BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiowski Bogusław
Title
Strategie rozwoju gospodarstw rolnych
Development Strategies of the Agricultural Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 25-29, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Rozwój rolnictwa, Strategia konkurencji, Alianse strategiczne, Zarządzanie gospodarstwem rolnym, Efektywność techniczna
Agriculture, Arable farm, Rural development, Competition strategy, Strategic alliances, Arable farm management, Technical efficiency
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono cztery różne typy strategii konkurencji oparte na dwóch kryteriach: efektywności technicznej gospodarstw rolnych oraz wskaźniku poziomu kosztów uzyskiwanych w tych gospodarstwach. Ponadto przedstawiono na przykładzie praktycznym sposób budowy aliansu strategicznego. Zastosowanie przedstawionych strategii w zarządzaniu gospodarstwem rolnym powinno umocnić pozycję gospodarstwa na rynku lub poprawić jego dotychczasową sytuację.

The paper presents four different types of competitive strategy based on two criterions: farms technical efficiency and costs level coefficient collected from the enterprises. Moreover there is procedure of strategic alliance construction presented on the example of practical study. Usage of described strategies in farm management should strengthen farm position in the market or improve its current situation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Garrette B., Dussauge P. (1996): Strategie aliansów na rynku. Poltext, Warszawa.
  2. Gierszewska G., Romanowska M. (1997): Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
  3. Gołębiowski B. (1999): Możliwości strategicznego funkcjonowania spółek hodowlanych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. [ W:] Strategiczne modele funkcjonowania spółek hodowlanych AWRSP (raport z badań). AR, Szczecin, 113-128.
  4. Porter M. E. (1996): Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa.
  5. Romanowska M. (1997): Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
  6. Urbanowska-Sojkin E. (1998): Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu od sukcesu. AE, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu