BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziętara Wojciech
Title
Kierunki i możliwości rozwoju przedsiębiorstw rolnych w Polsce na progu XXI wieku
Directions and Possibilities of Development of Polish Farms at the Beginning of XXI Century
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 9-14, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rozwój rolnictwa, Struktura agrarna, Dochody rolnicze, Ceny produktów rolnych, Wydajność pracy
Rural development, Agrarian structure, Farm household income, Agricultural prices, Labour efficiency
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono stan i tendencje w kształtowaniu czynników zewnętrznych gospodarstw rolniczych, takich jak poziom wynagrodzeń w gospodarce narodowej, indeksy cen produktów rolniczych i środków do produkcji. Przedstawiono także czynniki wewnętrzne wpływające na poziom dochodu rolniczego, a szczególnie zależność dochodu rolniczego od powierzchni gospodarstw.

The paper describes the present situation and trends in changes of outer factors influencing farms like: level of salaries in national economy, price indexes of agricultural products and farm inputs. It also describes intern factors influencing farm income level, particularly relation between farm income and farm area. The main factor in improving farmers' income should be diversification of incomes assuming creating incomes outside the farm. Increasing the farm income by increasing the farm area is presently and will be very limited. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Brzezik R., Goraj L., Reinstein J. (1993): Sytuacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną w latach 1990-1992. IKRiGZ, Warszawa 90-135.
  2. Praca zbiorowa {2001): Specjalny przegląd wiejskich gospodarstw domowych 2000. Bank Światowy, Warszawa 1-16.
  3. Pokrzywa T. i in. (1999): Produkcyjno-ekonomiczna sytuacja gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną w latach 1995-1997. IHRiGŻ, Warszawa 88-90.
  4. Pokrzywa T. i in. (2001): Produkcyjno-ekonomiczna sytuacja gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną w latach 1997-1999. IERiGŻ, Warszawa 106-111.
  5. Szemberg A. (2001): Rynki wiejskie: ziemia, kapitał, praca. IRWiR PAN, Warszawa; 1-13.
  6. Woś A. (2000): Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora żywnościowego. IERiGŻ, Warszawa 2-3.
  7. Ziętara W. (2000); Ekonomiczna i społeczna wydajność pracy w różnych typach gospodarstw rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. SGGW, Warszawa nr 40/ 2000.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu