BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błażek Marian
Title
Jakość rozwoju gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych w Wielkopolsce
Quality Development of Farms an Agrarian Business in Wielkopolska
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 89-93, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Agrobiznes, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Rozwój rolnictwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Otoczenie przedsiębiorstwa, Gospodarka rynkowa
Agrobusiness, Agriculture, Arable farm, Agricultural production, Rural development, Enterprise development, Enterprise environment, Market economy
Note
summ.
Abstract
Rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych w warunkach gospodarki rynkowej wymaga dostrzegania ekonomicznych zagadnień jakości. Potrzeba ta wynika z występowania wzajemnych związków pomiędzy kategoriami jakościowymi a ekonomicznymi. Celem pracy była analiza ogólna uwarunkowań jakościowego rozwoju gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych z uwzględnieniem ich otoczenia.

Studies indicate that perception, ordering and forming relation between qualitative categories and economical categories of farms and agrarian businesses development result of economy's function system. Qualitative problem is particular present in evolutionary undertakings wielkopolskich agrarian contratorsand contain changes of organization producing, row materials, products and services system. Effective those changes confirm arrived at an investicity decision. Individual farms to 10 hectares manage very intensive production but above 10 hectares and largeareas farms increase production scale. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Błażek M. (1997): Kierunki i efektywność przekształceń własnościowych i strukturalnych w rolnictwie. AR, Poznań, 20-21.
  2. Błażek M. (1998): Uwarunkowania procesu tworzenia jakości w rolnictwie polskim w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe AR Kraków nr 55, t. II, 93-103.
  3. Pytkowski W. (1976): Organizacja i ekonomika gospodarstw. PWN, Warszawa, 47-48.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu