austrii a integracja. Austriacki pomysł na zjednoczenie z Europą, Pracownia Duszycki, Toruń 1998, s. 41 i 51.
 14. Unia Europejska, red. K. Michałowska-Gorywoda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 16-17, 20-21.
 15. Vattel E., Prawo narodów. Księga III, Warszawa 1958.
 16. Więcławski J., Neutralność Szwecji i Finlandii w obliczu integracji z Unią Europejską, PISM, Warszawa 1995, s. 3.
Cited by
Show
ISSN
1428-1457
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu