BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poczta Walenty
Title
Sytuacja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w aspekcie integracji z Unią Europejską
Competitive Situation of Polish Farms in an Aspect of Integration with EU
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 30-36, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Rozwój rolnictwa, Konkurencyjność rolnictwa, Dochody rolnicze, Ceny produktów rolnych
Agriculture, Arable farm, Rural development, Agricultural competitiveness, Farm household income, Agricultural prices
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem opracowania jest próba określenia międzynarodowej konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na rynku europejskim właśnie poprzez ocenę ich potencjału, czyli zasobów, struktur oraz uzyskiwanych efektów i efektywności, a zatem przesłanek stanowiących podstawę konkurencyjności w warunkach wymiany. Za wyznacznik sytuacji konkurencyjnej gospodarstw rolnych przyjęto poziom uzyskiwanego dochodu.

The purpose of this study is an attempt to define International competition of Polish farms on the European market through the assessment of its potential, that is its resources, structures as well as obtained effects and efficiency. However there has been accepted a basic assumption that first of all the size of obtained income is going to decide about competitiveness of Polish farms. Theoretic argument indicate that the sum of obtained income of the individual farms depends on: - scale of production (the quantity of the units of the produced product), - technical efficiency of production, - price relationship - the price of a unit of a product and the price of a unit o/a expenditure, - possible direct subsidies obtained by farmers. The conducted analysis proves that, Polish farms are in the majority very small economic organisms -producing in a small scale that is the original reason of its income failure. Actually it is being deepened - in relation to EU agricultural - by the lower level of purchase prices, not high level of support of agricultural incomes and average essentially worse technology of production. Polish integration with EU in the zone of CAP will be able to remove only some of this causes, all the rest, which has its sources in agricultural structure, will still remain current. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Adamowicz M. (1999): Konkurencja i konkurencyjność w agrobiznesie. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Nr 2-3, s.3-19.
  2. Baer A. (2001): Próba oceny efektywności technicznej wykorzystania pasz w rolnictwie polskim (analiza porównawcza na tle rolnictwa niemieckiego). Maszynopis, Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej AR w Poznaniu.
  3. Kowalski A., Rowiński J. (1999): Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w okresie transformacji, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów wspierania eksportu. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Nr 2-3, s.53-74.
  4. Poczta W. (2000): Konkurencyjność rolnictwa polskiego na rynku europejskim. [W:] Unia Europejska - jej polityka rolna i strukturalna. Red. naukowa: Runowski H. FAPA, SITR Koszalin, s. 38-70.
  5. Wilkin J. (2000): Strukturalne i integracyjne problemy polskiego rolnictwa. [W:] Wsparcie polityki rolnej MRiRW w zakresie przygotowania i wdrażania programów dla rolnictwa i obszarów wiejskich. FDPA, Warszawa.
  6. Woś A., Zegar J. (1999): Główne problemy polityki wobec wsi i rolnictwa. Ekspertyza przygotowana dla Zespołu konsultantów Prezydenta RP ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu