BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łącka Irena
Title
Alianse strategiczne jako reakcja na nowe zjawiska w otoczeniu firmy
Strategic Alliances as a Reaction an New Events in Environment Firm
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 42-46, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Otoczenie przedsiębiorstwa, Strategia konkurencji, Alianse strategiczne, Gospodarka światowa
Enterprise management, Enterprise development, Enterprise environment, Competition strategy, Strategic alliances, World economy
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono wybrane tendencje w gospodarce światowej i przeobrażenia w otoczeniu firmy, takie jak globalizacja i przemiany w technologii. Wskazano na te zmiany jako przyczyny tworzenia aliansów strategicznych.

The article presents word economy trends and transformations infirm environment so as globalisation and transformations in technology. The Author indicates causes of strategic alliances creation in this change in firm environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Berbeka J. (1999): Nowe tendencje w zachowaniach konsumentów. Marketing i Rynek, nr l, 16.
 2. Bnrgers W. P., Hill C. W., Kim W. C. (1993): A Theory of Global Alliances: The Case of the Global Auto Industry. Strategie Management Journal, nr 14.
 3. Gabryel P., Janecki S. (1999): Liga globalna. Wprost, nr 8, 46.
 4. Garrette B., Dussauge P. (1996): Strategie aliansów na rynku. Poltext, Warszawa.
 5. Goławska M. (1999): Masowa indywidualizacja. Marketig i Rynek, nr 3, 41-45.
 6. Gugler P, (1992): Building Transnational Alliances to Create Competitive Advantage. Long Rangę Planning, vol 25.
 7. Gwiazda A. (1998): Globalna strategia produktu. Marketing i Rynek, nr l, 11.
 8. Koźmiński A. K. (1999): Zarządzanie międzynarodowe. PWE, Warszawa.
 9. Krubasik E., Lautenschlager H, (1993): Forming Successful Strategie Alliances in High-Tech Business. [W:] J. Bleeke, D. Ernst, 1993, Collaborating to Compete. Using Strategie Alliances and Acąuisitions in the Global Marketplace. John Wiley and Sons: 56.
 10. Ohmae K. (1990): The Border less World: Power and Strategy in the Interlinked Economy, Harper Business, New York, London.
 11. Ohmae K. (1993): The Global Logic of Strategie Alliances. [W:] J. Bleeke, Dv Ernst, Collaborating to Compete. Using Strategie Alliances and Acąuisitions in the Global Marketplace. John Wiley and Sons: 37.
 12. Romanowska M. (1997): Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
 13. Sroka W. (1996): Wybór partnera w aliansach strategicznych przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 9, 5, 6-8.
 14. Strategor (1997): Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa.
 15. Zorska A. (1998): Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu